Skip to main content

LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ
MICROSOFT POWERAPPS

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és a Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek a fent nevezett szoftverre és a Microsoft bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben a jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, és nem módosítják az Ön vagy a Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ELFOGADJA A JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA A SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET. HA ÖN NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, AKKOR NE HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST, HANEM A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE VAGY JÓVÁÍRÁSA ÉRDEKÉBEN (HA VAN ILYEN) JUTTASSA AZT VISSZA AZ APPLE, INC. (A TOVÁBBIAKBAN „APPLE”) VÁLLALATHOZ.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Ön a szoftvernek tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja az Ön iOS-alapú eszközein az Apple alkalmazás-áruház használati szabályainak megfelelően.
  1. Harmadik féltől származó szoftverek. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást, amelyet Ön a jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. A harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online a http://aka.ms/thirdpartynotices címen vagy a kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők meg. Az alábbi fenntartások, illetve a károkért való felelősség korlátozása és kizárása – az alkalmazandó jog által megengedett mértékig – abban az esetben is érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.
  2. Microsoft Szolgáltatási Szerződés. A szoftver bizonyos funkciói online szolgáltatásokhoz biztosítanak hozzáférést, vagy azokra alapulnak. Ezen szolgáltatások (de nem a szoftver) használatára a http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 webhelyen elérhető Microsoft Szolgáltatási Szerződésben foglalt különálló feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A szolgáltatások nem minden térségben érhetőek el.
 2. ADATGYŰJTÉS. A szoftver adatokat gyűjthet önről és a szoftver Ön általi használatáról, és ezeket elküldheti a Microsoftnak. A Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására és a Microsoft termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. Az Ön letiltásra való jogairól (ha vannak ilyenek) a termékdokumentációban olvashat. A szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják a szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó jog előírásainak, ideértve a szükséges felhasználói tartalom megszerzését és egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja a felhasználókat az adataik felhasználásáról, gyűjtéséről és megosztásáról. A Microsoft adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlatairól a termékdokumentációban és a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat a következő címen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Ön vállalja, hogy betartja a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.
 3. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:
  1. nem kerülheti meg a szoftver olyan technikai korlátozásait, amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;
  2. nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, nem nyerheti vissza annak forráskódját;
  3. nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja a Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;
  4. nem használhatja a szoftvert kereskedelmi, non-profit vagy bevételszerzési tevékenységekhez kivéve, ha külön szerződés keretében Ön kereskedelmi használati jogokat vásárolt;
  5. nem használhatja a szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy
  6. nem oszthatja meg, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön a szoftvert, a szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és a szoftvert vagy a jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.
 4. ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK KÉSZÜLÉKRE. A szoftvert eltávolíthatja és a használatához telepítheti azt egy másik eszközre. Ezáltal azonban Ön a licencet nem oszthatja meg több eszköz között.
 5. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó, a célterületet, a végfelhasználókat és a végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. Az exportkorlátozásokról további tájékoztatás a következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.
 6. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft a jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani a szoftverhez. Minden biztosított támogatás „adott állapotban”, „annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.
 7. FRISSÍTÉSEK. A szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak-e frissítések, és letöltheti és telepítheti a frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag a Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet be. Előfordulhat, hogy a frissítések biztosításához a Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy a frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, ‑szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.
 8. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. A jelen szerződés, valamint a Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják a teljes megállapodást erre a szoftverre vonatkozóan.
 9. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolta meg a szoftvert, a jelen szerződés értelmezésével, az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket is) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak a törvényei az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és a Microsoft hozzájárulnak Washington állam King megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén. Ha nem, akkor Ön és a Microsoft hozzájárulnak Washington állam King megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén.
 10. KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FÉL. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Apple és annak társvállalatai jelen szerződés kedvezményezettjei legyenek, és hogy ennek a szerződésnek az Apple érvényt szerezzen.
 11. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, tartományának vagy országának törvényei más jogokat is biztosítanak Önnek, ideértve a fogyasztói jogokat is. A Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, amelytől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, a tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön a szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte be, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre a következő rendelkezések vonatkoznak:
  1. Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.
  2. Kanadában. Ha Ön Kanadában szerezte be a szoftvert, leállíthatja a frissítéseket, ha letiltja az automatikus frissítés funkciót, ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, a szoftver folytatja a frissítések keresését és telepítését), vagy ha eltávolítja a szoftvert. Azt, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni a frissítéseket, a termék dokumentációja tartalmazza (ha van ilyen).
  3. Németország és Ausztria.
   1. Szavatosság. A megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftverhez mellékelt Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. A Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát a licencelt szoftverhez kapcsolódóan.
   2. A felelősség korlátozása. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, a Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén a Microsoft a törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   Az előző (ii) pont alapján a Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel a kismértékű gondatlanságért, ha a Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti a jelen szerződés rendelkezéseinek betartását, amelyek megszegése veszélyezteti a jelen szerződés célját, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”). A kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben a Microsoft nem felelős a kismértékű gondatlanságért.

 12. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A LICENC AZ „ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN A SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. HA ÖN ÚGY DÖNT, KÉRHETI A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉT AZ APPLE VÁLLALATTÓL. AZ APPLE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN MÁS SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZIK. A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN OLYAN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL VAGY JOGSZABÁLYI GARANCIÁKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET A JELEN SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. A MICROSOFT EZÚTON A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAKAT IS.
 13. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AZ APPLE VÁLLALATTÓL, A MICROSOFTTÓL VAGY A MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, A SZOFTVERÉRT FIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A RENDKÍVÜLI, A KÖZVETETT ÉS A VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT IS.

  Ez a korlátozás vonatkozik (a) bármely, a szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) a szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft vagy az Apple tudott, vagy ha a Microsoftnak vagy az Apple-nek tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert tagállama, megyéje vagy országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.