Skip to main content

Sdělení třetích stran ohledně Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps jsou založeny na materiálu z níže uvedených projektů („Kód třetí strany“). Microsoft není původním autorem kódu třetí strany. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá další práva, jež nebyla výslovně poskytnuta, ať již se jedná o práva mlčky předpokládaná, práva z překážky uplatnění žalobního nároku či jiná práva.

Dancing Script https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/dancingscript
Copyright (c) 2010, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), copyright (c) 2010, Igino Marini. (www.ikern.com|iginomarini.com), s vyhrazeným názvem písma „Dancing Script“

Great Vibes https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/greatvibes
Copyright (c) 2012, TypeSETit, LLC (typesetit@att.net), s vyhrazeným názvem písma „Great Vibes“.

Lato https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/lato
Copyright (c) 2010–2014 tyPoland Lukasz Dziedzic (team@latofonts.com) s vyhrazeným názvem písma „Lato“.

Patrick Hand https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/patrickhand
Copyright (c) 2010–2012 Patrick Wagesreiter (mail@patrickwagesreiter.at)

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

OTEVŘENÁ LICENCE PRO PÍSMA SIL verze 1.1 – 26. února 2007

-----------------------------------------------------------

PREAMBULE

Cílem otevřené licence pro písma (OFL) je povzbudit celosvětový vývoj projektů spolupráce v oblasti písem, podporovat úsilí o vytváření písem v akademických a lingvistických komunitách a poskytnout volný a otevřený rámec, v němž mohou být písma sdílena a zlepšována v partnerské spolupráci s dalšími osobami.

OFL umožňuje užívání, zkoumání, pozměňování a další distribuci písem, a to volně, pokud však nejsou prodávána samostatně. Písma, včetně jakýchkoli odvozených děl, lze spojovat do balíčků, vkládat, dále distribuovat anebo prodávat s jakýmkoli poskytnutým softwarem, pokud odvozená díla neužívají žádné vyhrazené názvy. Písma a odvozená díla však nelze vydat na základě žádného jiného typu licence. Požadavek, aby písma nadále podléhala této licenci, se nevztahuje na žádný dokument vytvořený za použití písem nebo děl z nich odvozených.

Definice

Pojem „software písma“ označuje sadu souborů vydaných držitelem autorských práv na základě této licence a zřetelně takto označenou. To může zahrnovat zdrojové soubory, skripty sestavení a dokumentaci.

Pojem „vyhrazený název písma“ označuje veškeré názvy určené jako takové podle informací o autorských právech.

Pojem „původní verze“ označuje sbírku komponent softwaru písma, jak je distribuována držitelem autorských práv.

Pojem „upravená verze“ označuje jakékoli odvozené dílo vytvořené přidáním, odstraněním nebo nahrazením jakýchkoli komponent původní verze, ať již částečným nebo úplným, změnou formátu nebo přenesením softwaru písma do nového prostředí.

Pojmem „autor“ se rozumí jakýkoli návrhář, inženýr, programátor, autor technické dokumentace či jakákoli další osoba, která přispěla k vytvoření softwaru písma.

OPRÁVNĚNÍ A PODMÍNKY

Oprávnění se tímto bezplatně poskytuje jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru písma, a to k užívání, zkoumání, slučování, vkládání, další distribuci a prodeji upravených a neupravených kopií softwaru písma za následujících podmínek:

 1. Software písma ani žádné jeho jednotlivé komponenty v původní ani upravené verzi nesmějí být prodávány samostatně.
 2. Původní nebo upravené verze softwaru písma lze spojovat do balíčků, dále distribuovat anebo prodávat s jakýmkoli softwarem za předpokladu, že každá kopie obsahuje výše uvedenou informaci o autorských právech a tuto licenci. Lze je zahrnout jako samostatné textové soubory, záhlaví čitelná pro člověka nebo v příslušných polích metadat čitelných pro stroje v textových nebo binárních souborech, pokud může uživatel tato pole snadno zobrazit.
 3. Žádná upravená verze softwaru písma nesmí užívat vyhrazené názvy písem, neposkytne-li držitel autorských práv výslovný písemný souhlas. Toto omezení se vztahuje pouze na primární název písma, jak je prezentován uživatelům.
 4. Jména držitelů autorských práv nebo autorů softwaru písma nesmějí být užívána k podpoře, propagaci nebo reklamě na žádné upravené verze, nejedná-li se o uznání příspěvku držitelů autorských práv a autorů nebo pokud neposkytli svůj výslovný souhlas.
 5. Software písma, ať již v celku či jeho část, upravený či nikoli, musí být distribuován zcela na základě této licence a nesmí být distribuován dle žádné jiné licence. Požadavek, aby písma nadále podléhala této licenci, se nevztahuje na žádný dokument vytvořený za použití softwaru písma.

