Osoba, která používá notebook a zřejmě vyhodnocuje zabezpečení a škálovatelnost platformy podporující minimální psaní kódu

Jak bezpečné a škálovatelné jsou platformy podporující minimální psaní kódu?

Vývoj s minimálním psaním kódu zcela změnil rychlost, s jakou firmy vytvářejí a provozují aplikace, weby a procesy ve svých organizacích. Tento svižný přístup k inovacím zahájil éru civilních vývojářů, tedy zaměstnanců s malými, nebo vůbec žádnými zkušenostmi s tradičním kódováním. Nejenže platformy podporující minimální psaní kódu daly těmto zaměstnancům nástroje, jak zvýšit efektivitu, zároveň podporují i spolupráci mezi týmy, zavádějí automatizaci a zlepšují výstupy. Toho si všímají i rostoucí společnosti.

Zavedení minimálního psaní kódu přináší firemním a IT vedoucím pracovníkům mnoho výhod, ale zároveň i několik oprávněných obav.

Nákup platformy podporující minimální psaní kódu bez uvážení dlouhodobého růstu by mohl znamenat, že platforma nebude umět škálovat. To by stálo více času a peněz, než jste očekávali a než mohl unést rozpočet. Pokud týmy, které plánují platformu používat, nákup provedou bez konzultace s IT, můžou ohrozit data společnosti a zákazníků nezabezpečeným softwarem.

Stanovení zabezpečení a škálovatelnosti platformy podporující minimální psaní kódu vyžaduje podrobnější pohled na její funkce a jejich soulad s cíli a požadavky organizace.

Jak zjistit, jestli je platforma podporující minimální psaní kódu škálovatelná

Je snadné předpokládat, že jakákoli zakoupená platforma dokáže zajistit škálovatelnost s minimálním psaním kódu. Aby ale platforma byla doopravdy škálovatelná, musí být schopná řešit zvyšující se počty uživatelů, aplikací, dat a procesů. V případě profesionálních vývojářů, kteří pomáhají s vývojem s minimálním psaním kódu, je cílem psát kód, který není nutné pravidelně aktualizovat kvůli každé změně.

Pokud platforma nedokáže udržet krok s růstem, může to mít nepříznivý vliv na produktivitu, zisky a spokojenost zákazníků.

Jaké funkce podporují škálovatelnost?

Abyste měli jistotu, že zvolená platforma podporující minimální psaní kódu je v souladu s dlouhodobými cíli růstu, sledujte toto:

Rozhraní API

Rozhraní API umožňují aplikacím komunikovat mezi sebou. Když budete vytvářet škálovatelné aplikace s minimálním psaním kódu, možnost posílat data mezi aplikacemi a weby je užitečná při integraci s aplikacemi třetích stran, dalšími aplikacemi v organizaci a staršími systémy. Bez funkcí, které umožňují nastavit rozhraní API v aplikacích a webech s minimálním psaním kódu, bude stále náročnější spravovat data a řídit procesy ve firmě.

Architektura dat

Až budete zavádět platformu podporující minimální psaní kódu, ve které uživatelé budou rychle vytvářet aplikace a vývojáři budou moct pracovat na škálovatelném kódu, ujistěte se, že architektura je dostatečně flexibilní, aby mohla uchovávat a spravovat data shromážděná aplikacemi. Mnoho rostoucích organizací volí cloudovou architekturu, která nabízí bezpečné centralizované místo navržené ke správě značných objemů dat.

Funkce

Kromě rozhraní API můžete škálovatelnost ještě více podpořit možnostmi, jako jsou mikroslužby, které umožňují rozdělit aplikace podle činnosti jako moduly. Pokud vývojáři plánují, že budou platformu podporující minimální psaní kódu používat, umožňuje jim to snadno pracovat s různými aplikacemi a trávit méně času správou, ověřováním a opravou problémů.

Škálovatelnost nezávisí jen na funkcích produktu a infrastruktuře. Tady je několik dalších důležitých věcí, které je zapotřebí vyřešit ještě před nákupem a zavedením platformy podporující minimální psaní kódu.

