Opmerking: dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.

SharePoint bevat talloze functies voor delen en samenwerken, maar we richten ons in dit scenario op één functie: SharePoint-lijsten. Een lijst is slechts een verzameling gegevens die u kunt delen met teamleden en andere sitegebruikers. De lijsten worden gecontroleerd voor dit scenario, waarna u ze in uw eigen SharePoint Online-site kunt maken.

Stap 1: Inzicht in de lijsten

De eerste lijst is Projectaanvragen. Hier voegt een projectaanvrager een aanvraag toe. De projectfiatteur beoordeelt vervolgens de aanvraag en keurt deze goed of af.

Lijstkolom Gegevenstype Opmerkingen
Title Eén tekstregel Standaardkolom, gebruikt voor projectnaam
Beschrijving Eén tekstregel
ProjectType Eén tekstregel Waarden: nieuwe hardware, bijgewerkte hardware, nieuwe software, bijgewerkte software
RequestDate Datum
Requestor Eén tekstregel
EstimatedDays Getal Maakt vergelijking mogelijk tussen de schatting van de aanvrager, de schatting van de projectmanager en de werkelijke schatting
Approved Eén tekstregel Waarden: in wachtrij, ja, nee

Opmerking: we gebruiken de kolom Id, die wordt gegenereerd door SharePoint en standaard is verborgen. We gebruiken voor het gemak eenvoudige gegevenstypen, maar een echte app kan gebruikmaken van complexere typen, zoals Persoon of groep voor de kolom Requestor. Zie Verbinding maken met SharePoint vanuit Microsoft PowerApps voor informatie over gegevenstypen die door PowerApps worden ondersteund.

De tweede lijst is Projectdetails. Hierin worden de details gevolgd voor alle goedgekeurde projecten, bijvoorbeeld welke projectmanager wordt toegewezen.

Lijstkolom Gegevenstype Opmerkingen
Title Eén tekstregel Standaardkolom, gebruikt voor projectnaam
RequestID Getal Komt overeen met de waarde in de lijst Projectaanvragen, kolom Id
ApprovedDate Datum
Status Eén tekstregel Waarden: niet gestart, wordt verwerkt, voltooid
ProjectedStartDate Date De door de projectmanager geschatte begindatum van het project
ProjectedEndDate Datum De door de projectmanager geschatte einddatum van het project
ProjectedDays Getal Werkdagen; gewoonlijk berekend, maar komt in dit scenario niet voor
ActualDays Getal Voor voltooide projecten
PMAssigned Eén tekstregel Projectmanager

Stap 2: Lijsten maken en beoordelen

Als u wilt doorgaan met het scenario, moet u de twee SharePoint-lijsten maken en vullen met de voorbeeldgegevens. We laten zien hoe u dit doet door de lijst te maken en er voorbeeldgegevens in te plakken. Zorg ervoor dat u de Excel-bestanden uit het downloadpakket hebt.

Opmerking: gebruik Internet Explorer voor deze stap.

De lijsten maken

 1. Klik of tik in Internet Explorer, in de SharePoint-site, op Nieuw en vervolgens op Lijst.

  Nieuwe SharePoint-lijst maken

 2. Voer de naam Projectaanvragen in en klik of tik op Maken.

  Naam opgeven voor nieuwe lijst

  De lijst Projectaanvragen wordt gemaakt, met het standaardveld Title.

