Zoekt een of meer records in een tabel.

Beschrijving

De functie Filter zoekt records in een tabel die aan een formule voldoen. Gebruik Filter om een reeks records te vinden die overeenkomen met een of meer criteria en om criteria die niet overeenkomen te verwijderen.

De functie LookUp vindt de eerste record in een tabel die aan een formule voldoet. Gebruik LookUp om één record te vinden die met een of meer criteria overeenkomt.

De formule wordt in beide gevallen geëvalueerd voor elke record in de tabel. Records die resulteren in true worden in het resultaat opgenomen. Naast de normale operators van de formule kunt u de operators in en exactin gebruiken voor overeenkomsten in subtekenreeksen.

Velden van de record die op dat moment wordt verwerkt, zijn beschikbaar in de formule. U kunt deze velden gewoon bij naam noemen, net als met andere waarden. U kunt in de hele app ook naar eigenschappen van besturingselementen en andere waarden verwijzen. Voor meer informatie bekijkt u de volgende voorbeelden en Werken met een recordbereik.

De functie Search zoekt records in een tabel met een tekenreeks in een van de kolommen. De tekenreeks kan op een willekeurige plaats in de kolom voorkomen. Zoeken naar "rob" of "bert" levert bijvoorbeeld een overeenkomst op in een kolom die "Robert" bevat. Zoeken is niet hoofdlettergevoelig. De functie Search gebruikt, in tegenstelling tot Filter en LookUp, een tekenreeks voor een overeenkomst in plaats van een formule.

Filter en Search retourneren een tabel die dezelfde kolommen bevat als de oorspronkelijke tabel, evenals de records die met de criteria overeenkomen. LookUp retourneert alleen de eerste record die wordt gevonden nadat een formule is toegepast om de record tot één waarde te beperken. Als er geen records worden gevonden, retourneren Filter en Search een lege tabel en retourneert LookUp leeg.

Tabellen vormen een waarde in PowerApps, net als een tekenreeks of getal. Ze kunnen worden doorgegeven aan en geretourneerd uit functies. Filter, Search en LookUp wijzigen een tabel niet. In plaats daarvan nemen ze een tabel als een argument en retourneren ze een tabel of een record of enkele waarde eruit. Zie working with tables (werken met tabellen) voor meer informatie.

Delegering

Indien mogelijk worden filter- en sorteerbewerkingen door PowerApps gedelegeerd naar de gegevensbron, waarna de resultaten op aanvraag per pagina worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een app start waarin een besturingselement Galerie wordt weergegeven met daarin verschillende gegevens, wordt in eerste instantie alleen de eerste set met records overgebracht naar het apparaat. Als de gebruiker gaat scrollen, worden er aanvullende gegevens opgehaald uit de gegevensbron. Het resultaat is een snellere starttijd voor de app en toegang tot zeer grote gegevenssets.

Delegering is echter niet altijd mogelijk. Het verschilt per gegevensbron welke functies en operatoren ze ondersteunen voor delegering. Als volledige delegering van een formule niet mogelijk is, wordt er in de ontwerpomgeving een waarschuwing weergegeven bij het deel dat niet kan worden gedelegeerd. Een oplossing is dan om de formule zo aan te passen dat deze alleen functies en operatoren bevat die kunnen worden gedelegeerd. In deze lijst ziet u welke gegevensbronnen en bewerkingen kunnen worden gedelegeerd.

Als delegering niet mogelijk is, wordt er door PowerApps slechts een klein aantal records opgehaald om lokaal mee te werken. De filter- en sorteerfuncties worden dan toegepast op een beperkte set records. De inhoud van het besturingselement Galerie is dan mogelijk niet volledig, wat verwarrend kan zijn voor gebruikers.

Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.

Syntaxis

Filter( Table, Formula1 [, Formula2, ... ] )

  • Tabel - vereist. Te doorzoeken tabel.
  • Formula(s) - vereist. De formule waarmee elke record van de tabel wordt geëvalueerd. De functie retourneert alle records die resulteren in true. U kunt verwijzen naar kolommen in de tabel. Als u meer dan een formule opgeeft, worden de resultaten van alle formules gecombineerd met de functie And.