Smlouva s dodavatelem

Možnosti úpravy kapacity platformy, přístup k důležité dokumentaci, získávání podpory a zachování kontroly nad daty a pracovními postupy závisí na zvoleném dodavateli. Přečtěte si pozorně smlouvu s dodavatelem a požádejte vedoucí pracovníky v IT s rozhodovací pravomocí o jejich názor. Jinak se může stát, že si vytvoříte závislost na jednom dodavateli. To znamená, že nebudete moct škálovat nad určitý limit stanovený ujednáním při nákupu licencí.

Dokumentace k platformě

Abyste mohli škálování správně spravovat, udržujte dokumentaci o tom, kdo platformu používá, jaká má přístupová práva a které části organizace budou pracovat s určitými částmi platformy nebo jejími produkty. Pokud nejsou zavedené osvědčené postupy, bude v průběhu času stále složitější sledovat využití a adekvátně plánovat a provádět škálování.

Měření škálovatelnosti platformy

Při určování správné platformy pro tým myslete nejen na počet aplikací, které chcete vyvinout, ale i na to, kdo s nimi bude pracovat. Některé týmy spoléhají výrazněji na profesionální vývojáře, kteří pro ně píšou škálovatelný kód, s nímž podpoří iniciativy minimálního psaní kódu, zatímco jiné sestávají ze spolupráce mezi vývojáři a jinými zaměstnanci.

Podle těchto informací můžete určit rychlost, s jakou může být zapotřebí škálovat. Reprezentací této rychlosti je škálovatelnost doby vývoje a škálovatelnost za běhu.

Škálovatelnost doby vývoje představuje dobu, kterou trvá vytváření a zprovozňování aplikací. Měření se zaměřuje na to, jak dlouho trvají aktivity, jako jsou tyto:

 • Onboarding
 • Spolupráce mezi civilními a profesionálními vývojáři
 • Přizpůsobení kódu
 • Komunikace a integrace mezi nástroji

Škálovatelnost za běhu představuje výkonnost aplikací vytvořených na platformě měřenou časem. Měření se zaměřuje na to, jak rychle platforma dokáže:

 • Automatizace úkolů
 • Rychlé nasazení aplikací pomocí kontejnerizace
 • Nasazení do vícecloudových platforem a platforem hybridního cloudu
 • Podpora nasazování aplikací na vyžádání

Důležitost zabezpečení s minimálním psaním kódu

Škálovatelná platforma podporující minimální psaní kódu umožňuje týmům vytvářet více za kratší dobu. Pokud však zvolíte nesprávnou platformu, může touha rychle růst a umožnit přístup více uživatelům představovat určité nebezpečí. Mnoho platforem není adekvátně testováno a schváleno odborníky na kybernetickou bezpečnost. Je pak nezbytné přijmout správná opatření, jinak to může mít za následek několik potenciálních bezpečnostních rizik pro organizaci.

Běžné obavy o zabezpečení platforem podporujících minimální psaní kódu

Nízká až žádná viditelnost

Důkladné porozumění dodavatele není nezbytné jen pro škálovatelnost. Produkty třetí stran nejsou všechny stejné. Je odpovědností poskytovatele zabezpečit zdrojový kód a provádět testy ohrožení zabezpečení. Když si koupíte produkt od organizace, která nemá zavedené standardizované postupy a vhodné certifikace, můžete za to zaplatit později.

Stínové IT

Když členové organizace zakoupí, nainstalují a sdílí software v organizaci i mimo ni, aniž se poradili s IT a týmy na zabezpečení, vystavují se riziku odhalení citlivých dat a vytváření příležitostí k potenciálním únikům dat. To pak vede k porušením předpisů, pokutám a výpadkům.

Nechráněný kód

Jak už bylo zmíněno, platforma, která nebyla řádně otestována odborníky na zabezpečení, může obsahovat kód, kvůli kterému bude její zabezpečení ohrožené různými problémy. Ty by pak mohly mít za následek odhalení dat organizace i zákazníků.

