Skip to main content

Dostosowywanie aplikacji (usługa Common Data Service)

Następny temat

Dodawanie źródła danych i przepływu (usługa Common Data Service)

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

W pierwszych dwóch tematach w tej sekcji wygenerowana została aplikacja na podstawie jednostki usługi Common Data Service, a następnie zostały przedstawione informacje w celu lepszego zrozumienia budowy aplikacji składającej się z trzech ekranów. Aplikacja wygenerowana przez usługę PowerApps jest przydatna, ale często dojdziesz do wniosku, że warto ją dostosować. W tym temacie omówimy pewne zmiany wprowadzane w ramach ekranu przeglądania aplikacji. Można dostosowywać każdy ekran, ale chcemy skupić się na jednym i przekazać bardziej szczegółowe informacje dotyczące jego dostosowywania. Zachęcamy do podjęcia próby dostosowania dowolnej wygenerowanej aplikacji — na podstawie jednostki, pliku programu Excel lub innego źródła. Jest to zdecydowanie najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, w jaki sposób tworzone są aplikacje.

Zmienianie galerii i powiązań danych

Podczas generowania aplikacji to w usłudze PowerApps określany jest jej układ oraz pola wyświetlane na poszczególnych ekranach. W przypadku tej aplikacji wybierzmy kontrolkę galerii z paskiem stanu, który zostanie wkrótce dostosowany. W okienku po prawej stronie kliknij kartę Układ, a następnie wybierz żądany układ. Wyniki zostaną wyświetlone od razu, ponieważ usługa PowerApps aktualizuje aplikacje na bieżąco, w miarę wprowadzania zmian.

Zmienianie układu ekranu przeglądania

Po wybraniu właściwego układu można zmienić wyświetlane pola. Kliknij lub naciśnij pole w ramach pierwszego elementu, a następnie w okienku po prawej stronie zmień wyświetlane dane poszczególnych elementów. Zapewnia to lepsze podsumowanie każdego elementu w obiekcie.

Zmienianie pól na ekranie przeglądania

Zmienianie układu aplikacji

Usługa PowerApps udostępnia zestaw motywów, podobnych do tych z programu PowerPoint, które można użyć w aplikacji. Na poniższym ekranie widoczny jest motyw Dune i proste logo wklejone do aplikacji. Są to podstawowe modyfikacje, które mogą jednak znacznie poprawić wygląd aplikacji.

Zmienianie motywu i dodawanie logo

Używanie formuły do wyświetlania stanu przypadku

Jedną z głównych korzyści korzystania z usługi PowerApps jest brak konieczności pisania tradycyjnego kodu aplikacji — nie musisz być zatem programistą, aby tworzyć aplikacje. W dalszym ciągu konieczny jest jednak sposób na wyrażenie logiki aplikacji w celu kontrolowania nawigacji, filtrowania, sortowania i innych funkcji w ramach aplikacji. Do tego właśnie służą formuły.

Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z formuł programu Excel, podejście użyte w usłudze PowerApps powinno wydać Ci się znajome. Załóżmy, że pasek stanu ma być wyświetlany w kolorze zielonym, jeśli przypadek został rozwiązany, lub w kolorze czerwonym, jeśli przypadek nie został rozwiązany. Aby to zrobić, wybierz kontrolkę stanu na ekranie, a następnie ustaw na pasku formuły właściwość Wypełnienie tej kontrolki na wartość następującej formuły: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). Formuła ta przypomina formułę programu Excel, ale formuły usługi PowerApps odnoszą się do kontrolek i innych elementów aplikacji, a nie komórek w arkuszu kalkulacyjnym. Na poniższej ilustracji pokazano, gdzie należy ustawić formułę, a także wynik jej działania w aplikacji.

Formuła służąca do wyświetlania stanu przypadku

Sortowanie i filtrowanie na podstawie daty

Na ekranie przeglądania wygenerowana aplikacja umożliwia wyszukiwanie przypadków i sortowanie listy elementów w galerii. Usuniemy funkcję wyszukiwania i sortowania, aby przypadku były wyświetlane na podstawie daty. Można połączyć te metody, ale w przypadku tej aplikacji skupimy się na podejściu związanym z datą. Na poniższej ilustracji widoczne są dodane elementy:

  • Etykieta tekstowa („Pokaż przypadki późniejsze niż:”), aby użytkownicy wiedzieli, co należy zrobić: Wstaw > Tekst > Pole tekstowe; zmień formułę Fill na wartość Biały.
  • Wybór daty: Wstaw > Kontrolki > Selektor daty.
  • Formuła, której łączy właściwość Elementy galerii przeglądania z selektorem daty: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

Data jest ustawiona na 20 października, a wynikiem jest wyświetlanie przez aplikację przypadków utworzonych po tej dacie. Należy zauważyć, że domyślnie wszystkie przypadki w ramach jednostki mają taką samą datę ostatniej modyfikacji. Można zaktualizować jeden przypadek (lub więcej), aby sprawdzić, jak działa filtrowanie. Operacje na danych jednostki zostaną omówione w dalszej części tego kursu.

Aplikacja zaktualizowana do używania selektora daty

Wyświetlanie łącznej liczby przypadków

W tym temacie omawianych jest wiele zagadnień, ale to już prawie koniec dostosowań. Ostatnią czynnością, jaką wykonamy w ramach tego tematu, będzie dodanie pól tekstowych, w których będą wyświetlane dwie liczby: łączna liczba przypadków i liczba przypadków zgodnych z filtrem na podstawie daty.

Wyświetlanie łącznej liczby przypadków i liczby odfiltrowanych przypadków

W tym filmie w szczegółowo opisano sposób dodawania dwóch pól tekstowych, ale poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości, które możemy ustawić dla każdego pola tekstowego:

  • Wyrównaj = Center
  • Szerokość = Parent.Width/2
  • Lewe pole Tekst = "Total cases: " & CountRows(Case). Obejmuje to wszystkie przypadki, które znajdują się w jednostce.
  • Prawe pole Tekst = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems). Obejmuje to tylko przypadki zgodne z filtrem na podstawie daty.

Zamyka to temat dostosowywania aplikacji — w następnym temacie zostanie dodane źródło danych i przepływ oraz zostanie pokazana gotowa aplikacja.