Skip to main content

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE
MICROSOFT POWERAPPS

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av Microsofts tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som er angitt ovenfor, og Microsoft-tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra i den grad slike tjenester eller oppdateringer leveres med nye vilkår eller tilleggsvilkår. I så fall gjelder disse andre vilkårene i fremtiden og endrer ikke dine eller Microsofts rettigheter vedrørende allerede oppdaterte programmer eller tjenester). HVIS DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DEM, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. RETURNER DEN TIL APPLE INC. (“APPLE”), OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT ELLER KREDITERT HVIS AKTUELT.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER. Du kan installere og bruke ett eksemplar av programvaren på en iOS-basert enhet i den grad det er tillatt i henhold til Apples regler for bruk av appbutikk.
  1. Tredjeparts programvare. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som er lisensiert til deg i henhold til denne avtalen eller under egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, meldinger og bekreftelser for tredjepartsprogrammene er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en medfølgende meldingsfil. Selv om slike programmer er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar for skader nedenfor i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.
  2. Microsofts tjenesteavtale. Noen av funksjonene i programmet gir tilgang til eller er avhengige av elektroniske tjenester. Bruken av disse tjenestene (men ikke programvaren) reguleres av separate vilkår og retningslinjer for personvern i Microsofts tjenesteavtale på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Les vilkårene nøye. Tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder.
 2. INNHENTING AV DATA. Programvaren kan samle inn informasjon om deg og din bruk av programvaren og sende den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har, er beskrevet i produktdokumentasjonen. Noen funksjoner i programvaren kan aktivere innhenting av data fra brukere av programmene dine som har tilgang til og bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnhenting i programmene dine, må du overholde gjeldende lov, inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, og vedlikeholde en fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne, på en nøyaktig måte, om hvordan du bruker, innhenter og deler data om dem. Du kan finne ut mer om Microsofts innsamling og bruk av data i produktdokumentasjonen og Microsofts personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Du godtar å overholde alle gjeldende bestemmelser i Microsofts personvernerklæring.
 3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du ikke (og har ikke rett til å):
  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter,
  2. utføre omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvaren,
  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre meldinger fra Microsoft eller dets leverandører i programvaren,
  4. bruke programvaren til næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet med mindre du har kommersielle bruksrettigheter i henhold til en egen avtale,
  5. bruke programvaren på noen måte som strider mot loven, eller opprette eller overføre skadelig programvare eller
  6. dele, publisere, distribuere eller låne bort programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som en frittstående vertsbasert løsning for andre eller overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart.
 4. OVERFØRING TIL EN ANNEN ENHET. Du har rett til å avinstallere programvaren og installere den på en annen enhet for egen bruk. Du har ikke dele denne lisensen på flere enheter.
 5. EKSPORTRESTRIKSJONER. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger for bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til http://aka.ms/exporting for mer informasjon om eksportrestriksjoner.
 6. KUNDESTØTTE. Microsoft er ikke forpliktet til å tilby kundestøtte for denne programvaren i henhold til denne avtalen. Eventuell støtte gis “som den er”, “med eventuelle feil” og uten garanti av noe slag.
 7. OPPDATERINGER. Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste dem ned og installere dem for deg med jevne mellomrom. Du kan bare motta oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Det kan hende at Microsoft må oppdatere systemet ditt for å kunne levere oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringene uten ytterligere varsel. Det kan hende at oppdateringene ikke omfatter eller støtter alle eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.
 8. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen, og alle andre vilkår Microsoft fremlegger for tillegg, oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, utgjør den fullstendige avtalen for denne programvaren.
 9. GJELDENDE LOV OG STED FOR LØSING AV TVISTER. Hvis du ervervet programvaren i USA eller Canada, regulerer lovene i delstaten eller provinsen som du bor i (eller der bedriften din har sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, krav knyttet til avtalebrudd og alle andre krav (inkludert krav knyttet til forbrukervern, urettferdig konkurranse og underforståtte garantier), uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikt. Hvis du ervervet programvaren i et annet land, gjelder lovene i det gjeldende landet. Hvis det finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft til at den føderale domstolen i King County, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som føres for en domstol. Hvis ikke samtykker du og Microsoft til at Superior Court i King County, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som føres for en domstol.
 10. TREDJEPARTSMOTTAKER. Du samtykker til at Apple og dets datterselskaper er tredjepartsmottakere av denne avtalen, og at Apple har rett til å håndheve denne avtalen.
 11. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat, provins eller ditt land. Atskilt og bortsett fra din relasjon med Microsoft kan du også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis ikke lovene i delstaten, provinsen eller landet ditt tillater dette. Hvis du for eksempel anskaffet deg programvaren i ett av områdende nedenfor, eller hvis obligatoriske lover i landet er gjeldende, gjelder de følgende bestemmelsene for deg:
  1. Australia. Du har lovfestede rettigheter under den australske forbrukerloven, og ingenting i denne avtalen skal påvirke disse rettighetene.
  2. Canada. Hvis du kjøpte programvaren i Canada, kan du slutte å motta oppdateringer ved å deaktivere den automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din fra Internett (hvis og når du kobler til Internett på nytt, vil programvaren imidlertid gjenoppta søk etter og installasjon av oppdateringer) eller avinstallere programvaren. En eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres for din spesifikke enhet eller programvare.
  3. Tyskland og Østerrike.
   1. Begrensede rettigheter. Programvare med gyldig lisens vil i hovedsak fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen avtalefestede garantier med hensyn til den lisensierte programvaren.
   2. Ansvarsbegrensning. Ved forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, krav basert på loven om produktansvar (Produkt Liability Act) samt i tilfelle dødsfall, personskade eller fysisk skade, er Microsoft lovbestemt som den ansvarlige parten.

   I henhold til den foregående setningen (ii) er Microsoft ansvarlig for simpel uaktsomhet bare hvis Microsoft krenker slike vesentlige avtalefestede forpliktelser, det vil si forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger for en tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd på disse forpliktelsene vil være en risiko for avtaleformålene og overholdelsen som en part til enhver tid setter sin lit til (såkalte “avgjørende forpliktelser” (“cardinal obligations”)). I andre tilfeller av simpel uaktsomhet er ikke Microsoft ansvarlig.

 12. ANSVARSFRASKRIVELSE. DET GIS LISENS PÅ PROGRAMVAREN “SOM DEN ER”. DU BRUKER DEN PÅ EGEN RISIKO. DU KAN OM ØNSKELIG RETURNERE VAREN TIL APPLE OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVER, GIR APPLE INGEN ANDRE GARANTIER. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER VILKÅR. DU KAN HA I HENHOLD TIL LOKALE LOVER HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER ELLER LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD LOKALE LOVER TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.
 13. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR KRAV OG ERSTATNING. HVIS DU HAR GRUNNLAG FOR Å KREVE ERSTATNING TIL TROSS FOR DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN APPLE, MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL BELØPET DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER.

  Begrensningen gjelder (a) alt som har med programvare, tjenester og innhold å gjøre (inkludert kode) på tredjeparts Internett-områder eller i programmer fra tredjepart, og (b) krav basert på brudd på kontrakt, begrensede rettigheter, garanti eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar, eller et hvilket som helst annet krav, i alle tilfeller i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Den gjelder også hvis Microsoft eller Apple visste om, eller burde ha visst om, risikoen for skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi noen land, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av erstatningsansvar for tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade.