Skip to main content

Generowanie aplikacji (usługa Common Data Service)

Następny temat

Poznawanie wygenerowanej aplikacji (usługa Common Data Service)

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

W tej sekcji kursu utworzymy aplikację na podstawie jednostek w usłudze Common Data Service. Jednostki są fragmentami współdzielonych danych, które można modyfikować, przechowywać i pobierać, a także wchodzić z nimi w interakcję. Wygenerujemy aplikację na podstawie jednostki oraz przedstawimy sposób dostosowywania tej aplikacji, dodawania nowego źródła danych i wywoływania przepływu z poziomu aplikacji. Jeśli znasz już sekcję dotyczącą tworzenia aplikacji na podstawie listy programu SharePoint, niektóre z omawianych zagadnień będą się pokrywać, ale tu zostaną one pogłębione, zwłaszcza w części dotyczącej dostosowywania aplikacji.

Utworzymy aplikację do zarządzania sprawami, która mogłaby być używana przez dział informatyczny w celu śledzenia, kategoryzowania i rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem w organizacji. Podczas tego kursu mogą przyjść Ci do głowy inne zastosowania podobnej aplikacji. Użyjemy tu danych z usługi Common Data Service, ponieważ jest ona doskonale przystosowana do przechowywania danych aplikacji, ale można utworzyć taką samą aplikację na podstawie innego źródła danych.

Usługa PowerApps zawiera również bardziej złożony szablon aplikacji do zarządzania sprawami, zawierający takie same jednostki, jak aplikacja, którą tu utworzymy. Zachęcamy do zapoznania się z tym szablonem po ukończeniu tej sekcji, co pozwoli Ci lepiej poznać możliwości tworzenia aplikacji w usłudze PowerApps.

Tworzenie bazy danych Common Data Service

Pierwszym krokiem procesu tworzenia aplikacji jest utworzenie bazy danych Common Data Service, o ile nie została jeszcze utworzona. Baza danych Common Data Service jest tworzona w środowisku. Środowisko to kontener dla aplikacji i innych zasobów (więcej informacji na temat środowisk zostanie przedstawionych w dalszej części kursu). Administrator środowiska może utworzyć bazę danych, wykonując następujące czynności (jeśli nie jesteś administratorem, skontaktuj się z administratorem w swojej organizacji).

Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Utwórz bazę danych.

Tworzenie bazy danych Common Data Service

Określ, czy chcesz ograniczyć dostęp do bazy danych (w tym przykładzie pozostawimy nieograniczony dostęp), a następnie kliknij przycisk Utwórz moją bazę danych.

Określanie dostępu w usłudze Common Data Service

Po zakończeniu procesu zostaną wyświetlone wszystkie jednostki standardowe znajdujące się we wspólnym modelu danych. Poniżej przedstawiono niektóre z nich.

Jednostki standardowe usługi Common Data Service

Generowanie aplikacji na podstawie jednostki Case

Po utworzeniu bazy danych połączymy się z jednostką Case i wygenerujemy aplikację. Kliknij pozycję Nowa aplikacja, a następnie pozycję PowerApps Studio dla sieci Web.

Nowa aplikacja w programie PowerApps Studio dla sieci Web

Tworzymy aplikację na telefony na podstawie jednostki usługi Common Data Service, dlatego w obszarze Common Data Service należy kliknąć lub nacisnąć pozycję Układ telefonu.

Aplikacja na telefon utworzona przy użyciu usługi Common Data Service

Na kolejnym ekranie wybierz połączenie oraz jednostkę, z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz.

Łączenie z jednostką Case

Po kliknięciu przycisku Połącz w usłudze PowerApps rozpoczyna się generowanie aplikacji. Usługa PowerApps dokładnie analizuje Twoje dane, aby wygenerować przydatną aplikację jako punkt wyjścia.

Wyświetlanie aplikacji w programie PowerApps Studio

Twoja nowa aplikacja składająca się z trzech ekranów zostanie otwarta w programie PowerApps Studio. Wszystkie aplikacje wygenerowane na podstawie danych mają ten sam zestaw ekranów:

  • Ekran przeglądania, na którym możesz przeglądać, sortować, filtrować i odświeżać dane pobierane z listy, a także dodawać elementy, klikając ikonę (+).
  • Ekran szczegółów, na którym możesz wyświetlać dodatkowe szczegóły wybranego elementu, a także usunąć go lub edytować.
  • Ekran edytowania/tworzenia, który umożliwia edytowanie istniejącego elementu lub utworzenie nowego.

Klikaj lub naciskaj poszczególne ekrany na lewym pasku nawigacyjnym.

Wygenerowana aplikacja

W następnej części omówimy utworzoną aplikację bardziej szczegółowo, a później przedstawimy sposób dostosowywania jej do swoich potrzeb.