Maak sneller apps met behulp van het besturingselement Formulier voor entiteit om formulieren met opmaak toe te voegen voor een Common Data Service-entiteit.

Zie het blogbericht Nieuw besturingselement Formulier voor entiteit (experimentele functie) voor Common Data Service voor een inleiding tot het besturingselement Formulier voor entiteit.

Let op: zoals uiteengezet in het blogbericht bevindt het besturingselement Formulier voor entiteit zich nog in de experimentele fase. Wees voorlopig voorzichtig met het gebruiken het besturingselement Formulier voor entiteit in productie-apps.

Belangrijkste eigenschappen

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van een besturingselement Formulier voor entiteit.

Gegevensbron: de gegevensbron die de record(s) bevat die u wilt weergeven.
Opmerking: momenteel worden alleen entiteiten in de Common Data Service ondersteund als gegevensbronnen voor het besturingselement Formulier voor entiteit.

Patroon: de stijl van het formulier dat u wilt weergeven in het besturingselement Formulier voor entiteit. Stel deze eigenschap in met behulp van de opsomming FormPattern.

 • FormPattern.List: geeft een lijst in tabelvorm met records weer.
 • FormPattern.List: geeft een kaartlijst met records weer.
 • FormPattern.Details: geeft een formulier weer om de details van één record te bekijken of te bewerken.
 • FormPattern.None: er is geen stijl expliciet opgegeven. Staat standaard ingesteld op Lijst voor tablet-apps en op Kaartlijst voor telefoon-apps.

Item: de record in de gegevensbron die moet worden weergegeven in het besturingselement Formulier voor entiteit. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt wanneer Patroon is ingesteld op FormPattern.Details.

Geselecteerd: haalt de record op die op dat moment is geselecteerd.
Voorbeeld: als in het besturingselement Formulier voor entiteit een lijst met verkooporderrecords wordt weergegeven, ziet u bij de eigenschap Selected de record die op dat moment is geselecteerd. U hebt ook toegang tot een veld in een record. (Geef bijvoorbeeld de waarde van het veld Account van de geselecteerde record op als Selected.Account.)

SelectableFields: de velden die moeten worden weergegeven als koppelingen. Stel de waarde van deze eigenschap in met behulp van deze syntaxis:
{Field1Name : waar, Field2Name : waar}
Voorbeeld: als u de velden SalesOrderId en Account wilt weergegeven als koppelingen in een formulier, stelt u de eigenschap SelectableFields van dit formulier in op deze waarde:
{SalesOrderId : waar, Account : waar}

SelectedField: stelt vast op welk veld is geklikt of getikt. Dit is alleen van toepassing op de velden die zijn opgegeven als SelectableFields.
Voorbeeld: als u de eigenschap SelectableFields instelt op {SalesOrderId : waar, Account : waar} en de gebruiker op het Account klikt of tikt, wordt SelectedField.Account ingesteld op waar.

OnFieldSelect: hoe een app reageert wanneer de gebruiker op een veld klikt of tikt. Dit is alleen van toepassing op de velden die zijn opgegeven als SelectableFields.

Modus: stelt de modus van het formulier vast. Gebruik de functie ViewForm, EditForm of NewForm om de modus te wijzigen. Deze functies werken alleen wanneer de eigenschap Pattern is ingesteld op FormPattern.Details. Stel de waarde van de eigenschap Mode in op een waarde van de opsomming FormMode.

 • FormMode.View: hiermee kunnen gebruikers een record weergeven maar niet bewerken of toevoegen.
 • FormMode.Edit: Hiermee kunnen gebruikers een record bewerken.
 • FormMode.New: Hiermee kunnen gebruikers een record toevoegen.

OnSuccess: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is geslaagd.

OnFailure: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is mislukt.

Niet-opgeslagen: stelt vast of een record die wordt bewerkt door een gebruiker, wijzigingen bevat die niet zijn opgeslagen.

