Prostředí jsou v PowerApps novým konceptem. Jednoduše řečeno, prostředí je prostor určený pro ukládání, správu a sdílení podnikových dat, aplikací a toků vaší organizace. Slouží také jako kontejnery pro oddělení aplikací, které můžou mít různé role, požadavky na zabezpečení nebo cílové skupiny. Způsoby využití prostředí závisí na vaší organizaci a aplikacích, které se pokoušíte vytvořit. Příklad:

 1. Své aplikace se můžete rozhodnout vytvářet pouze v jednom prostředí.
 2. Můžete vytvořit samostatná prostředí, která seskupují testovací a produkční verze vašich aplikací.
 3. Můžete vytvořit samostatná prostředí, která odpovídají konkrétním týmům nebo oddělením ve vaší společnosti. Každé prostředí bude obsahovat relevantní data a aplikace pro každou cílovou skupinu.
 4. Můžete také vytvořit samostatná prostředí pro různé globální pobočky vaší společnosti.

Rozsah prostředí

Každé prostředí je vytvořené v rámci tenanta Azure AD a k jeho prostředkům můžou přistupovat jenom uživatelé v tomto tenantovi. Prostředí je dále vázané na geografické umístění, např. USA. Když v prostředí vytvoříte aplikaci, bude se tato aplikace směrovat pouze do datacenter v daném geografickém umístění. Všechny položky, které v tomto prostředí vytvoříte (včetně připojení, bran, toků Microsoft Flowu a dalších), jsou také vázané na umístění jejich prostředí.

Každé prostředí může mít nulový počet nebo jednu databázi služby Common Data Service, která vašim aplikací poskytuje úložiště. To, jestli budete pro své prostředí moci vytvořit databázi, bude záviset na licenci, kterou si pro PowerApps koupíte, a vašem oprávnění v daném prostředí. Více informací se dozvíte v informacích o cenách.

Když vytvoříte aplikaci v prostředí, bude se tato aplikaci moci připojit jen ke zdrojům dat, které jsou nasazené v tom stejném prostředí. To se týká i připojení, bran, toků a databází služby Common Data Service. Podívejme se třeba na scénář, ve kterém jste vytvořili dvě prostředí nazvaná Test a Vývoj a v každém z těchto prostředí jste vytvořili databázi služby Common Data Service. Pokud vytvoříte aplikaci v prostředí Test, bude se moci připojit pouze k databázi Test. K databázi Vývoj se připojit nemůže.

Mezi prostředími můžete také prostřednictvím procesu přesouvat prostředky. Další informace najdete v tématu Migrace prostředků.

Oprávnění prostředí

Prostředí mají dvě předdefinované role, které poskytují přístup k oprávněním v rámci prostředí:

 • Role Správce prostředí může provádět veškeré akce správy v prostředí, včetně:

  o Přidání nebo odebrání uživatele nebo skupiny z role Správce prostředí nebo role Tvůrce prostředí

  o Zřízení databáze služby Common Data Service pro prostředí

  o Zobrazení a správy veškerých prostředků vytvořených v rámci prostředí

  o Nastavení zásad ochrany před únikem informací Další informace najdete v části týkající se zásad ochrany před únikem informací.

 • Role Tvůrce prostředí může vytvářet prostředky v rámci prostředí, včetně aplikací, připojení, vlastních rozhraní API, bran a toků v Microsoft Flowu.

Tvůrci prostředí dále mohou distribuovat aplikace, které v prostředí vytvořili, mezi další uživatele v organizaci tak, že danou aplikaci nasdílí jednotlivým uživatelům, skupinám zabezpečení nebo všem uživatelům v organizaci. Další informace najdete v tématu Sdílení aplikace v PowerApps.

Uživatelé nebo skupiny přiřazené těmto rolím prostředí nemají automaticky přístup k databázi prostředí (pokud existuje) a tento přístup jim musí udělit samostatně vlastník databáze. Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.

Uživatelům nebo skupinám zabezpečení může některou z těchto rolí přiřadit Správce prostředí v Centru pro správu PowerApps. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.

Výchozí prostředí

PowerApps vytvoří pro každého tenanta automaticky jedno výchozí prostředí a toto prostředí sdílí všichni uživatelé v tomto tenantovi. Kdykoli se k PowerApps zaregistruje nový uživatel, přidá se automaticky do role Tvůrce výchozího prostředí. Výchozí prostředí se vytvoří v oblasti, která je nejblíže výchozí oblasti tenanta AAD.

Note:

Do role Správce prostředí výchozího prostředí se automaticky nepřidávají žádní uživatelé. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.

Výchozí prostředí získá název takto: {název tenanta Azure AD} (výchozí).

Výběr prostředí

Po přechodu na stránku https://web.powerapps.com teď po představení prostředí uvidíte nové prostředí. Aplikace, připojení a další položky, které jsou viditelné na webu, se teď vyfiltrují podle aktuálně vybraného prostředí. Aktuální prostředí je specifikované ve výběru prostředí vedle pravého okraje záhlaví. Pokud chcete zvolit jiné prostředí, klikněte nebo klepněte na výběr. Zobrazí se seznam dostupných prostředí. Klikněte nebo klepněte na prostředí, do kterého chcete vstoupit.

Pokud splňujete jednu z následujících podmínek, zobrazí se vám výběr prostředí:

 1. Jste členem role Správce prostředí pro prostředí.
 2. Jste členem role Tvůrce prostředí pro prostředí.
 3. Nejste Správce prostředí ani Tvůrce prostředí daného prostředí, ale máte přístup Přispěvatel aspoň k jedné aplikaci v tomto prostředí. Další informace najdete v části týkající se sdílení aplikace. Poznámka: V takovém případě v tomto prostředí nebudete moct vytvářet aplikace. Budete moct pouze upravovat existující aplikace, které se s vámi sdílí.

Tvorba prostředí

Kdo může vytvářet prostředí?

To, jestli můžete vytvářet prostředí, určuje vaše licence.

Licence Vytváření prostředí je povoleno
PowerApps P2
Zkušební verze PowerApps P2
PowerApps P1 x
Zkušební verze PowerApps P1 x
Plány Dynamics 365 x
Plány Office 365 x
Plány aplikací a týmů Dynamics 365 x

Každý uživatel může vytvořit až pět prostředí.

Momentálně nemůžete prostředí odstranit.

Kde se dají prostředí vytvářet?

Nová prostředí budete moct vytvářet z webu PowerApps.com a z Centra pro správu PowerApps. Pokud vytvoříte prostředí, dojde k vašemu automatickému přidání do role Správce prostředí daného prostředí. Počet prostředí, kterých se můžete účastnit jako člen role Správce prostředí nebo Tvůrce prostředí, není nijak omezen. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.

Co se změní pro uživatele PowerApps verze Preview?

Se zavedením prostředí uvidí každý uživatel, který používal PowerApps verze Preview, několik změn. Následující tabulka uvádí, co mohou očekávat uživatelé v USA a mimo USA:

User Co se stane
Uživatel verze Preview, který vytvořil databázi služby Common Data Service Zobrazí se vám prostředí s vaším jménem v názvu obsahující verzi Preview databáze služby Common Data Service a jakékoli aplikace, které jste v rámci ní vytvořili. Dojde k vašemu přidání do role Tvůrce prostředí a Správce prostředí tohoto prostředí a také budete přidáni jako vlastník dané databáze. Jakmile bude služba PowerApps obecně dostupná, upgradujeme metadata služby Common Data Service. Tato změna způsobí, že budete dále moct používat entity a aplikace, které jste už oproti databázi služby Common Data Service ve verzi Preview vytvořili, nebudete ale moct v této databázi vytvářet pole nebo entity. V brzké době publikujeme pokyny pro vytvoření prostředí s databází obsahující upgradovaná metadata a migraci vašich aplikací do tohoto prostředí.
Poznámka: Pokud některé z vašich aplikací vytvořených oproti databázi služby Common Data Service ve verzi Preview využívají jako zdroj dat i vlastní rozhraní API, nebudou v tomto prostředí dočasně fungovat, protože veškerá vlastní rozhraní API se budou migrovat do výchozího prostředí. Všechny takové aplikace budete muset opravit tak, že v tomto prostředí vlastní rozhraní API znovu vytvoříte.
Uživatel verze Preview v USA Následující prostředky, které jste v PowerApps v době platnosti verze Preview vytvořili, budou k dispozici ve výchozím prostředí vašeho tenanta:
– Všechny vámi vytvořené aplikace (kromě aplikací připojených k databázi služby Common Data Service ve verzi Preview)
– Veškerá vámi vytvořená připojení a vlastní rozhraní API
– Veškeré vámi nainstalované místní brány dat
Uživatel verze Preview mimo USA Kromě výchozího prostředí se vám zobrazí také prostředí nazvané {tenant Azure AD} (z verze Preview) obsahující následující prostředky, které jste vytvořili v PowerApps v době platnosti verze Preview:
– Všechny vámi vytvořené aplikace (kromě aplikací připojených k databázi služby Common Data Service ve verzi Preview)
– Veškerá vámi vytvořená připojení a vlastní rozhraní API
– Veškeré vámi nainstalované místní brány dat
Dojde k vašemu přidání do role Tvůrce prostředí tohoto prostředí.

Uživatel verze Preview je osoba, která službu Microsoft PowerApps používala před vydáním všeobecně dostupné verze.

Za dva týdny poté, co bude služba PowerApps všeobecně dostupná, se prostředí s obsahem verze Preview označí jako jen pro čtení (výjimkou bude výchozí prostředí). Všechny existující aplikace a toky budou v těchto prostředích dále fungovat, ale nebudete zde moct vytvářet nové aplikace a toky. Důrazně doporučujeme, aby uživatelé těchto prostředí migrovali obsah do výchozího prostředí nebo jiného vlastního prostředí. Další informace o procesu migrace najdete v následujícím blogu (který vyjde tento týden): Blog s oznámením funkcí služby Common Data Service.

Ukázková prostředí pro uživatele verze Preview v USA

Ukázková prostředí pro uživatele verze Preview mimo USA

Správa prostředí pro vaši organizaci

Společně s představením prostředí také spouštíme Centrum pro správu PowerApps, kde můžete spravovat všechna prostředí, která jste vytvořili nebo ve kterých jste přidaní do role Správce prostředí. V centru pro správu můžete provádět veškeré akce správy prostředí, včetně těchto:

 • Přidání nebo odebrání uživatele nebo skupiny z role Správce prostředí nebo role Tvůrce prostředí Další informace najdete v tématu Správa prostředí.
 • Zřízení databáze služby Common Data Service pro prostředí Další informace najdete v tématu Vytvoření databáze služby Common Data Service.
 • Nastavení zásad ochrany před únikem informací Další informace najdete v části týkající se zásad ochrany před únikem informací.
 • Nastavení zásad zabezpečení databáze (otevřených nebo omezených rolemi databáze) Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.
 • Členové role Globální správce tenanta Azure AD (včetně globálních správců Office 365) mohou také spravovat veškerá prostředí vytvořená v rámci jejich tenanta a nastavovat zásady pro celého tenanta v Centru pro správu PowerApps.