Nezajištění nepřetržitého chodu podniku

Když odhlédneme od osvědčených postupů v oblasti zabezpečení, potřebujete plán pro nepřetržitý chod podniku pro případ, že dojde k úniku dat nebo výpadku platformy. Jinak se vystavujete riziku ztráty dat a zisků kvůli delším výpadkům, řešením na poslední chvíli a vysokým pokutám.

Podobně jako škálovatelnost závisí zabezpečení na zvolené platformě a její správě. Při posuzování možností mějte na paměti toto:

9 klíčů k zavedení zabezpečení s minimálním psaním kódu

 1. Přijetí IT a bezpečnostních týmů. Mnoha problémům se dá předcházet jednoduše konzultací s vedením IT a zabezpečení při rozhodování a implementaci platformy podporující minimální psaní kódu. Poskytnou spoustu informací o dodavatelích, certifikacích a průmyslových standardech, ohroženích zabezpečení a zásadách. Zajistí, že vaše investice bude v nejvyšší možné míře odpovídat stávajícím požadavkům společnosti.
 2. Požadavky na dodavatele. Je nezbytně důležité prověřit si dodavatele třetích stran, od kterých byste mohli nakoupit software. Můžete si vyžádat dokumentaci o jejich vlastním testování zabezpečení a certifikacích a zjistit, jaké provozní a bezpečnostní mechanismy mají zavedené.
 3. Kultura zabezpečení. Aby bylo možné přesvědčit celou organizaci o důležitosti zabezpečení s minimálním psaním kódu, všude by se měly vynucovat všechny zásady zabezpečení, pravidla správného řízení a osvědčené postupy. Když budou bezpečnostní postupy běžnou součástí firmy, omezí se riziko úniku dat kvůli chybě na straně uživatelů.
 4. Modelování hrozeb. Před implementací platformy požádejte IT tým, aby provedl důkladnou analýzu hrozeb a zkontroloval všechny vstupní body do platformy, identifikoval potenciální hrozby a ujistil se, že návrh platformy nepředstavuje žádná významná rizika.
 5. Statická analýza kódu. Dalším testem, který vaši techničtí odborníci můžou provést, je analýza, která zjistí všechny chyby v kódu. Může se totiž stát, že kód bude pracovat s externími zdroji a nebude odpovídat průmyslovým standardům zabezpečení.
 6. Testování ohrožení zabezpečení. Odborníci na kybernetické zabezpečení se budou moct podívat na přístupové body, které by hackeři mohli využít k pokusu o napadení aplikací a dat. Tak budete moct vyhodnotit, jestli je platforma podporující minimální psaní kódu doopravdy zabezpečená.
 7. Řízení přístupu. Ujistěte se, že zvolená platforma nabízí možnosti řízení, kdo bude mít k platformě přístup, jaké činnosti bude moct provádět a co bude moct sdílet v rámci organizace i mimo ni. Příčinou mnoha úniků dat je chyba na straně uživatelů, proto je důležité omezováním neautorizovaného používání od samého počátku snížit riziko, že k takovému problému dojde.
 8. Hosting. Zjistěte, kde platforma hostuje data, abyste měli jistotu, že budou v bezpečí a v případě úniku nebo ztráty je bude možné obnovit. I v případě, že máte své vlastní interní IT a bezpečnostní týmy, je důležité zkontrolovat licenční smlouvu a zjistit, na koho byste se měli obrátit, pokud narazíte na problémy se zabezpečením platformy, které je zapotřebí řešit s dodavatelem.

Platformy podporující minimální psaní kódu se stále vyvíjejí, stejně jako poznatky o souvisejících výhodách a rizicích. S informovaným rozhodováním, přijetím ze strany firmy a IT a neustálými snahami o dodržování procesů bude společnost připravena úspěšně implementovat zabezpečenou platformu a vytvářet škálovatelné aplikace, které pomůžou organizaci v růstu.

Nejčastější dotazy

Co je škálování v kódování?

