Skip to main content

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT
MICROSOFT POWERAPPS

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený software a veškeré služby a aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami; v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci a nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft ve vztahu k softwaru a službám před aktualizací). DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JEJ VRAŤTE SPOLEČNOSTI APPLE INC. („APPLE“) A OBDRŽÍTE PŘÍPADNOU NÁHRADU VE FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŽÍ.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. Smíte nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na zařízení s operačním systémem iOS tak, jak je to povoleno pravidly užívání obchodu Apple App Store.
  1. Software třetích stran. Software může obsahovat aplikace třetích stran, na něž je vám poskytnuta licence v rámci této smlouvy nebo na základě jejich vlastních podmínek. Licenční podmínky, sdělení a uznání týkající se aplikací třetí strany, pokud existují, mohou být dostupné online na adrese http://aka.ms/thirdpartynotices nebo v doprovodném souboru se sděleními. I v případě, že se na takové aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem pro ně platí níže uvedená vyloučení, omezení a vynětí škod.
  2. Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft. Některé funkce softwaru poskytují přístup k službám online nebo jsou na těchto službách závislé. Na užívání těchto služeb (nikoli však softwaru) se vztahují samostatné podmínky a zásady ochrany soukromí uvedené ve Smlouvě o poskytování služby společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Přečtěte si je, prosím. Služby nemusí být v některých regionech k dispozici.
 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Software může shromažďovat informace o vás a o vašem používání softwaru a zasílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. Vaše právo na odhlášení, pokud je máte, je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě, že tyto funkce využijete k umožnění sběru dat ve vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, a udržovat na snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom, jak jejich data využíváte, shromažďujete a sdílíte. Další informace o sběru dat společností Microsoft a o jejich využívání najdete v dokumentaci k produktu a v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.
 3. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (a nemáte k němu žádné právo):
  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;
  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru;
  3. odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;
  4. využívat software pro komerční, neziskové a zisk generující aktivity, pokud v rámci samostatné smlouvy nevlastníte práva ke komerčnímu užívání;
  5. užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k tvorbě či šíření malwaru; nebo
  6. sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat software, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět software či tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.
 4. PŘEVOD NA JINÉ ZAŘÍZENÍ. Smíte odinstalovat software a nainstalovat jej v jiném zařízení. Tuto licenci nesmíte sdílet na více zařízeních.
 5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese http://aka.ms/exporting.
 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro software. Veškerá případná podpora je poskytována „tak, jak je“, „se všemi chybami“ a bez jakékoli záruky.
 7. AKTUALIZACE. Software může pravidelně kontrolovat, stahovat a instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.
 8. ÚPLNÁ SMLOUVA. Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky, aktualizace a aplikace třetích stran.
 9. ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste software získali v USA nebo Kanadě, výklad této smlouvy, nároky vznesené na základě jejího porušení a všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených na základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země. Vztahuje-li se na daný případ federální jurisdikce USA, vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností federálního soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory. V opačném případě vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností vyššího soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory.
 10. OPRÁVNĚNÁ OSOBA TŘETÍ STRANY. Souhlasíte s tím, že společnost Apple a její afilace představují oprávněné třetí strany této smlouvy a společnost Apple má právo na vymáhání této smlouvy.
 11. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat i další práva včetně spotřebitelských. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu, provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:
  1. Austrálie. Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.
  2. Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.
  3. Německo a Rakousko.
   1. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.
   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

   V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a zajištění shody, které může strana trvale očekávat (tzv. „zásadní povinnosti“). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 12. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍTE UPOZORNIT SPOLEČNOST APPLE NA VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST APPLE NEMÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUČNÍ POVINNOSTI. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTERÉ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTÍ APPLE, MICROSOFT A OD DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH A NÁHODNÝCH ŠKOD.

  Toto omezení se vztahuje na (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran a v aplikacích třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, na objektivní odpovědnost, nedbalost a jiné občanskoprávní delikty, stejně jako na jakékoli jiné žaloby, ve všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft nebo Apple věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.