  Lijst Projectaanvragen

Kolommen aan de lijst toevoegen

 1. Klik of tik op Pictogram Nieuw item en vervolgens op Eén tekstregel.

  Veld Eén tekstregel

 2. Voer de naam Beschrijving in en klik of tik op Maken.

  Kolom Beschrijving maken

 3. Herhaal stap 1 en 2 voor de andere kolommen in de lijst:

  1. Eén tekstregel > 'ProjectType'
  2. Datum > 'RequestDate'
  3. Eén tekstregel > 'Requestor'
  4. Getal > 'EstimatedDays'
  5. Eén tekstregel > 'Approved'

Gegevens in de lijst kopiëren

 1. Klik of tik op Snel bewerken.

  Snel bewerken voor lijst

 2. Selecteer de cellen in het raster.

  Lijst met alle kolommen

 3. Open de werkmap project-requests.xlsx en selecteer alle gegevens (niet de koppen).

  Excel-tabel Projectaanvragen

 4. Kopieer de gegevens en plak ze in het raster in SharePoint. Klik of tik vervolgens op Gereed.

  Voltooide lijst met gegevens

 5. Voer het proces van het maken en kopiëren nogmaals uit voor de lijst Projectdetails met behulp van de werkmap project-details.xlsx. Raadpleeg de tabel Projectdetails in Stap 1: Inzicht in de lijsten voor de kolomnamen en gegevenstypen.

Stap 3: Verbindingen met voorbeelden bijwerken (optioneel)

Zoals in de inleiding tot deze reeks zelfstudies al is vermeld, zijn er twee voorbeeld-apps en een rapport in het downloadpakket opgenomen. U kunt dit scenario voltooien zonder deze voorbeelden, maar als u de voorbeelden wilt gebruiken, moet u de verbindingen met de SharePoint-lijsten bijwerken. U werkt ze bij zodat ze gebruikmaken van uw lijsten als gegevensbron en niet die van ons.

Verbindingen voor de voorbeeld-apps bijwerken

 1. Open project-management-app.msapp in PowerApps Studio.

 2. Klik of tik op Toestaan, zodat PowerApps van SharePoint gebruik kan maken.

 3. Klik of tik op het lint, op het tabblad Weergeven, op Gegevensbronnen.

  PowerApps-gegevensbronnen

 4. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het beletselteken (...) naast Projectdetails en vervolgens op Verwijderen.

  Gegevensbron Projectdetails verwijderen

 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.

  Gegevensbron toevoegen

 6. Klik of tik op Nieuwe verbinding.

  Nieuwe verbinding

 7. Klik of tik op SharePoint en vervolgens op Verbinding maken.

  SharePoint-verbinding

 8. Voer de URL in voor de SharePoint Online-site met de lijsten die u hebt gemaakt en klik of tik op Start.

  SharePoint-URL

 9. Selecteer de lijst Projectdetails en klik of tik op Verbinding maken.

  Lijst Projectdetails

  Het tabblad Gegevensbronnen in het rechterdeelvenster toont de verbinding die u hebt gemaakt.

  Gegevensbronnen

 10. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het beletselteken (...) naast Projectdetails en vervolgens op Vernieuwen.

  Gegevensbron Projectdetails vernieuwen

 11. Klik op Pictogram App uitvoeren in de rechter bovenhoek om de app uit te voeren en controleer of de verbindingen naar behoren werken.

 12. Herhaal de stappen in deze sectie voor project-requests-app.msapp met behulp van de lijst Projectaanvragen.

Verbindingen voor het voorbeeldrapport bijwerken

 1. Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.

 2. Klik of tik op het lint, op het tabblad Start, op Query's bewerken en vervolgens op Instellingen voor gegevensbron.

  Query's bewerken

 3. Klik of tik op Bron wijzigen.

  Instellingen voor gegevensbron

 4. Voer de URL in voor uw SharePoint Online-site en klik of tik op OK.

  URL voor SharePoint-lijst

 5. Power BI Desktop geeft onder het lint een banner weer, dus u kunt wijzigingen aanbrengen en gegevens uit de nieuwe bron halen. Klik of tik op Wijzigingen toepassen.

  Wijzigingen aan query's toepassen

 6. Meld u aan met een bedrijfsaccount (het account dat u hebt gebruikt voor toegang tot SharePoint Online) en klik of tik op Verbinding maken.

  Verbinding maken met SharePoint Online

Volgende stappen

De volgende stap in deze zelfstudie bestaat uit het genereren van een app om projectaanvragen te behandelen.