Search( Table, SearchString, Column1 [, Column2, ... ] )

  • Tabel - vereist. Te doorzoeken tabel.
  • SearchString - vereist. De tekenreeks waarnaar moet worden gezocht. Bij leeg of een lege tekenreeks worden alle records geretourneerd.
  • Column(s) - vereist. De namen van de kolommen in de tabel waarbinnen moet worden gezocht. Kolommen waarbinnen moet worden gezocht, moeten tekst bevatten. Kolomnamen moeten tekenreeksen zijn en worden omsloten door dubbele aanhalingstekens. De kolomnamen moeten echter statisch zijn en kunnen niet worden berekend met een formule. Als SearchString als gedeeltelijke overeenkomst binnen de gegevens van een van deze kolommen wordt gevonden, zal de volledige record worden geretourneerd.

Opmerking: Vervang elke spatie in SharePoint- en Excel-gegevensbronnen met kolomnamen met spaties door '_x0020_'. Geef 'Naam kolom' bijvoorbeeld op als 'Naam_x0020_kolom'.

LookUp( Table, Formula [, ReductionFormula ] )

  • Tabel - vereist. Te doorzoeken tabel. De syntaxis wordt in de gebruikersinterface als bron boven het functievak weergegeven.
  • Formule - vereist. De formule waarmee elke record van de tabel wordt geëvalueerd. De functie retourneert de eerste record die resulteert in true. U kunt verwijzen naar kolommen in de tabel. De syntaxis wordt in de gebruikersinterface als voorwaarde boven het functievak weergegeven.
  • ReductionFormula - optioneel. Deze formule wordt geëvalueerd voor de record die is gevonden en reduceert de record vervolgens tot één waarde. U kunt verwijzen naar kolommen in de tabel. Als u deze parameter niet gebruikt, retourneert de functie de volledige record uit de tabel. De syntaxis wordt in de gebruikersinterface als resultaat boven het functievak weergegeven.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden gebruiken de gegevensbron IJs:

Formule Beschrijving Resultaat
Filter( IJs, InBestelling > 0 ) Retourneert records waarin InBestelling groter is dan nul.
Filter( IJs, Hoeveelheid + InBestelling > 225 ) Retourneert records waarin de som van de kolommen Hoeveelheid en InBestelling groter is dan 225.
Filter( IJs, "chocola" in Lower( Smaak ) ) Retourneert records waarin het woord "chocola" in de naam Smaak voorkomt, onafhankelijk van hoofdletters of kleine letters.
Filter( IJs, Hoeveelheid < 10 && InBestelling < 20 ) Retourneert records waarin Hoeveelheid minder is dan 10 en InBestelling is minder is dan 20. Er zijn geen records die met deze criteria overeenkomen. Daarom wordt een lege tabel geretourneerd.
Search( IJs, "choc", "Smaak" ) Retourneert records waarin de tekenreeks "choc" in de naam Smaak voorkomt, onafhankelijk van hoofdletters of kleine letters.
Search( IJs, "", "Smaak" ) Omdat de zoekterm leeg is, worden alle records geretourneerd.
LookUp( IJs, Smaak = "Chocola", Hoeveelheid ) Zoekt naar een record waarvan Smaak gelijk is aan "Chocola"; daarvan is er één. Retourneert de Hoeveelheid voor de eerste record die wordt gevonden. 100
LookUp( IJs, Hoeveelheid > 150, Hoeveelheid + InBestelling ) Zoekt naar een record waarvan Hoeveelheid groter is dan 100; daarvan zijn er meerdere. Retourneert voor de eerste record die wordt gevonden, dat is de Smaak "Vanille", de som van de kolommen Hoeveelheid en InBestelling. 250
LookUp( IJs, Smaak = "Pistache", InBestelling ) Zoekt naar een record waarvan Smaak gelijk is aan "Pistache"; daarvan zijn er geen. Omdat er geen records zijn gevonden, retourneert Lookup leeg. leeg
LookUp( IJs, Smaak = "Vanille" ) Zoekt naar een record waarvan Smaak gelijk is aan "Vanille"; daarvan is er één. Omdat er geen verminderingsformule werd opgegeven, wordt de volledige record geretourneerd. { Smaak: "Vanille", Hoeveelheid: 200, InBestelling: 75 }

Gebruikerservaring met betrekking tot zoeken

In veel apps kunt u een of meer tekens in een zoekvak typen om een lijst met records in een grote gegevensset te filteren. Terwijl u typt, geeft de lijst alleen die records weer die overeenkomen met de zoekcriteria.

