Ryhmä käy keskustelua

Laajenna BPM:ää vähäkoodisilla työkaluilla

Vähäkoodisen työkalun käyttöönotto liiketoimintaprosessien hallinnassa (BPM) voi auttaa organisaatioita aikaa vievien tehtävien suorittamisessa.

Miten vähäkoodiset työkalut avustavat BPM:ää

Sovellusten, prosessien ja sivustojen luominen voi vaikuttaa raskaalta etenkin työntekijöille, jotka eivät ole insinöörejä, suunnittelijoita tai kehittäjiä. Kun käytössä on Vähäkoodiset kehitystyökalut, muutkin kuin kehittäjät voivat luoda monimutkaisia liiketoimintasovelluksia, vaikka aiempaa koodauskokemusta ei olisi. Vähäkoodisten työkalujen avulla nopeasti tarvittavien ratkaisujen luominen on aiempaa helpompaa.

Yritystä rakennettaessa BPM:n käyttöönotto voi yksinkertaistaa päivittäisten, viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuosittaisten tehtävien tekemistä. Tehokkuus lisääntyy, kun liiketoiminnan työnkulut optimoidaan, valvotaan ja analysoidaan vähäkoodisten kehitysympäristöjen tuella. Lisäksi näkyvyys paranee, ja kaikki projektin jäsenet saavat merkityksellisiä tietoja.

Mitä on vähäkoodinen kehitys?

Vähäkoodinen kehittäminen on ohjelmistokehityksen visuaalinen lähestymistapa, johon sisältyy minimaalinen määrä koodausta. Se auttaa sivustojen, sovellusten ja prosessien luomisessa. Perinteiseen ohjelmointiin kuuluu pitkien ja monimutkaisten koodirivien kirjoittaminen. Vähäkoodisessa kehittämisessä käytetään sen sijaan graafisia vedä ja pudota -mallintimia sekä osoita ja napsauta -käyttöliittymää, joiden avulla vähäkoodiset sovellukset-luonti on nopeaa.

Yksinkertaisuuden ja automatisoinnin ansiosta vähäkoodinen kehittäminen vähentää tai poistaa toistuvia tehtäviä. Vähäkoodisen kehittämisen avulla työntekijät voivat toimia digitaalisissa projekteissa, vaikka heillä olisi vain vähän teknistä koulutusta. Lisäksi kokeneet ohjelmoijat saavat monimutkaisiin töihin joustavuutta. Vähäkoodisen kehittämisen myötä kehittämisen elinkaari lyhenee, ja organisaatio saa lyhyessä ajassa yhä enemmän aikaan.

Vähäkoodisen kehittämisen käyttämisen edut

Vähäkoodinen kehittäminen muuttaa yritysten tapaa käyttää tekniikkaa. Merkitys on erityisen suuri niille työntekijöille, joilla on vähän osaamista mobiilisovellusten ja sivustojen kehittämisestä. Vähäkoodisuus mullistaa kehittämistä, ja sen etuja ovat:

 • Helppokäyttöisyys: Koska vähäkoodiset työkalut on tarkoitettu kaikille, kuka tahansa työntekijä voi osallistua helppoon sovellusten luomiseen.
 • Yrityksen kulujen leikkaaminen: Vähäkoodinen sovelluskehitys automatisoi manuaaliset tehtävät ja poistaa tarpeettomat tehtävät. Se tarjoaa tavan luoda digitaalisia ratkaisuja ilman korkeita IT-kustannuksia ja kolmannen osapuolen lisäresursseja.
 • Vähemmän ylläpitoa: Standardoitujen komponenttien ansiosta koontiversioon tulee tavallista vähemmän virheitä, integrointiongelmia ja komplikaatioita.
 • Tuotteiden tai ratkaisujen lanseeraaminen yhä nopeammin: Ratkaisut voidaan kehittää, testata, arvioida ja muokata ilman kokemusta perinteisestä koodauksesta, joten liiketoimintakumppanit voivat luoda tuotteita ja ratkaisuja nopeasti.
 • Aiempaa parempi yhdistettävyys: Kun IT-tarpeet ovat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa, kaikki – aloittelijoista kokeneisiin kehittäjiin – voivat tehdä töitä yhdessä ja luoda sivustoja ja sovelluksia saumattomasti. Tietämyksen aukot poistuvat, eikä lisähenkilöstöäkään tarvita.
 • Aiempaa parempi hallinta: IT- ja kehitystiimit voivat olla varmoja siitä, että sovellukset luodaan vaatimusten mukaisesti täysin hallitusti.