UKONČENÍ

V případě nedodržení kterékoli z výše uvedených podmínek bude tato licence od počátku neplatná.

VYLUČUJÍCÍ USTANOVENÍ

SOFTWARE PÍSMA JE POSKYTOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH, PATENTOVÝCH, ZNÁMKOVÝCH ČI JINÝCH PRÁV. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, VČETNĚ JAKÝCHKOLI OBECNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, AŤ JIŽ VZNIKLÝCH VE SPOJITOSTI SE SMLOUVOU, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTEM ČI JINAK, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z UŽÍVÁNÍ SOFTWARU PÍSMA NEBO V DŮSLEDKU NEMOŽNOSTI JEJ UŽÍVAT ČI V DŮSLEDKU JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM PÍSMA.


Tyto soubory jsou založeny na materiálu z projektů uvedených níže (OSS třetích stran) nebo tento materiál zahrnují. Původní informace o autorských právech a licence, na jejichž základě společnost Microsoft obdržela takový OSS třetích stran, jsou stanoveny níže. Takové licence a sdělení se poskytují jen pro informační účely. Společnost Microsoft vám poskytuje licenci k OSS třetí strany na základě licenčních podmínek pro produkt nebo službu společnosti Microsoft. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá další práva, jež nebyla výslovně poskytnuta podle této smlouvy, ať již se jedná o práva odvozená, práva plynoucí z překážky nebo další práva.


Open Sans https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensans

Open Sans Condensed https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensanscondensed

Cordova-plugin-globalization  https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization

Apache Cordova
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý Baptistem Lepilleurem
Copyright (C) 2007–2010 Baptiste Lepilleur

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý Joergem Wiedenmannem
Copyright (C) 2006 Joerg Wiedenmann

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý společností BlackBerry Ltd.
Copyright (C) 2014 BlackBerry Ltd.

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/ (může obsahovat knihovnu Apache Ant)
Copyright (c) 2009–2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Mousetrap verze 1.5.3 https://github.com/ccampbell/mousetrap/archive/master.zip
Copyright 2015 Craig Campbell

PDFjs https://github.com/mozilla/pdf.js
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)

winjs.3.1 https://github.com/winjs/winjs
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Winstore-jscompat https://github.com/MSOpenTech/winstore-jscompat/blob/master/winstore-jscompat.js
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Peutetre-cordova-plugin-Hockeyapp https://github.com/peutetre/cordova-plugin-hockeyapp.git
Copyright 2014 Zengularity

Caja http://code.google.com/p/google-caja/downloads/list
Copyright (c) 2006 Google Inc.

Ionic-plugin-keyboard https://github.com/driftyco/ionic-plugin-keyboard
Copyright 2014 Drifty Co.

Cordova-plugin-device orientation https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-geolocation https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-inappbrowser https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-network-information https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information
Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-splashscreen https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-screen-orientation https://github.com/gbenvenuti/cordova-plugin-screen-orientation
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-console https://github.com/apache/cordova-plugin-console
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device https://github.com/apache/cordova-plugin-device
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device-motion https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-dialogs https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-file-transfer https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer
Copyright 2012 Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Tento produkt obsahuje kopii kódu OkHttp z tohoto zdroje: https://github.com/square/okhttp

Licence k produktu Apache 2.0

Licencováno na základě licence k produktu Apache, verze 2.0 („licence“); tento soubor nesmíte používat v rozporu s touto licencí. Kopii licence naleznete na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

SOFTWARE PÍSMA JE POSKYTOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH, PATENTOVÝCH, ZNÁMKOVÝCH ČI JINÝCH PRÁV.

Konkrétní znění oprávnění a omezení obsažených v licenci naleznete v licenci k produktu Apache, verze 2.0.


Web-pull-to-refresh https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh
Copyright (c) 2014 Andy Peatling

Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
Copyright 2011–2015 Twitter, Inc.

