Skip to main content

Mededelingen van derden voor Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps bevat materiaal uit de hieronder vermelde projecten (“Code van Derden”). Microsoft is niet de oorspronkelijke auteur van Code van Derden. Microsoft behoudt zich alle overige rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend, ongeacht of deze zijn gebaseerd op implicatie, uitsluiting of andere gronden.

Dancing Script https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/dancingscript
Copyright (c) 2010, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), Copyright (c) 2010, Igino Marini. (www.ikern.com|iginomarini.com), met gereserveerde fontnaam ‘Dancing Script’

Great Vibes https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/greatvibes
Copyright (c) 2012, TypeSETit, LLC (typesetit@att.net), met gereserveerde fontnaam ‘Great Vibes’.

Lato https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/lato
Copyright (c) 2010-2014, tyPoland Lukasz Dziedzic (team@latofonts.com) met gereserveerde fontnaam ‘Lato’.

Patrick Hand https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/patrickhand
Copyright (c) 2010-2012 Patrick Wagesreiter (mail@patrickwagesreiter.at)

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

SIL OPEN FONTLICENTIE versie 1.1 - 26 februari 2007

-----------------------------------------------------------

INLEIDING

Het doel van de Open Fontlicentie (OFL) is het stimuleren van de wereldwijde ontwikkeling van collaboratieve fontprojecten, het ondersteunen van de inspanningen op het gebied van het creëren van fonts binnen de academische en taalkundige gemeenschap, en het leveren van een gratis en open raamwerk waarbinnen fonts kunnen worden gedeeld en verbeterd in samenwerking met anderen.

De OFL staat toe dat de gelicentieerde fonts vrijelijk worden gebruikt, bestudeerd, gewijzigd en verder gedistribueerd, mits ze niet los worden verkocht. De fonts, met inbegrip van eventuele afgeleide werken, kunnen worden gebundeld, ingebed, verder gedistribueerd en/of verkocht in combinatie met software, mits geen gereserveerde namen worden gebruikt door afgeleide werken. De fonts en afgeleide werken mogen echter niet worden vrijgegeven onder enig ander type licentie. De vereiste dat fonts onderworpen blijven aan deze licentie geldt niet voor documenten waarin de fonts of afgeleide werken zijn gebruikt.

Definities

“Fontsoftware” verwijst naar de bestanden die voor de Auteursrechtelijke Eigenaar(s) zijn vrijgegeven op grond van deze licentie en duidelijk als zodanig zijn aangeduid. Hiertoe kunnen bronbestanden, buildscripts en documentatie behoren.

“Gereserveerde Fontnaam” verwijst naar namen die als zodanig zijn aangeduid na de auteursrechtmelding(en).

“Originele Versie” verwijst naar de onderdelen van de Fontsoftware zoals deze zijn gedistribueerd door de Auteursrechtelijke Eigenaar(s).

“Gewijzigde Versie” verwijst naar afgeleide werken die zijn gemaakt door toevoeging, verwijdering of vervanging -- geheel of gedeeltelijk -- van onderdelen van de Originele Versie, door het wijzigen van de indeling of door het overbrengen van de Fontsoftware naar een nieuwe omgeving.

“Auteur” verwijst naar een ontwerper, engineer, programmeur, technische schrijver of ander persoon die een bijdrage heeft geleverd aan de Fontsoftware.