Škálováním v kódování se rozumí schopnost platformy fungovat i v případě, že je nutné podporovat větší narůstající počty uživatelů, dat, aktivit a prostředků. Uživatelé můžou očekávat, že škálovatelná platforma podporující minimální psaní kódu bude fungovat správně a nabízet stejné přístupné uživatelské prostředí, i když začnete vytvářet více aplikací, webů a programů.

Jaké jsou vlastnosti škálovatelného programu?

Program je škálovatelný, když dokáže zpracovat zvyšující se množství informací a nevyžaduje kvůli tomu pravidelné změny původního kódování a návrhu. Programy s minimálním psaním kódu nabízejí škálovatelnost tím, že uživatelům umožňují přidávat do aplikací další funkce a kroky pomocí funkcí přetahování. Zkracuje se tak doba, kterou by vývojáři museli trávit prací na samotném kódu.

Jak vertikálně navýšit kapacitu programu?

Program se škáluje přidáváním nových funkcí, které rozšiřují původní možnosti jeho použití, nebo přímo celých nových aplikací na platformě. Často v aplikacích s minimálním psaním kódu uživatelé přidávají další procesy, úkoly a způsoby, jak pracovat se zákazníky, podle požadavků a interakcí.

Co jsou škálování na více systémů a vertikální navyšování kapacity?

Škálování na více systémů se podobá vodorovnému škálování – přidáváte nové infrastruktury, třeba aplikace, abyste získali nové funkce, které budou zpracovávat jiné datové sady. Navyšování kapacity je pak podobné vertikálnímu škálování – stávající infrastrukturu rozšiřujete tak, aby zajišťovala více funkcí a aktivit.

Jak poznat, že je kód škálovatelný?

Škálovatelnost kódu poznáte podle toho, že není nutné ho stále aktualizovat, aby programy fungovaly i v případě jejich rozšiřování. Při vývoji s minimálním psaním kódu už není zapotřebí tolik kódovat, proto vývojáři nemusí trávit tolik času přidáváním nebo přepracováváním kódu. Uživatelé můžou jednoduše přetahovat funkce a vytvářet něco nového, nebo něco měnit.

Jak vytvořit škálovatelný kód?

Když budete chtít vytvořit škálovatelný kód, můžete využít nástroje jako AI nebo automatizaci a snížit množství opakujících se činností. To vám umožní podporovat rychlejší aktualizace, minimalizovat smyčky a další proměnné a hledat příležitosti ke škálování na více systémů. Minimální psaní kódu toto podporuje prostřednictvím nástrojů, které můžou nevývojáři používat k vytváření a rozšiřování projektů podle potřeby.

Jak nastavit program jako škálovatelný?

Program můžete nastavit jako škálovatelný ještě dříve, než ho vytvoříte. Stačí určit, k čemu bude sloužit, kdo ho bude používat a co může být zapotřebí v průběhu času změnit. Pokud používáte platformu podporující minimální psaní kódu, můžete navíc i stanovit role mezi civilními a profesionálními vývojáři, abyste měli jistotu, že vytváření aplikací, jejich uvádění do provozu, aktualizace a změny budou mít zajištěnou adekvátní správu.

Co je zabezpečení s minimálním psaním kódu?

Zabezpečení s minimálním psaním kódu představuje zavedené procesy a řešení, které zajišťují, že platforma podporující minimální psaní kódu a data, která jsou v ní shromážděná a uložená, budou chráněná před potenciálními hrozbami. Kromě toho je důležité zavést pravidla dodržování předpisů a správného řízení, aby se snížilo riziko problémů způsobených chybou na straně uživatelů.

Proč je minimální psaní kódu důležité?

Minimální psaní kódu je důležité, protože zkracuje dobu vytváření, vydávání a škálování aplikací a webů pomocí nástrojů, které se snadno používají. Tím se snižuje množství potřebného tradičního kódování a umožňuje to lidem, kteří nejsou vývojáři, vytvářet aplikace, s nimiž můžou zmenšit počet opakujících se úkolů, podpořit produktivitu a zapojit zákazníky s pomocí AI a automatizace.