Vysvětlení konceptu entit

Další téma

Vytvoření vlastních entit

Pokračovat

Sledovat znovu

V první tématu v této části jsme vám představili službu Common Data Service, která zahrnuje model Common Data Model. Model zase pak obsahuje entity. Entity jsou bloky sdílených dat, která se dají upravit, uložit, načíst a zpracovat. V tomto tématu se dozvíte více o entitách, polích a datových typech.

Standardní entity

Model Common Data Model obsahuje sadu standardních entit, které pokrývají celou řadu běžných obchodních potřeb. Některé standardní entity jsou uvedené níže.

Standardní entity Common Data Service

Entity jsou seskupené do kategorií, aby šlo snadno zjistit, které obvykle spolu fungují v řešení.

Funkční skupina Popis
Služby zákazníkům Entity ze skupiny Služby zákazníkům pomáhají při správě potíží zákazníků, včetně jejich sledování, eskalace a dokumentace.
Základ Entity ze základní skupiny obsahují informace podstatné prakticky pro všechny ostatní skupiny entit. Tato skupina obsahuje entity, jako je Address (Adresa) a Currency (Měna).
Lidé, organizace a skupiny Tyto entity zahrnují nejrůznější typy uživatelů a organizací, s nimiž se můžete setkávat, včetně zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, dobrovolníků, fanoušků, absolventů nebo členů rodiny.
Nákup Entity ze skupiny Nákup slouží k vytváření nákupních řešení.
Prodej Entity ze skupiny Prodej umožňují vytvářet ucelená řešení prodeje, od sledování zájemců a prodejních příležitostí po navazující komunikaci s kontakty, přijímání a doručování objednávek a zasílání faktur.

Pole a datové typy

Každá entita obsahuje sadu výchozích polí, která se nedají změnit ani odstranit. Některá z těchto polí, jako například ID kontaktu, jsou specifické pro nějakou entitu. Jiné, jako například Datum a čas vytvoření, jsou společné pro všechny entity. Standardní entity můžete rozšířit přidáním polí. Stačí kliknout nebo klepnout na Přidat pole a zadat vlastnosti nového pole.

Pole a datové typy entity Kontakt

Pokud potřebujete entitu, která je úplně jiná (tj. rozšíření standardní entity nedostačuje), vytvoříte si vlastní entitu. Tomu se budeme věnovat v následujícím tématu.

Každé pole v entitě má datový typ, jako je Číslo. Mít různé datové typy místo jednoho obecného datového typu je užitečné, protože se pak dá v aplikacích dělat celá řada skvělých věcí. Například pokud máte pole typu Číslo, můžou vaše aplikace používat ovládací prvek typu posuvník, když uživatel upravuje toto pole. Můžete si zvolit z více než desítky datových typů. V následujícím seznamu jsou uvedené některé charakteristické typy:

 • Základní typy, jako Text nebo Číslo
 • Složitější typy, jako je E-mail a Telefon
 • Speciální typy, jako je Vyhledávání (pro vytváření relací) a Rozevírací seznam (k uložení pevné sady hodnot pro pole)

Práce s entitami

Když otevřete entitu, uvidíte velké množství informací a několik akcí, které můžete provést. V krátkosti se podíváme na karty, které jsou dostupné, a na akce, které můžete provést při správě dat entity.

Karty entity

 • Pole: Zobrazení polí a datových typů a přidávání polí, všechno jsme probírali výše.
 • Klíč: Pole, které identifikuje každý řádek v entitě, jako ID kontaktu pro entitu Kontakt.
 • Relace: Spojení mezi souvisejícími entitami jako Produkt a Kategorie produktu. Příklad uvidíme v následujícím tématu.
 • Skupiny polí: Slouží k ovládání různého chování, například která pole se automaticky zobrazí, když vytvoříte obrazovku aplikace v PowerApps.
 • Data: Procházení ukázkových dat a vlastních dat po jejich importu.

Akce entity

 • Otevřít v Excelu: Pokud máte nainstalovaný doplněk PowerApps, slouží tato možnost k prozkoumání a úpravám dat v Excelu.
 • Import dat: Načtení dat z excelových souborů a souborů CSV.
 • Export dat: Export dat do excelového souboru.
 • Exportovat šablonu: Export struktury entity do excelového souboru, abyste mohli soubor vyplnit a naimportovat ho zpátky do entity.
 • Nastavení a Odstranit: Není k dispozici pro standardní entity.

Připojování ke standardní entitě v PowerApps Studiu

Teď, když máte jasno v tom, co jsou entity, podíváme se na postup připojení k entitě Kontakt v PowerApps Studiu. Klikněte na Nová a potom v části Common Data Service klikněte na Rozložení pro telefony. Na levé straně uvidíte dostupná datová připojení a na pravé straně seznam entit. Pokuste se sami připojit a vygenerovat z entity aplikaci.

Připojení k entitě v PowerApps Studiu

V následujícím tématu vám ukážeme, jak vytvářet vlastní entity, jakož i relace mezi entitami.