TOESTEMMING & VOORWAARDEN

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van de Fontsoftware ontvangt voor het gebruiken, bestuderen, kopiëren, inbedden, wijzigen, verder distribueren en verkopen van gewijzigde en ongewijzigde exemplaren van de Fontsoftware, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het is niet toegestaan de Fontsoftware of afzonderlijke onderdelen ervan, in Originele Versie of Gewijzigde Versie, los te verkopen.
 2. Het is toegestaan Originele of Gewijzigde Versies van de Fontsoftware te bundelen, verder te distribueren en/of te verkopen in combinatie met software, mits elk exemplaar de bovenstaande auteursrechtmelding en deze licentie bevat. Deze kunnen worden toegevoegd als zelfstandige tekstbestanden, in de vorm van door mensen leesbare headers of door machine leesbare metadatavelden in tekst- of binaire bestanden, mits deze velden eenvoudig kunnen worden bekeken door de gebruiker.
 3. In Gewijzigde Versies van de Fontsoftware mogen geen Gereserveerde Fontnamen worden gebruikt, tenzij expliciet toestemming is verleend door de betrokken Eigenaar van het Auteursrecht. Deze beperking geldt alleen voor de primaire fontnaam die wordt getoond aan de gebruikers.
 4. Het is niet toegestaan de namen van Auteursrechtelijke Eigenaars of Auteurs van de Fontsoftware te gebruiken voor het promoten, aanbevelen of adverteren van een Gewijzigde Versie, uitgezonderd om de bijdrage van de Auteursrechtelijke Eigenaar(s) en Auteur(s) te erkennen, of met hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 5. De Fontsoftware, gewijzigd of ongewijzigd, geheel of gedeeltelijk, mag uitsluitend op grond van deze licentie worden gedistribueerd en mag niet worden gedistribueerd op grond van enig andere licentie. De vereiste dat fonts onderworpen blijven aan deze licentie geldt niet voor documenten waarin de Fontsoftware wordt gebruikt.

BEËINDIGING

Deze licentie wordt nietig indien niet wordt voldaan aan een van de bovenstaande voorwaarden.

VRIJWARING

DE FONTSOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEN OP DE AUTEURSRECHT, OCTROOIRECHT, HANDELSMERKRECHT OF ANDERE RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURSRECHTELIJKE EIGENAARS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, MET INBEGRIP VAN ALGEMENE, BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ CONTRACTUEEL, UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE FONTSOFTWARE, OF ANDERSZINS DOOR DE WERKING VAN DE SOFTWARE.


Deze bestanden zijn gebaseerd op of bevatten materiaal uit de hieronder vermelde projecten (Materiaal van Derden). De oorspronkelijke auteursrechtaanduiding en de licentie op grond waarvan Microsoft dit Materiaal van Derden heeft ontvangen, worden hieronder uiteengezet. Deze licenties en mededelingen worden uitsluitend verstrekt om u te informeren. Microsoft licentieert het Materiaal van Derden aan u op grond van de licentievoorwaarden die gelden voor het product of de dienst van Microsoft. Microsoft behoudt zich alle overige rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend op grond van deze overeenkomst, ongeacht of deze zijn gebaseerd op implicatie, estoppel-beginsel of andere gronden.


Open Sans https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensans

Open Sans Condensed https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensanscondensed

Cordova-plugin-globalization  https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization

Apache Cordova
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

In deze software is software opgenomen die is ontwikkeld door Baptiste Lepilleur
Copyright (C) 2007-2010 Baptiste Lepilleur

In deze software is software opgenomen die is ontwikkeld door Joerg Wiedenmann
Copyright (C) 2006 Joerg Wiedenmann

In deze software is software opgenomen die is ontwikkeld door BlackBerry Ltd.
Copyright (C) 2014 BlackBerry Ltd.

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/ (kan Apache Ant bevatten)
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Mousetrap versie 1.5.3 https://github.com/ccampbell/mousetrap/archive/master.zip
Copyright 2015 Craig Campbell

PDFjs https://github.com/mozilla/pdf.js
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

winjs.3.1 https://github.com/winjs/winjs
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Winstore-jscompat https://github.com/MSOpenTech/winstore-jscompat/blob/master/winstore-jscompat.js
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Peutetre-cordova-plugin-Hockeyapp https://github.com/peutetre/cordova-plugin-hockeyapp.git
Copyright 2014 Zengularity

Caja http://code.google.com/p/google-caja/downloads/list
Copyright (c) 2006 Google Inc.

