Skip to main content

LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ
MICROSOFT POWERAPPS

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és a Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek a fent nevezett szoftverre és a Microsoft bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben a jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, és nem módosítják az Ön vagy a Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ELFOGADJA A JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA A SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.
  1. Általános rendelkezések. Ön a szoftver egy példányát telepítheti és használhatja. Ön egy biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, de csakis annak újratelepítésének céljával.
  2. Harmadik féltől származó szoftverek. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást, amelyet Ön a jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. A harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online a http://aka.ms/thirdpartynotices címen vagy a kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők meg. Az alábbi fenntartások, illetve a károkért való felelősség korlátozása és kizárása – az alkalmazandó jog által megengedett mértékig – abban az esetben is érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.
  3. Microsoft Szolgáltatási Szerződés. A szoftver bizonyos funkciói online szolgáltatásokhoz biztosítanak hozzáférést, vagy azokra alapulnak. Ezen szolgáltatások (de nem a szoftver) használatára a http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 webhelyen elérhető Microsoft Szolgáltatási Szerződésben foglalt különálló feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A szolgáltatások nem minden térségben érhetőek el.
 2. ADATGYŰJTÉS. A szoftver adatokat gyűjthet önről és a szoftver Ön általi használatáról, és ezeket elküldheti a Microsoftnak. A Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására és a Microsoft termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. Az Ön letiltásra való jogairól (ha vannak ilyenek) a termékdokumentációban olvashat. A szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják a szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó jog előírásainak, ideértve a szükséges felhasználói tartalom megszerzését és egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja a felhasználókat az adataik felhasználásáról, gyűjtéséről és megosztásáról. A Microsoft adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlatairól a termékdokumentációban és a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat a következő címen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Ön vállalja, hogy betartja a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.
 3. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:
  1. nem kerülheti meg a szoftver olyan technikai korlátozásait, amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;
  2. nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, nem nyerheti vissza annak forráskódját;
  3. nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja a Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;
  4. nem használhatja a szoftvert kereskedelmi, non-profit vagy bevételszerzési tevékenységekhez kivéve, ha külön szerződés keretében Ön kereskedelmi használati jogokat vásárolt;
  5. nem használhatja a szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy
  6. nem oszthatja meg, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön a szoftvert, a szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és a szoftvert vagy a jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.
 4. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó, a célterületet, a végfelhasználókat és a végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. Az exportkorlátozásokról további tájékoztatás a következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.
 5. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft a jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani a szoftverhez. Minden biztosított támogatás „adott állapotban”, „annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.
 6. FRISSÍTÉSEK. A szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak-e frissítések, és letöltheti és telepítheti a frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag a Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet be. Előfordulhat, hogy a frissítések biztosításához a Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy a frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, ‑szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.
 7. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. A jelen szerződés, valamint a Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják a teljes megállapodást erre a szoftverre vonatkozóan.
 8. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolta meg a szoftvert, a jelen szerződés értelmezésével, az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket is) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak a törvényei az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és a Microsoft hozzájárulnak Washington állam King megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén. Ha nem, akkor Ön és a Microsoft hozzájárulnak Washington állam King megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén.
 9. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, tartományának vagy országának törvényei más jogokat is biztosítanak Önnek, ideértve a fogyasztói jogokat is. A Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, amelytől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, a tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön a szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte be, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre a következő rendelkezések vonatkoznak:
  1. Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.
  2. Kanadában. Ha Ön Kanadában szerezte be a szoftvert, leállíthatja a frissítéseket, ha letiltja az automatikus frissítés funkciót, ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, a szoftver folytatja a frissítések keresését és telepítését), vagy ha eltávolítja a szoftvert. Azt, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni a frissítéseket, a termék dokumentációja tartalmazza (ha van ilyen).
  3. Németország és Ausztria.
   1. Szavatosság. A megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftverhez mellékelt Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. A Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát a licencelt szoftverhez kapcsolódóan.
   2. A felelősség korlátozása. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, a Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén a Microsoft a törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   Az előző (ii) pont alapján a Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel a kismértékű gondatlanságért, ha a Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti a jelen szerződés rendelkezéseinek betartását, amelyek megszegése veszélyezteti a jelen szerződés célját, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”). A kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben a Microsoft nem felelős a kismértékű gondatlanságért.

 10. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A LICENC AZ „ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN A SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A MICROSOFT EZÚTON AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAKAT IS.
 11. KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, A MICROSOFTTÓL VAGY A MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, 5,00 USD EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A RENDKÍVÜLI, A KÖZVETETT ÉS A VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT IS.

  Ez a korlátozás vonatkozik (a) bármely, a szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) a szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott, vagy ha a Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert tagállama, megyéje vagy országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.