De voorbeelden in de rest van dit onderwerp tonen de resultaten van het doorzoeken van een lijst met de naam Klanten die deze gegevens bevat:

Maak een besturingselement Knop en stel de eigenschap OnSelect ervan in op de volgende formule om deze gegevensbron als een verzameling te maken:

ClearCollect( Klanten, Table( { Naam: "Fred Garcia", Bedrijf: "Northwind Traders" }, { Naam: "Cole Miller", Bedrijf: "Contoso" }, { Naam: "Glenda Johnson", Bedrijf: "Contoso" }, { Naam: "Mike Collins", Bedrijf: "Adventure Works" }, { Naam: "Colleen Jones", Bedrijf: "Adventure Works" } ) )

Net als in dit voorbeeld kunt u een lijst met records in een galeriebesturingselement onder aan het scherm maken. U kunt aan de bovenkant van het scherm een besturingselement Tekstinvoer met de naam Zoekinvoer toevoegen, zodat gebruikers kunnen opgeven in welke records ze geïnteresseerd zijn.

Wanneer de gebruiker tekens in Zoekinvoer typt, worden de resultaten in de galerie automatisch gefilterd. In dit geval is de galerie geconfigureerd om records weer te geven waarin de naam van de klant (niet de naam van het bedrijf) begint met de reeks tekens in Zoekinvoer. Als de gebruiker co in het zoekvak typt, toont de galerie deze resultaten:

U kunt filteren op basis van de kolom Naam door de eigenschap Items in het galeriebesturingselement op een van deze formules in te stellen:

Formule Beschrijving Resultaat
Filter( Klanten, StartsWith( Naam, SearchInput.Text ) ) Filtert de gegevensbron Klanten voor records waarin de zoektekenreeks aan het begin van de kolom Naam wordt weergegeven. De test is niet hoofdlettergevoelig. Als de gebruiker co in het zoekvak typt, toont de galerie Colleen Jones en Cole Miller. De galerie toont Mike Collins niet omdat de kolom Naam voor die record niet met de tekenreeks begint.
Filter( Klanten, Zoekinvoer.Text in Naam ) Filtert de gegevensbron Klanten voor records waarin de zoektekenreeks op een willekeurige plaats in de kolom Naam wordt weergegeven. De test is niet hoofdlettergevoelig. Als de gebruiker co in het zoekvak typt, toont de galerie Colleen Jones, Cole Miller en Mike Collins omdat de zoektekenreeks op een willekeurige plaats in de kolom Naam van al deze records verschijnt.
Search( Klanten, SearchInput.Text, "Naam" ) De functie Search zoekt, net als de operator in, naar een overeenkomst op een willekeurige plaats in de kolom Naam voor elke record. Houd er rekening mee dat u de naam van de kolom tussen dubbele aanhalingstekens moet plaatsen.

U kunt uw zoekopdracht uitbreiden om de kolom Bedrijf naast de kolom Naam op te nemen:

Formule Beschrijving Resultaat
Filter( Klanten, StartsWith( Naam, SearchInput.Text ) || StartsWith( Bedrijf, SearchInput.Text ) ) Filtert de gegevensbron Klanten op records waarin ofwel de kolom Naam ofwel de kolom Bedrijf met de zoektekenreeks (bijvoorbeeld co) begint. De operator || is true als een van beide StartsWith-functies true is.
Filter( Klanten, SearchInput.Text in Naam || SearchInput.Text in Bedrijf ) Filtert de gegevensbron Klanten op records waarin ofwel de kolom Naam ofwel de kolom Bedrijf de zoektekenreeks (bijvoorbeeld co) op een willekeurige positie bevat.
Search( Klanten, SearchInput.Text, "Naam", "Bedrijf" ) Net als de operator in zoekt de functie Search in de gegevensbron Klanten naar records waarin ofwel de kolom Naam ofwel de kolom Bedrijf de zoektekenreeks (bijvoorbeeld co) op een willekeurige plaats bevat. De functie Search is eenvoudiger te lezen en te schrijven dan Filter als u meerdere kolommen en meerdere in-operators wilt opgeven. Houd er rekening mee dat u de namen van de kolommen tussen dubbele aanhalingstekens moet plaatsen.