Mitä on liiketoimintaprosessien hallinta?

Yrityksen kasvaessa sen prosesseista tulee monimutkaisempia ja vaikeammin käsiteltäviä. Työnkulkujen hallitsemiseksi monet yritykset ottavat BPM:n käyttöön. BPM (liiketoimintaprosessien hallinta) tarkoittaa liiketoimintaprosessien tai työnkulkujen analysointia, optimointia ja nopeuttamista. Liiketoimintaprosessi on sarja suoritettuja toistuvia tehtäviä, joiden tarkoitus on saavuttaa tietty tavoite. Liiketoimintaprosessin kesto voi olla viidestä minuutista viikkoihin. Liiketoimintaprosessit voivat olla operatiivisia ja hallinnollisia prosesseja tai tukiprosesseja.

BPM keskittyy muutamien tehtävien asemesta koko prosessiin, mikä vähentää virheitä, alentaa kustannuksia ja parantaa tuloksia. BPM yhdistää suorituskyvyn, strategian, kartoituksen, tekniikan ja analyysit. Yritykselle avautuu mahdollisuus saada korkeatasoinen kuva tavoitteistaan ja optimoida toimintonsa vaihe vaiheelta.

BPM on enemmän kuin vain yhden prosessin hallintaa yksittäisen työnkulun sujuvoittamiseksi. BPM:n tarkoitus on yhdistää yrityksen työnkulkujen optimointi ja hyödyttää kaikkia. Jokainen toiminto kulkee käsi kädessä muiden toimintojen kanssa.

BPM:n edut

BPM:n lisääminen auttaa prosessien standardisoinnissa. BPM:n käyttämisen viisi tärkeintä etua ovat:

 1. Lisääntyvä tuottavuus. BPM auttaa koko organisaatiota kehyksen rakentamisessa kaikille prosesseille. Jokainen prosessi dokumentoidaan, valvotaan ja optimoidaan. Prosesseille kerätään tietoja ja niille annettaan suosituksia. Tarpeettomat tehtävät tunnistetaan ja poistetaan, mikä lisää yleistä tuottavuutta.
 2. Aiempaa parempi ketteryys. Prosessisovelluksia BPM:n avulla luotaessa on mahdollista dokumentoida ja standardisoida prosessit automaattisesti, joten muutoksiin reagoimisesta tulee nopeampaa ja tehokkaampaa.
 3. Vaatimustenmukaisuus. BPM auttaa yritystä virtaviivaistamaan prosesseja ja toteuttamaan kehyksen, joka on kaikkien sisäisten ja ulkoisten käytäntöjen asettamien vaatimusten mukainen. BPM ymmärtää tarkalleen toimialan ja osastojen käytännöt, joiden kanssa järjestelmän on oltava vaatimustenmukainen, ja toimii sen mukaisesti.
 4. Vähemmän valvontaa. Kun BPM käsittelee monimutkaiset ja työläät tehtävät, esihenkilöiden ei tarvitse mikromanageroida. Vakiotoimintatavat voidaan dokumentoida jokaisessa vaiheessa, ja jokainen voi tarkistaa oman tilanteensa prosessissa.
 5. Vähemmän virheitä. Laskentataulukot ja sähköpostit ovat alttiita inhimillisille virheille. Virheiden tekijöiden ja ajankohtien seuranta on laskentataulukoissa mahdotonta. BPM vähentää virheiden määrää merkittävästi, ja kun virheitä syntyy, myös niiden lähteet saadaan selville.

Digitaalinen muutos tuo mukanaan uusia työkaluja ja käytäntöjä, joten yrityksen mukautuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Koodittoman tai vähäkoodisen BPM-menetelmän käyttäminen osana digitaalista muutosta on keskeistä, kun yritys valmistautuu tulevaisuuden tavoitteisiinsa. Etuja on paljon, mutta BPM:n käyttöönottamisessa saattaa olla haasteita.

BPM:n haasteet

Kaiken kokoisien yrityksien on oltava valmiita mukautumaan ja reagoimaan kaikkiin mahdollisiin haasteisiin. Pienetkin yritykset tarvitsevat BPM:ää. Tällaisia haasteita ovat seuraavat:

 • Liikaa ratkaisuja. Jos organisaatio käyttää ongelmiin liian monia ratkaisuja, tulokset saattavat olla epäyhdenmukaisia. Aikaa menee mahdollisesti hukkaan, kun työntekijät yrittävät organisoida ja yhdistää löytämiään tietoja.
 • Siilotut tiimit. Uudet lisäykset, tuotteet ja päivitykset viivästyvät, kun työntekijät pidättävät siilottuja tietoja tahattomasti, ja tiimit toimivat toisistaan erillään. Tämä aiheuttaa ongelmia viestinnässä, tiedoissa, tuottavuudessa ja yhteistyössä.
 • Liikaa näkyvyyttä. BPM-ohjelmiston prosessit tuovat tietotoimintoihin reaaliaikaista näkyvyyttä, mutta näkyvyyttäkin voi olla liikaa. Monet sidosryhmät saattavat epäröidä tai tarvita apua saamiensa tietojen ymmärtämisessä. Sidosryhmät tekevät tärkeissä asioissa mahdollisesti hätiköityjä päätöksiä väärien tietojen pohjalta. Kun määritellään tarkoin, mitä tietoja kukakin käyttäjä voi nähdä, sidosryhmät voivat keskittyä tarkastelemaan tietoja, joita ne todella tarvitsevat.
 • Epäyhtenäinen analyysi. Epäyhtenäisten prosessien mittaaminen, seuranta ja toistaminen on haastavaa. Jos prosessien aikana ei saada täydellistä analyysia, prosesseja ei voi kehittää nykypäivää ja tulevaisuutta varten.
 • Vähäinen hyväksyntä. Kun ihmiset haluavat saada aiempaa enemmän aikaan vähemmillä ponnistuksilla, BPM saattaa vaikuttaa yleispätevältä ratkaisulta. Johtajien on oltava tietoisia siitä, että BPM:n käyttöönotto auttaa merkittävästi, mutta se ei ole yhden napsautuksen ratkaisu kaikkiin ongelmiin. BPM-johtajien ja -konsulttien on lisäksi luotava ymmärrys siitä, että BPM vastaa myös loppukäyttäjien tarpeita.

Kaikki nämä haasteet saattavat aiheuttaa asiakastyytyväisyyden alenemista sekä yrityksen myynnin ja liikevaihdon vähenemistä. Tämän seurauksena sekä BPM-työ että koko organisaatio kärsii.

Miten BPM ja vähäkoodiset työkalut toimivat yhdessä

Vähäkoodinen kehittäminen ja BPM eivät ole sama asia. Toinen on työkalukokoelma, josta automatisoi prosessit saa apua, kun taas toinen on sovellusten ja sivustojen luomisen mahdollistava filosofia. Kun vähäkoodisia työkaluja käytetään työläiden tehtävien ja manuaalisen työn automatisointiin, yritysten, ihmisten ja järjestelmien yhteistyöhön sekä yrityksen strategiaan liittyvien BPM-tavoitteiden saavuttaminen helpottuu. Alla ovat BPM:n viisi vaihetta ja tavat, joilla vähäkoodisten työkalujen lisääminen voi tehostaa niitä:

 1. Tunnistaminen. Prosesseja laajennettaessa ja virtaviivaistettaessa on ensin ymmärrettävä, miten työ etenee toiminnosta toiseen. Se vaatii tietojen keräämistä eri työkaluista, jokaisen prosessin vaiheiden seuraamista ja eri sidosryhmien haastattelemista. Vähäkoodisuuden ansiosta tunnistamisprosessista tulee aiempaa hallittavampi. Optimointi tehostuu, kun tietojen analysoinnin ja koneoppimisen avulla analysoidaan järjestelmiä ja saadaan selville, mitä prosesseissa tapahtuu.
 2. Suunnittelu. Prosessien tarkastelemisen perusteella löytyy kehittämiskohteita. Vähäkoodiset ympäristöt voivat auttaa strategian suunnittelussa. Visuaalisia mallintamistyökaluja käyttämällä on mahdollista havainnollistaa työnkulku esimerkiksi vuokaavioksi. Lisäksi on mahdollista varmistaa, että kaikkiin tehtäviin lisätään organisaation ja toimialan säännökset sekä valtiolliset ja paikalliset säännökset, jotka tarvitaan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
 3. Toteutus. Työnkulkujen suunnittelun jälkeen ne on toteutettava. Sisäisten mallintimien ja komponenttien tuella työnkulut tekevät tämän prosessin toistamisesta helppoa, ja tuote pääsee markkinoille aiempaa nopeammin. Vähäkoodista työkalua voi käyttää missä tahansa laitteessa ja millä tahansa käyttöjärjestelmällä ilman lisätyötä, joten ympäristöjen välinen työskentely on sujuvaa.
 4. Mittaaminen ja analysointi. Uuden työnkulun tehokas toiminta on varmistettava. Tunnistusvaiheessa käytetyt prosessinlouhintatyökalut ovat hyvin tärkeitä, mutta suorituskyvyn mittaamiseen ja analysointiin tarvitaan muitakin työkaluja. Vähäkoodisten työkalujen avulla voi luoda myös automatisoituja työkaluja prosessien visualisointia, tehtävien uudelleenmäärittämistä ja tehtävien optimaalisen suorittamisen varmistamista varten.
 5. Optimointi. Parantamisen varaa on aina. Kun toimialat muuttuvat, tekniikka kehittyy ja liiketoimintaolosuhteet vaihtuvat, tarvitaan nopeaa mukautumista. Perinteiseltä koodaussprintiltä tällaisiin muutoksiin reagoiminen kestää kuukausia. Vähäkoodinen ympäristö pystyy puolestaan koostamaan tietoja, tunnistamaan kehityskohteita ja luomaan älykkäitä, itseään optimoivia prosesseja.

