Skip to main content

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT
MICROSOFT POWERAPPS

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai sen konserniyhtiön) välillä. Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä, että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia). JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ ON ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT. MIKÄLI ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, EI OHJELMISTOA SAA KÄYTTÄÄ. TÄLLÖIN OHJELMISTO ON PALAUTETTAVA APPLE, INC:LLE (”APPLE”) MAHDOLLISTA HYVITYSTÄ VARTEN.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET. Asiakas saa asentaa ja käyttää yhtä tämän ohjelmiston kopiota iOS-käyttöjärjestelmäpohjaisissa laitteissaan Applen App Storen käyttöehtojen sallimalla tavalla.
  1. Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa (http://aka.ms/thirdpartynotices) tai mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä pois sulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.
  2. Microsoftin palvelusopimus. Jotkin ohjelmiston toiminnoista tarjoavat pääsyn tai ne perustuvat online-palveluihin. Kyseisten palveluiden (mutta ei ohjelmiston) käyttöä koskevat erilliset ehdot ja tietosuojakäytännöt, jotka sisältyvät Microsoftin palvelusopimukseen osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Lue ehdot huolellisesti. Palveluita ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.
 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN. Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää ne Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto-oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. Jos asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö, jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä on saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.
 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei asiakkaalla ole sovellettavan lain perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):
  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;
  2. selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai hajottaa ohjelmistoa;
  3. poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;
  4. käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin, ellei asiakkaalla ole kaupallisia oikeuksia erillisellä sopimuksella;
  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; tai
  6. jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
 4. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN. Ohjelmiston voi poistaa laitteesta ja asentaa sen tämän jälkeen toiseen laitteeseen asiakkaan käyttöä varten. Käyttöoikeutta ei saa jakaa useille laitteille.
 5. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja ‑säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista on osoitteessa http://aka.ms/exporting.
 6. TUKIPALVELUT. Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”mahdollisine vikoineen” ilman minkäänlaisia takuita.
 7. PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin on ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai tue kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.
 8. KOKO SOPIMUS. Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.
 9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion tai -provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, sen rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan kyseisen maan lakeja. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla on asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin King Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin King Countyssa sijaitsevalla Superior Courtilla (ylioikeus) on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa.
 10. KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA. Asiakas suostuu siihen, että Apple ja sen konserniyhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmansia osapuolia edunsaajina, ja että Applella on oikeus panna tämä sopimus täytäntöön.
 11. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen, alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. Jos asiakas esimerkiksi on hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki on voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:
  1. Australia. Asiakkaalla on Australian kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.
  2. Kanada. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon pois päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa, mikäli sellainen on, voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.
  3. Saksa ja Itävalta.
   1. Takuu. Ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti, kuten ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.
   2. Vastuunrajoitus. Jos kyseessä on tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft on korvausvelvollinen lain mukaan.

   Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft on korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta vain, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut ”merkittävät velvollisuudet”). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 12. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. ASIAKAS VOI HALUTESSAAN OTTAA YHTEYTTÄ APPLEEN JA PYYTÄÄ HANKINTAHINNAN PALAUTUSTA. SOVELLETTAVAN LAIN MÄÄRÄYKSIÄ LUKUUN OTTAMATTA APPLELLA EI OLE MITÄÄN MUITA TAKUUVELVOITTEITA. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI OLLA PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN MUITA SELLAISIA KULUTTAJAN OIKEUKSIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
 13. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. JOS ASIAKKAALLA ON PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POIS SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA APPLELTA, MICROSOFTILTA JA MICROSOFTIN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA ON ENINTÄÄN ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMA SUMMA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

  Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa; tai mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Se on voimassa myös, vaikka Microsoft tai Apple tiesi tai sen olisi tullut tietää näiden vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa.