Common Data Service

Další téma

Vysvětlení konceptu entit

Pokračovat

Sledovat znovu

Data jsou srdcem obchodních aplikací a procesů – data z Excelu, z místních zdrojů jako SQL Server a cloudových zdrojů jako Salesforce a SharePoint Online. Data se můžou vztahovat k zákazníkům, prodeji, zaměstnancům a mnoha dalším věcem, ale spojuje je to, že mají zásadní význam pro podnikání a hrají klíčovou roli v aplikacích, které vytváříte v PowerApps. Dosud jste se v kurzu seznámili a pracovali s různými typy zdrojů dat a službu Microsoft Common Data Service jsme představili už dříve. V této části se na ni podíváme trochu podrobněji a vysvětlíme výhody a způsob, jak ji používat.

Princip služby

Pojďme si udělat představu pomocí několika diagramů. První diagram jste už možná viděli – zobrazuje součásti platformy Microsoftu pro obchodní aplikace. PowerApps už v tomto okamžiku určitě znáte, ale možná jste už také použili Microsoft Flow, Power BI a jiné komponenty. Tady vidíte, že Common Data Service a konektory a brány jsou relevantní pro všechny tyto komponenty. V této chvíli se Common Data Service používá hlavně s PowerApps a Microsoft Flow, ale časem bude k dispozici pro další komponenty.

Diagram obchodní platformy

Teď, když už víte, kam Common Data Service patří, podívejme se na její části. Službu Common Data Service si můžete představit jako hierarchii. Na nejnižší úrovni služba ukládá data s důrazem na škálovatelnost a spolehlivost a zpřístupňuje je, aby je mohlo používat více aplikací. Další úrovní je model Common Data Model, který zahrnuje mnoho entit používaných v aplikacích a obchodních procesech: entity jako třeba Účet, Kontakt, Produkt a Prodejní objednávka. Standardní entity můžete rozšířit a vytvořit vlastní, které budou odpovídat vašim obchodním potřebám.

Diagram architektury Common Data Service

Entita je jen kombinace metadat, která ji popisuji (názvy polí, datové typy a tak dále), a dat, která do ní ukládáte. Pokud znáte Access nebo jinou databázovou aplikaci, tak entita je něco jako tabulka. K entitám se ještě dostaneme v příštím tématu, ale prozatím se podíváme na výhody práce s daty entit ve službě Common Data Service:

  • Snadná správa: Metadata i data se ukládají do cloudu. S detaily souvisejícími s ukládáním si tak nemusíte dělat starosti.
  • Snadné sdílení: Data můžete jednoduše sdílet s kolegy, PowerApps zajistí správu oprávnění.
  • Snadné zabezpečení: Data jsou bezpečně uložená a uživatelé je můžou zobrazit jen tehdy, když jim udělíte přístup. Zabezpečení na základě rolí umožňuje řídit přístup k entitám pro různé uživatele v rámci vaší organizace.
  • Formátovaná metadata: Datové typy a relace se využívají přímo v PowerApps. Například když definujete adresu URL typu pole, budou data v rámci vaší aplikace k dispozici jako hypertextový odkaz.
  • Nástroje pro produktivitu: Entity jsou dostupné v rámci doplňků pro Microsoft Excel a Outlook, kde zvyšují produktivitu a zajišťují přístupnost vašich dat.
  • Rozevírací seznamy: Přidejte do svých entit a aplikací rozevírací seznamy z široké nabídky standardních rozevíracích seznamů.

Vytvoření databáze Common Data Service

Databáze Common Data Service se vytváří v prostředí. S prostředími jste se seznámili dříve v tomto kurzu, takže jen stručné shrnutí: Prostředí je kontejner pro aplikace a další prostředky jako Common Data Service. Každé prostředí může mít přidruženou jednu instanci služby. Pokud jste správcem prostředí a chcete přidat službu do prostředí, postupujte podle těchto kroků.

Na kartě Domů klikněte na Vytvořit databázi.

Vytvoření databáze v Common Data Service

Zadejte, jestli chcete omezit přístup k databázi, a potom klikněte na Vytvořit moji databázi.

Určení přístupu v Common Data Service

Po dokončení procesu se zobrazí všechny standardní entity, které jsou součástí modelu Common Data Model. Níže jsou uvedené některé z nich.

Standardní entity Common Data Service

Některé části tohoto tématu vám nemusí být známé, pokud jste předtím nepracovali s databázemi. Ale obecný koncept je poměrně jednoduchý: Common Data Service poskytuje zabezpečený a spolehlivý způsob ukládání dat a zacházení s nimi z hlediska společných entit jako Účet, Kontakt, Produkt a Prodejní objednávka. V dalším tématu se podíváme podrobněji na entity.