BPM:n ja vähäkoodisen kehittämisen tulevaisuus

Kun BPM otetaan vähäkoodisen kehittämisen tueksi, toiminta nopeutuu entisestään, ja yritys voi jatkaa digitaalisen muutoksen polullaan. Kun BPM:ää ja vähäkoodisuutta käytetään yhdessä, liiketoimintaprosesseja voi automatisoida yhä nopeammin. Lisäksi vaikutukset tuloksiin, kustannuksiin ja tuottavuuteen ovat myönteiset.

Yritysmaailmassa asiat tapahtuvat nopeasti, ja markkinoiden on pysyttävä ajan hermolla. Kun vähäkoodinen ratkaisu yhdistetään BPM-ratkaisuun, myös ei-kehittäjillä on mahdollisuus tunnistaa ja ratkaista yrityksen moninaisia haasteita – näin ratkaisu pystyy käsittelemään yhä enemmän prosesseja aiempaa nopeammin ja välttäen turhat monimutkaisuudet.

BPM kykenee muuttamaan organisaation toimintaa, mutta sillä saattaa olla ongelmia inhimillisille virheille alttiiden siilottujen järjestelmien ja manuaalisen työn aiheuttaman tehottomuuden kanssa. Kun vähäkoodinen ratkaisu otetaan käyttöön yhdessä BPM:n kanssa, prosessit voidaan automatisoida, virtaviivaistaa ja optimoida. Tämä varmistaa, että järjestelmä on hyvin linjassa organisaation joustavien strategioiden kanssa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten yritykset käyttävät vähäkoodisia ympäristöjä?

Yritykset hyödyntävät vähäkoodisia ympäristöjä kehittämisessä olevien aukkojen tilkitsemiseksi ja yrityksen tarpeiden täyttämiseksi. Ympäristöjen avulla sovellusten, sivustojen ja työnkulkujen luominen on tavallista nopeampaa.

Mitä ongelmia vähäkoodiset työkalut ratkaisevat?

Vähäkoodiset työkalut ovat ratkaisu kehittäjäpulaan, ja ne auttavat organisaation vaatimustenmukaisuuden säilyttämisessä. Lisäksi ne ovat helppokäyttöisiä kaiken tasoisille työntekijöille.

Mitkä ovat liiketoimintaprosessien hallinnan toteuttamisen viisi etua?

BPM:n toteuttamisen viisi etua ovat lisääntynyt tuottavuus, parempi ketteryys, vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, vähäisempi valvontatarve ja alhaisempi virhemäärä.

Millainen vähäkoodinen BPM on?

Vähäkoodisella BPM:llä tarkoitetaan vähäkoodisen ympäristön käyttömenetelmää, joka edistää liiketoimintaprosessien hallinnan optimointia.

Miten vähäkoodinen kehittäminen muokkaa liiketoiminnan tulevaisuutta?

Vähäkoodinen sovelluskehitys muokkaa liiketoiminnan tulevaisuutta, koska se auttaa kaiken tasoisia työntekijöitä luomaan tuotteita tai ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön aiempaa helpommin, nopeammin, edullisemmin ja yksinkertaisemmin.

Mitkä ovat vähäkoodisen kehittämisen keskeisiä etuja?

Vähäkoodisen kehittämisen etuihin kuuluvat helppokäyttöiset työkalut, alhaiset kustannukset, vähäinen ylläpito, nopea käyttöönotto, hyvä hallinta ja laaja yhdistettävyys.