HumbleSoftware-Flotr2 https://github.com/HumbleSoftware/Flotr2/blob/master/LICENSE
Copyright (c) 2012 Carl SutherlandHammerjs https://github.com/hammerjs/hammer.js/blob/master/LICENSE.md
Copyright (C) 2011–2014 Jorik Tangelder (Eight Media)

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js/blob/master/license.md
Copyright (C) 2013 usabli.ca – Víkendový projekt Afshina Mehrabaniho (@afshinmeh)

jquery http://jquery.org/license
(c) 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. 

jquery-PEP https://raw.githubusercontent.com/jquery/PEP/master/LICENSE.txt
Copyright jQuery Foundation a další přispěvatelé, https://jquery.org/

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/
Copyright (c) 2009–2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Knockoutjs v. 3.4.0 http://knockoutjs.com/downloads/knockout-3.4.0.js
(c) Steven Sanderson – http://knockoutjs.com/

andrewplummer-sugar ver. 1.4.1 https://github.com/andrewplummer/Sugar/blob/master/LICENSE
Copyright © 2014 Andrew Plummer

Swiper 3.1.0 http://www.idangero.us/swiper/
Copyright (c) 2014, Vladimir Kharlampidi

URIjs 1.14.1 http://medialize.github.io/URI.js/
Copyright (c) 2011 Rodney Rehm

VelocityJS.org (1.2.2) https://github.com/julianshapiro/velocity
Copyright (C) 2014 Julian Shapiro

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js
Copyright (C) 2013 usabli.ca – Víkendový projekt Afshina Mehrabaniho (@afshinmeh)

Tether https://github.com/HubSpot/tether/
Copyright © 2014–2016 HubSpot

Drop https://github.com/HubSpot/drop
Copyright © 2015 HubSpot

Chuxel.taco-tricks https://github.com/Chuxel/taco-tricks/tree/master/plugin-windows-package-fix
Copyright (c) Microsoft Corporation

Verso/CordovaClipboard https://github.com/VersoSolutions/CordovaClipboard
Copyright (c) 2013 VersoSolutions
Copyright (c) 2013 Verso Solutions LLC

Phonegap-plugin-push https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push
Copyright 2012–2016 Adobe Systems

Aphrodite
Copyright (c) 2016 Khan Academy
Zahrnuje díla z webu https://github.com/garycourt/murmurhash-js, který podléhá licenci MIT a následujícímu autorskému právu
Copyright (c) 2011 Gary Court

Serratus-quaggajs
Copyright (c) 2014 Christoph Oberhofer

Microsoft/monaco-editor v0.8.1
Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation

Toastr
Copyright 2012–2015 John Papa, Hans Fjallemark a Tim Ferrell
Všechna práva vyhrazena.

React-Redux
Licence MIT (MIT)
Copyright (c) 2015–současnost Dan Abramov

REDUX
Licence MIT (MIT)
Copyright (c) 2015–současnost Dan Abramov

Xregexp
Copyright (c) 2007–2017 Steven Levithan http://xregexp.com/

Reselect
Copyright (c) 2015–2016 Reselect Contributors

Microsoft Teams JS Library
Copyright (c) Microsoft Corporation
Všechna práva vyhrazena.

Fastclick
Copyright (c) 2014 The Financial Times Ltd.

Licence MIT (MIT)

Oprávnění je poskytováno bezplatně na základě tohoto dokumentu kterékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a souborů přidružené dokumentace („software“), za účelem obchodování se softwarem bez omezení, včetně mimo jiné práv k užívání, kopírování, úpravám, slučování, publikování, distribuci, sublicencování anebo prodeji kopií softwaru, a povolení těchto činností osobám, kterým je tento software poskytován, na základě následujících podmínek: Výše uvedená informace o autorských právech a toto oprávnění musí být zahrnuty ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ JIŽ VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI SE SMLOUVOU, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTEM ČI JINAK, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU ČI V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO Z JEHO UŽÍVÁNÍ ČI Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM.


Pikaday https://github.com/dbushell/Pikaday
Copyright (c) 2014 David Bushell BSD & Licence MIT

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) 2014 David Bushell

Oprávnění je poskytováno bezplatně na základě tohoto dokumentu kterékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a souborů přidružené dokumentace („software“), za účelem obchodování se softwarem bez omezení, včetně mimo jiné práv k užívání, kopírování, úpravám, slučování, publikování, distribuci, sublicencování anebo prodeji kopií softwaru, a povolení těchto činností osobám, kterým je tento software poskytován, na základě následujících podmínek: Výše uvedená informace o autorských právech a toto oprávnění musí být zahrnuty ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ JIŽ VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI SE SMLOUVOU, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTEM ČI JINAK, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU ČI V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO Z JEHO UŽÍVÁNÍ ČI Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM.

Licence BSD

Copyright (c) 2014 David Bushell

Všechna práva vyhrazena.