Ionic-plugin-keyboard https://github.com/driftyco/ionic-plugin-keyboard
Copyright 2014 Drifty Co.

Cordova-plugin-device orientation https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-geolocation https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-inappbrowser https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-network-information https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-splashscreen https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-screen-orientation https://github.com/gbenvenuti/cordova-plugin-screen-orientation
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-console https://github.com/apache/cordova-plugin-console
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device https://github.com/apache/cordova-plugin-device
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device-motion https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-dialogs https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-file-transfer https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

In dit product is een exemplaar van OkHttp opgenomen van: https://github.com/square/okhttp

Apache-licentie 2.0

Gelicentieerd op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de Licentie); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

DE FONTSOFTWARE WORDT GELEVERD ZOALS DEZE IS, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEN OP DE AUTEURSRECHT, OCTROOIRECHT, HANDELSMERKRECHT OF ANDERE RECHTEN.

Zie de Apache-licentie, versie 2.0 voor specifieke bepalingen met betrekking tot hetgeen wel en niet is toegestaan op grond van de Licentie.


Web-pull-to-refresh https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh
Copyright (c) 2014 Andy Peatling

Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.

HumbleSoftware-Flotr2 https://github.com/HumbleSoftware/Flotr2/blob/master/LICENSE
Copyright (c) 2012 Carl SutherlandHammerjs https://github.com/hammerjs/hammer.js/blob/master/LICENSE.md
Copyright (C) 2011-2014 by Jorik Tangelder (Eight Media)

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js/blob/master/license.md
Copyright (C) 2013 usabli.ca - Een weekendproject van Afshin Mehrabani (@afshinmeh)

jquery http://jquery.org/license
(c) 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. 

jquery-PEP https://raw.githubusercontent.com/jquery/PEP/master/LICENSE.txt
Copyright jQuery Foundation en andere contribuanten, https://jquery.org/

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Knockoutjs v. 3.4.0 http://knockoutjs.com/downloads/knockout-3.4.0.js
(c) Steven Sanderson - http://knockoutjs.com/

andrewplummer-sugar ver. 1.4.1 https://github.com/andrewplummer/Sugar/blob/master/LICENSE
Copyright © 2014 Andrew Plummer

Swiper 3.1.0 http://www.idangero.us/swiper/
Copyright (c) 2014, Vladimir Kharlampidi

URIjs 1.14.1 http://medialize.github.io/URI.js/
Copyright (c) 2011 Rodney Rehm

VelocityJS.org (1.2.2) https://github.com/julianshapiro/velocity
Copyright (C) 2014 Julian Shapiro

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js
Copyright (C) 2013 usabli.ca - Een weekendproject van Afshin Mehrabani (@afshinmeh)

Tether https://github.com/HubSpot/tether/
Copyright © 2014-2016 HubSpot

Drop https://github.com/HubSpot/drop
Copyright © 2015 HubSpot

Chuxel.taco-tricks https://github.com/Chuxel/taco-tricks/tree/master/plugin-windows-package-fix
Copyright (c) Microsoft Corporation

Verso/CordovaClipboard https://github.com/VersoSolutions/CordovaClipboard
Copyright (c) 2013 VersoSolutions
Copyright (c) 2013 Verso Solutions LLC

Phonegap-plugin-push https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push
Copyright 2012-2016 Adobe Systems

Aphrodite
Copyright (c) 2016 Khan Academy
Bevat werken van https://github.com/garycourt/murmurhash-js, gelicentieerd door MIT met de volgende auteursrechtaanduiding:
Copyright (c) 2011 Gary Court

Serratus-quaggajs
Copyright (c) 2014 Christoph Oberhofer

Microsoft/monaco-editor v0.8.1
Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation

Toastr
Copyright 2012-2015 John Papa, Hans Fjallemark, and Tim Ferrell
All Rights Reserved.

React-Redux
MIT-licentie (MIT)
Copyright (c) 2015-present Dan Abramov

REDUX
MIT-licentie (MIT)
Copyright (c) 2015-present Dan Abramov

Xregexp
Copyright (c) 2007-2017 Steven Levithan http://xregexp.com/

Reselect
Copyright (c) 2015-2016 Reselect-contribuanten

Microsoft Teams JS Library
Copyright (c) Microsoft Corporation
Alle rechten voorbehouden.

Fastclick
Copyright (c) 2014 The Financial Times Ltd.

MIT-licentie (MIT)

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “Software”) ontvangt de Software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en het recht personen aan wie de Software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de Software of aanzienlijke onderdelen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.


Pikaday https://github.com/dbushell/Pikaday
Copyright (c) 2014 David Bushell BSD & MIT-licentie

MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2014 David Bushell

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “Software”) ontvangt de Software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en het recht personen aan wie de Software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de Software of aanzienlijke onderdelen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.

BSD-licentie

Copyright (c) 2014 David Bushell

Alle rechten voorbehouden.

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Bij de verdere distributie van de broncode moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.
 • Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE EIGENAAR VAN HET AUTEURSRECHT OF CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


crypto-js https://code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
(c) 2009-2013, Jeff Mott. Alle rechten voorbehouden.

BSD 3-clausule nieuwe of herziene licentie

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Bij de verdere distributie van de broncode moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.
 • Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.
 • De naam CryptoJS en de namen van de contribuanten mogen niet worden gebruikt voor het aanbevelen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT OF CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


Objective-zip https://github.com/gianlucabertani/Objective-Zip
Copyright (c) 2009-2012, Flying Dolphin Studio, Alle rechten voorbehouden.

BSD 3-clausule “nieuwe” of “herziene” licentie

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Bij de verdere distributie van de broncode moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.
 • Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.
 • De naam van Flying Dolphin Studio en de namen van de contribuanten mogen niet worden gebruikt voor het aanbevelen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT OF CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


GCDWebServer https://github.com/swisspol/GCDWebServer.git
Copyright (c) 2012-2014, Pierre-Olivier Latour. Alle rechten voorbehouden.

BSD 3-clausule “nieuwe” of “herziene” licentie

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Bij de verdere distributie van de broncode moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.
 • Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.
 • De naam van Pierre-Olivier Latour mag niet worden gebruikt voor het aanbevelen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL PIERRE-OLIVIER LATOUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


Voor React Software>
Copyright (c) 2013-heden, Facebook, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Immutable
Copyright (c) 2014-2015, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

BSD-3-licentie

Verdere distributie en gebruik in broncode- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Bij de verdere distributie van de broncode moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden opgenomen.
 • Bij de verdere distributie in binaire vorm moeten de volgende auteursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afwijzing worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.
 • De naam Facebook en de namen van de contribuanten mogen niet worden gebruikt voor het aanbevelen van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT OF CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJFSPROCES) OP GROND VAN WELKE OORZAAK OF WELK AANSPRAKELIJKHEIDSBEGINSEL DAN OOK, HETZIJ CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


isaacs/sax-js
Copyright (c) Isaac Z. Schlueter en contribuanten

ISC-licentie

Hierbij wordt toestemming verleend tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen en/of distribueren van deze software voor welk doeleinde dan ook, met of zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, op voorwaarde dat de bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling in alle kopieën worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS” EN DE AUTEUR WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DEZE SOFTWARE.

====

`String.fromCodePoint` van Mathias Bynens gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de MIT-licentie, als volgt:

Copyright Mathias Bynens <https://mathiasbynens.be/>

Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de “Software”) ontvangt de Software zonder beperkingen te verhandelen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en het recht personen aan wie de Software is verstrekt toe te staan ditzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtaanduiding en deze toestemmingsmededeling dienen te worden opgenomen in alle kopieën van de Software of aanzienlijke onderdelen ervan.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERSZINS WERKEN MET DE SOFTWARE.