Verwante functies

U kunt deze gedeelde functies gebruiken met het besturingselement Formulier voor entiteit of met het besturingselement Formulier voor entiteit. Deze functies werken alleen met het besturingselement Formulier voor entiteit wanneer de eigenschap Pattern is ingesteld op FormPattern.Details.

ViewForm: stelt de eigenschap Mode van een besturingselement Formulier voor entiteit in op FormMode.View.

EditForm: stelt de eigenschap Mode van een besturingselement Formulier voor entiteit in op FormMode.Edit.

NewForm: stelt de eigenschap Mode van een besturingselement Formulier voor entiteit in op FormMode.New.

Formulier verzenden: slaat wijzigingen op die een gebruiker aanbrengt in een record in een besturingselement Entiteitsformulier.

ResetForm: verwijdert niet-opgeslagen wijzigingen wanneer een gebruiker een record bewerkt in een besturingselement Formulier voor entiteit.

Nu u een overzicht hebt van de verschillende eigenschappen en functies, gaan we kijken wat ze doen.

Opmerking: als u geen toegang hebt tot een Common Data Service-database, maakt u er een voordat u begint met de volgende stappen.

Een lijst met records weergeven

De volgende vijf procedures bieden één end-to-end-voorbeeld van het gebruik van besturingselementen Formulier voor entiteit. In deze procedure voegt u een formulier toe waarop een lijst met verkooporders wordt weergegeven.

 1. Maak een lege tablet-app.

 2. Wijzig de naam van het eerste scherm SalesOrderListScreen.

 3. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Formulieren en klik of tik vervolgens op Formulier voor entiteit (experimenteel).

  Er is een besturingselement Formulier voor entiteit toegevoegd aan het scherm.

 4. Wijzig de naam van het besturingselement Formulier voor entiteit in SalesOrderListForm en pas de grootte ervan aan zodat het volledige scherm wordt gebruikt.

 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het pictogram van een database naast de tekst Geen gegevensbron geselecteerd, en klik of tik vervolgens op Een gegevensbron toevoegen.

 6. Klik of tik in de lijst met verbindingen op de verbinding voor uw database.

 7. Klik of tik in de lijst met entiteiten op Verkooporder en klikt of tik vervolgens op Verbinding maken.

  Er wordt een gegevensbron voor de entiteit Verkooporder gemaakt en de eigenschap DataSource van SalesOrderListForm wordt ingesteld op deze gegevensbron.

  In het besturingselement Formulier voor entiteit wordt een lijst met verkooporders weergegeven. Met behulp van het besturingselement Formulier voor entiteit kunt u snel een lijstformulier weergegeven zonder dat u deze handmatig hoeft te maken.

  U hebt de eigenschap Pattern niet ingesteld voor het besturingselement Formulier voor entiteit, daarom is deze nu ingesteld op het standaardpatroon Lijst. Bovendien wordt de veldgroep DefaultList van de entiteit Verkooporder gebruikt om het lijstformulier weer te geven. Het formulier is ook dynamisch en alle wijzigingen in de veldgroep worden automatisch weergegeven.

 8. (Optioneel) De veldgroep DefaultList van de entiteit Verkooporder weergeven:

  1. Meld u aan op powerapps.com, klik of tik in het linkernavigatiedeelvenster op Common Data Service en klik vervolgens op Entiteiten.
  2. Klik of tik in de lijst met entiteiten op Verkooporder, klik of tik op het tabblad Veldgroepen en klik of tik vervolgens op de veldgroep DefaultList.

  De velden in de lijst Verkooporder komen overeen met de velden die hier worden weergegeven.

  In Common Data Service kunt u veldgroepen wijzigen voor aangepaste entiteiten (maar niet voor standaardentiteiten) om te wijzigen welke velden worden weergegeven op de bijbehorende formulieren in het besturingselement Formulier voor entiteit. Bovendien ziet u alle wijzigingen in de veldgroep automatisch terug in alle apps die gebruikmaken van een besturingselement Formulier voor entiteit om het bijbehorende formulier weer te geven.

Details van een record weergeven

Laten we nog een besturingselement Formulier voor entiteit toevoegen om de details van de verkooporder weer te geven die is geselecteerd in de lijst die u eerder hebt gemaakt.

 1. Wijzig de grootte van SalesOrderListForm Zodat deze de helft van het scherm beslaat, voeg een tweede besturingselement Formulier voor entiteit toe en geef dit op de andere helft van het scherm weer.

 2. Wijzig de naam van de tweede besturingselement Formulier voor entiteit in SalesOrderDetailsForm en koppel het aan de gegevensbron Verkooporder die u eerder hebt gemaakt.

 3. Stel de eigenschap Pattern van SalesOrderDetailsForm in op FormPattern.Details.

  SalesOrderDetailsForm gebruikt de veldgroep DefaultDetails van de entiteit Verkooporder om het formulier weer te geven. Net als bij SalesOrderListForm kunt u snel recorddetails weergeven zonder handmatig een formulier te hoeven maken.

 4. Stel de eigenschap Item van SalesOrderDetailsForm in op SalesOrderListForm.Selected.

  In SalesOrderDetailsForm worden de details weergegeven van de record waarop de gebruiker klikt of tikt in SalesOrderListForm.

 5. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken en klik of tik vervolgens op een verkooporder in de lijst aan de linkerkant.

  De details van de order die u hebt geselecteerd, worden aan de rechterkant weergegeven.

Een veld configureren om naar een ander scherm te navigeren

Laten we vervolgens meer schermen toevoegen aan de app en velden configureren in een besturingselement Formulier voor entiteit om naar een ander scherm te navigeren wanneer de gebruiker op een veld klikt of tikt.

 1. Voeg een tweede scherm toe aan de app en wijzig de naam van het scherm in SalesOrderDetailsScreen.

 2. Knip SalesOrderDetailsForm, plak het in SalesOrderDetailsScreen en pas het formaat aan zodat het grootste deel van het scherm in beslag wordt genomen, met voldoende ruimte voor een pictogram bovenaan.

 3. Voeg een pictogram Pijl-terug toe in de linkerbovenhoek van SalesOrderDetailsScreen.

 4. Stel de eigenschap OnSelect van het pictogram Pijl-terug in op de functie Terug.

 5. Pas op SalesOrderListScreen het formaat van SalesOrderListForm aan zodat het hele scherm in beslag wordt genomen.

 6. Klik of tik op SalesOrderListForm om dit te selecteren.

 7. Stel in het rechterdeelvenster onder Velden het veld SalesOrderId in om te navigeren naar SalesOrderDetailsScreen.

  Het besturingselement Formulier voor entiteit geeft de waarden in het veld SalesOrderId (de eerste kolom in de lijst) weer als koppelingen.

 8. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken en klik of tik vervolgens op een koppeling in de lijst met verkooporders.

  Het tweede scherm wordt geopend en hier ziet u de details van de verkooporder die u hebt opgegeven.

  Als u de details van een andere verkooporder wilt weergeven, klikt of tikt u op de pijl-terug om terug te gaan in de lijst. Vervolgens klikt of tikt u op de koppeling van de order waarvan u de details wilt weergeven.

Navigeren met een contextvariabele

De eigenschap Item van SalesOrderDetailsForm is ingesteld op SalesOrderListForm.Selected, zodat in SalesOrderDetailsForm details worden weergegeven over de record die de gebruiker selecteert in SalesOrderListForm. U kunt de context van de geselecteerde record ook ophalen met behulp van de contextvariabele NavigationContext die automatisch wordt gemaakt als u het deelvenster voor het aanpassen van formulieren gebruikt om een veld te configureren voor navigeren.

 1. Stel de eigenschap Item van SalesOrderDetailsForm in op NavigationContext.

 2. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken en klik of tik vervolgens op een koppeling in de lijst met verkooporders.