Další distribuce a užívání ve formě zdrojového a binárního kódu, ať již s úpravami nebo bez úprav, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky.

 • Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení.
 • Při další distribuci binárního kódu musí být reprodukovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení v dokumentaci anebo dalších materiálech poskytovaných s touto distribucí.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTOU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ A VYVOLANÉ PODLE LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.


crypto-js https://code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
(c) 2009–2013 Jeff Mott. Všechna práva vyhrazena.

Ustanovení o nové či revidované licenci BSD 3

Další distribuce a užívání ve formě zdrojového a binárního kódu, ať již s úpravami, nebo bez úprav, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky.

 • Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení.
 • Při další distribuci v binární podobě musí být reprodukovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení v dokumentaci či dalších materiálech poskytovaných s touto distribucí.
 • Název CryptoJS ani jména přispěvatelů nesmí být používány k podpoře a propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího konkrétního písemného svolení.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTOU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ A VYVOLANÉ PODLE LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.


Objective-zip https://github.com/gianlucabertani/Objective-Zip
Copyright (c) 2009–2012, Flying Dolphin Studio Všechna práva vyhrazena.

Ustanovení o nové či revidované licenci BSD 3

Další distribuce a užívání ve formě zdrojového a binárního kódu, ať již s úpravami, nebo bez úprav, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky.

 • Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení.
 • Při další distribuci binárního kódu musí být reprodukovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení v dokumentaci anebo dalších materiálech poskytovaných s touto distribucí.
 • Název Flying Dolphin Studio ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být používány k podpoře a propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího konkrétního písemného svolení.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTOU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ A VYVOLANÉ PODLE LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.


GCDWebServer https://github.com/swisspol/GCDWebServer.git
Copyright (c) 2012–2014, Pierre-Olivier Latour. Všechna práva vyhrazena.

Ustanovení o nové či revidované licenci BSD 3

Další distribuce a užívání ve formě zdrojového a binárního kódu, ať již s úpravami, nebo bez úprav, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky.

 • Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení.
 • Při další distribuci binárního kódu musí být reprodukovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení v dokumentaci anebo dalších materiálech poskytovaných s touto distribucí.
 • Jméno Pierre-Olivier Latour nesmí být používáno k podpoře a propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího konkrétního písemného svolení.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. PIERRE-OLIVIER LATOUR NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ MIMO JINÉ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A VZNIKLÉ PODLE LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.


For React Software>
Copyright (c) 2013–současnost, Facebook, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Immutable
Copyright (c) 2014–2015, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Licence BSD-3

Další distribuce a užívání ve formě zdrojového a binárního kódu, ať již s úpravami, nebo bez úprav, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky.

 • Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení.
 • Při další distribuci binárního kódu musí být reprodukovány výše uvedené informace o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vylučující ustanovení v dokumentaci anebo dalších materiálech poskytovaných s touto distribucí.
 • Název Facebook ani jména jeho přispěvatelů nesmí být používány k podpoře a propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího konkrétního písemného svolení.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTOU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ A VYVOLANÉ PODLE LIBOVOLNÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.


isaacs/sax-js
Copyright (c) Isaac Z. Schlueter a přispěvatelé

Licence ISC

Tímto je poskytnuto oprávnění k užívání, kopírování, úpravám anebo distribuci tohoto softwaru k jakýmkoli účelům, bezplatně či za úplatu, za předpokladu, že výše uvedená informace o autorských právech a toto oprávnění se zobrazí ve všech kopiích.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ A AUTOR ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARU, VČETNĚ MIMO JINÉ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. AUTOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, AŤ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ Z UŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

====

String.fromCodePoint MathiasE Bynense použitý podle podmínek licence MIT takto:

Copyright Mathias Bynens <https://mathiasbynens.be/>

Oprávnění je poskytováno bezplatně na základě tohoto dokumentu kterékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a souborů přidružené dokumentace („software“), za účelem obchodování se softwarem bez omezení, včetně mimo jiné práv k užívání, kopírování, úpravám, slučování, publikování, distribuci, sublicencování anebo prodeji kopií softwaru, a povolení těchto činností osobám, kterým je tento software poskytován, na základě následujících podmínek:

Výše uvedená informace o autorských právech a toto oprávnění musí být zahrnuty ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH, NEBO ODVOZENÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ JIŽ VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI SE SMLOUVOU, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTEM ČI JINAK, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU ČI V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO Z JEHO UŽÍVÁNÍ ČI Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM.