Skip to main content

SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT
MICROSOFT POWERAPPS

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing op de bovengenoemde software en Microsoft-diensten of software-updates (uitgezonderd voor zover deze diensten of updates vergezeld gaan van nieuwe of aanvullende voorwaarden, in welk geval deze andere voorwaarden vanaf dat moment van toepassing zijn en geen verandering aanbrengen in uw rechten of die van Microsoft met betrekking tot de nog niet bijgewerkte software of diensten). INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. STUUR DEZE IN PLAATS DAARVAN TERUG NAAR APPLE INC. (“APPLE”). U ONTVANGT DAT UW GELD TERUG OF EEN TEGOED, INDIEN VAN TOEPASSING.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag één exemplaar van de software installeren en gebruiken op een iOS-apparaat, zoals toegestaan op grond van de gebruiksregels van de Apple Store.
  1. Software van Derden. In de software kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen die aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst, of op grond van eigen voorwaarden. Licentiebepalingen, kennisgevingen en erkenningen, indien van toepassing, voor de toepassingen van derden zijn mogelijk online te raadplegen op http://aka.ms/thirdpartynotices of in een begeleidend mededelingenbestand. Zelfs indien andere overeenkomsten van toepassing zijn op dergelijke toepassingen, gelden ook de onderstaande afwijzing en beperkingen en uitsluitingen van schadevergoedingen, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.
  2. Microsoft-servicesovereenkomst. Sommige functies van de software bieden toegang tot of zijn afhankelijk van online diensten. Het gebruik van deze diensten (maar niet van de software) is onderworpen aan de afzonderlijke voorwaarden en privacyregels in de Microsoft-servicesovereenkomst op http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Lees deze voorwaarden aandachtig door. De diensten zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.
 2. GEGEVENSVERZAMELING. De software kan informatie over u en uw gebruik van de software verzamelen en deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren van services en het verbeteren van producten en diensten van Microsoft. Uw mogelijkheden om hiervan af te zien worden beschreven in de productdocumentatie. Sommige functies in de software kunnen de verzameling van gegevens van gebruikers van uw toepassingen die toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van de software mogelijk maken. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens in uw toepassingen mogelijk te maken, dient u te voldoen aan de voorschriften van het toepasselijk recht, met inbegrip van het verkrijgen van eventueel vereiste toestemming van de gebruiker, en een duidelijk zichtbaar privacybeleid te onderhouden dat de gebruikers nauwkeurig informeert over de wijze waarop u hun gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Microsoft vindt u in de productdocumentatie en in de Privacyverklaring van Microsoft op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. U stemt ermee in alle toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft na te leven.
 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking, is het u niet toegestaan (en hebt u niet het recht):
  1. de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;
  2. de software te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren;
  3. mededelingen van Microsoft of haar leveranciers in de software te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren of te wijzigen;
  4. de software te gebruiken voor commerciële, non-profit of inkomsten genererende activiteiten tenzij u beschikt over commerciële gebruiksrechten op grond van een afzonderlijke overeenkomst;
  5. de software op een onwettige manier te gebruiken of gebruiken om malware te verspreiden; of
  6. de software te delen, distribueren of uit te lenen, de software aan te bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik door anderen, of de software of deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
 4. OVERBRENGEN NAAR EEN ANDER APPARAAT. U mag de software verwijderen en installeren op een ander apparaat voor gebruik. U mag deze licentie niet delen op meerdere apparaten.
 5. EXPORTBEPERKINGEN. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie http://aka.ms/exporting voor meer informatie over exportbeperkingen.
 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft is op grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de software. Eventuele ondersteuning wordt geboden “zoals deze is”, “met alle tekortkomingen” en zonder enige vorm van garantie.
 7. UPDATES. De software kan zo nu en dan controleren op updates en deze voor u downloaden en installeren. U mag updates uitsluitend verkrijgen van Microsoft of geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw systeem door Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze updates worden verstrekt. U stemt ermee in deze automatische updates te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving. In de updates worden mogelijk niet alle bestaande softwarefuncties, diensten of randapparaten ondersteund.
 8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden die Microsoft verstrekt voor aanvullingen, updates of toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de software.
 9. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING. Indien de software is verkregen in de Verenigde Staten of Canada, is het recht van de staat of provincie waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) voor de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen op grond van schending ervan, en alle overige vorderingen (met inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming, mededingingsrecht en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, geldt het recht van dat land. Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing is, stemmen u en Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het federale gerechtshof in King County, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd. Indien dat niet het geval is, stemmen u en Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het Superior Court van King County, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd.
 10. DERDE BEGUNSTIGDE. U gaat ermee akkoord dat Apple en haar dochterondernemingen begunstigden van derden zijn bij deze overeenkomst, en dat Apple het recht heeft tot het afdwingen van deze overeenkomst.
 11. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw staat, provincie of land. Los van uw relatie met Microsoft beschikt u mogelijk ook over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst brengt geen wijziging aan in deze overige rechten indien de wetten in uw staat, provincie of land dit niet toestaan. Indien u de software bijvoorbeeld hebt verkregen in een van de onderstaande regio's, of nationale wetgeving van toepassing is, gelden de volgende bepalingen voor u:
  1. Australië. u beschikt over wettelijke garanties in het kader van de Australian Consumer Law en niets in deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.
  2. Canada. Indien u deze software hebt verkregen in Canada, kunt u de ontvangst van updates uitschakelen door de functie Automatische updates uit te schakelen, de verbinding van uw apparaat met internet te verbreken (indien en wanneer u de verbinding met internet herstelt, zal de software het zoeken naar en installeren van updates echter hervatten) of de software te verwijderen. De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk ook meer informatie over het uitschakelen van updates voor uw specifieke apparaat of software.
  3. Duitsland en Oostenrijk.
   1. Garantie. De naar behoren gelicentieerde software werkt in grote lijnen overeenkomstig hetgeen is beschreven Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele garantie met betrekking tot de gelicentieerde software.
   2. Aansprakelijkheidsbeperking. In geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op basis van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overlijden of persoonlijk of lichamelijk letsel, is Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving.

   Onderworpen aan de voorgaande bepaling (ii), is Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst in gevaar zou brengen, en op de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten “kardinale plichten”). In andere gevallen van geringe nalatigheid, is Microsoft niet aansprakelijk.

 12. GEEN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN “ZOALS DEZE IS”. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. INDIEN GEWENST KUNT U APPLE OP DE HOOGTE STELLEN VOOR RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, HEEFT APPLE GEEN ENKELE ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT U OVER AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN OF WETTELIJKE GARANTIES BESCHIKT OP GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING, WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND.
 13. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE VERHALEN OP ALLE, MICROSOFT EN DE LEVERANCIERS VAN MICROSOFT TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

  Deze beperking geldt voor (a) alles met betrekking tot de software, diensten, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of toepassingen van derden; en (b) vorderingen in verband met wanprestatie, garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, of enig andere vordering, in elk geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. De beperking geldt zelfs als Microsoft of Apple op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land of regio de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.