  In de app wordt SalesOrderDetailsScreen geopend en worden de details weergegeven van de verkooporder die u hebt opgegeven.

Laten we even stilstaan bij hoe in het deelvenster voor het aanpassen van formulieren de navigatie en context voor ons worden ingesteld.

De eigenschap SelectableFields van SalesOrderListForm geeft SalesOrderId op als een selecteerbaar veld.

Dit is automatisch ingesteld toen we het veld SalesOrderId hebben gemaakt met behulp van het deelvenster voor het aanpassen van formulieren om te navigeren naar SalesOrderDetailsScreen. Daarom worden de waarden in het veld SalesOrderId weergegeven als koppelingen.

De eigenschap OnFieldSelect van SalesOrderListForm is ingesteld op een functie Als. Dit stel vast of de gebruiker klikt of tikt op het veld Verkooporder-id: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = waar.

Als de functie is geëvalueerd als waar, wordt SalesOrderDetailsScreen geopend met de contextvariable met de naamNavigationContext die we eerder hebben gebruikt.

Dit is ook allemaal automatisch ingesteld toen we het veld SalesOrderId hebben gemaakt met behulp van het deelvenster voor het aanpassen van formulieren om te navigeren naar SalesOrderDetailsScreen.

Daarom wordt, als de gebruiker op een veld Verkooporder-id klikt of tikt, de functie Als geëvalueerd als waar. En de functie Navigeren wordt aangeroepen met de bijbehorende context, waardoor het scherm met details wordt geopend.

Opmerking: als u het deelvenster voor het aanpassen van formulieren gebruikt, wordt NavigationContext op slimme wijze voor u bepaald. Wanneer de gebruiker klikt of tikt op SalesOrderId, wordt NavigationContext ingesteld op SalesOrderListForm.Selected, zoals eerder weergegeven in de formule. Als we in plaats hiervan het veld Account hadden ingesteld voor navigatie, was NavigationContext ingesteld op SalesOrderListForm.Selected.Account om ervoor te zorgen dat de juiste context wordt doorgegeven. U hebt echter een besturingselement Formulier voor entiteit nodig dat is gekoppeld aan de entiteit Account in Common Data Service om deze context te kunnen gebruiken.

Een record bewerken en opslaan

Ten slotte gaan we bekijken hoe we een record in een besturingselement Formulier voor entiteit kunnen bewerken en opslaan.

 1. Voeg op SalesOrderDetailsScreen een bewerkingspictogram toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect vervolgens in op deze formule:
  EditForm(SalesOrderDetailsForm)

 2. Voeg een vinkje toe naast het bewerkingspictogram en stel de eigenschap OnSelect van het vinkje in op deze formule:
  SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)

 3. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken. Klik of tik op een koppeling Verkooporder-id en klik of tik vervolgens op het bewerkingspictogram.

  De Modus van het besturingselement Formulier voor entiteit is ingesteld op FormMode.Edit zodat u de record kunt bewerken.

 4. Werk de Orderstatus bij naar Factuur.

 5. Werk Verkoper bij naar WRK014.

  In het besturingselement Formulier voor entiteit wordt automatisch een gedetailleerde lookup weergegeven om u te helpen de Verkoper te vinden. Het besturingselement maakt gebruik van de veldgroep DefaultLookup van de entiteit Worker in Common Data Service om deze zoekactie te genereren en weer te geven. De entiteit Worker wordt gebruikt omdat het verld Verkoper het type Worker heeft.

 6. Klik op of tik op het vinkje om de wijzigingen op te slaan.

Met deze stap wordt de uitleg over het gebruik van het besturingselement Formulier voor entiteit in uw apps in dit artikel afgesloten. We hopen dat de hier beschreven informatie u heeft geholpen bij het aan de slag gaan met het besturingselement Formulier voor entiteit. We horen graag wat u vindt van het besturingselement Formulier voor entiteit en van onze hulp voor het snel toevoegen van formulieren met opmaak aan uw apps.