Skip to main content

Informacje o obiektach

Następny temat

Tworzenie jednostek niestandardowych

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

W pierwszym temacie w tej sekcji znajduje się wprowadzenie do usługi Common Data Service, która obejmuje wspólny model danych. Model z kolei zawiera jednostki. Jednostki są fragmentami współdzielonych danych, które można modyfikować, przechowywać i pobierać, a także wchodzić z nimi w interakcję. W tym temacie dowiesz się więcej o jednostkach, polach i typach danych.

Jednostki standardowe

Wspólny model danych zawiera zestaw jednostek standardowych wypełniających szereg typowych potrzeb biznesowych. Poniżej przedstawiono niektóre jednostki standardowe.

Jednostki standardowe usługi Common Data Service

Jednostki są pogrupowane w kategorie, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, które z nich typowo współpracują ze sobą w ramach rozwiązania.

Grupa funkcjonalna Opis
Customer Service Jednostki Customer Service służą do zarządzania rozwiązywaniem problemów klientów, w tym śledzenia, eskalacji i dokumentowania.
Foundation Jednostki Foundation zawierają informacje, które dotyczą praktycznie każdej innej grupy jednostek. Ta grupa zawiera jednostki, takie jak Address i Currency.
People, Organizations i Groups Te jednostki obejmują bogaty zestaw osób i organizacji, z którymi możesz wchodzić w interakcje, w tym pracowników, kontrahentów, ofiarodawców, wolontariuszy, fanów, studentów i członków rodziny.
Purchasing Jednostki Purchasing pozwalają tworzyć rozwiązania dotyczące zakupów.
Sales Jednostki Sales pozwalają tworzyć rozwiązania sprzedaży end-to-end. Począwszy od śledzenia potencjalnych klientów i szans sprzedaży, do zawierania umów, przyjmowania i dostarczania zamówień oraz wysyłania faktur.

Pola i typy danych

Każda jednostka zawiera zestaw domyślnych pól, których nie można zmienić ani usunąć. Niektóre z tych pól, takie jak Identyfikator kontaktu, są specyficzne dla jednostki. Inne, takie jak Data i godzina utworzenia, są wspólne dla wszystkich jednostek. Możesz rozszerzyć jednostki standardowe poprzez dodanie pól. Kliknij lub naciśnij opcję Dodaj pole, a następnie określ właściwości nowego pola.

Pola i typy danych jednostki Contact

Jeśli zachodzi potrzeba użycia zupełnie innej jednostki (tj. w sytuacji, w której rozszerzona jednostka standardowa nie wystarczy), możesz utworzyć jednostkę niestandardową. Omówimy tę opcję w następnym temacie.

Każde pole w jednostce ma typ danych, np. Liczba. Wykorzystywanie różnych typów danych zamiast jednego ogólnego typu danych jest pomocne, ponieważ umożliwia aplikacjom wykonywanie różnych interesujących rzeczy. Przykładowo jeśli masz pole o typie Liczba, aplikacje mogą używać kontrolki suwaka, gdy użytkownik edytuje to pole. Możesz wybrać spośród ponad tuzina typów danych — poniższa lista przedstawia niektóre z nich:

 • Typy podstawowe, np. Tekst i Liczba
 • Bardziej złożone typy, np. E-mail i Telefon
 • Typy specjalne, np. Wyszukaj (do tworzenia relacji) lub Lista wyboru (do przechowywania stałego zestawu wartości dla pola)

Praca z jednostkami

Po otwarciu jednostki zobaczysz wiele informacji i kilka akcji, które można wykonać. Przyjrzyjmy się dostępnym kartom i akcjom, które można wykonać w ramach zarządzania danymi jednostki.

Karty jednostki

 • Pola: wyświetla pola i typy danych oraz umożliwia dodawanie pól — funkcje omówione powyżej.
 • Klucz: to pole identyfikuje każdy wiersz w jednostce, np. Identyfikator kontaktu w przypadku jednostki Contact.
 • Relacje: połączenia między powiązanymi jednostkami, np. Product i Product category. Przykład zawarto w następnym temacie.
 • Grupy pól: służy do kontrolowania różnych zachowań, np. pól automatycznie wyświetlanych podczas tworzenia ekranu aplikacji w usłudze PowerApps.
 • Dane: pozwala przeglądać dane przykładowe i własne (po zaimportowaniu).

Akcje jednostki

 • Otwórz w programie Excel: jeśli masz zainstalowany dodatek PowerApps, użyj tej opcji, aby eksplorować i edytować dane w programie Excel.
 • Importuj dane: wprowadź dane z plików programu Excel i CSV.
 • Eksportuj dane: eksportuj dane do pliku programu Excel.
 • Eksportuj szablon: eksportuj strukturę jednostki do pliku programu Excel, aby wypełnić plik i zaimportować go z powrotem do jednostki.
 • Ustawienia i Usuń: opcje niedostępne w przypadku jednostek standardowych.

Nawiązywanie połączenia z jednostką standardową w programie PowerApps Studio

Teraz, gdy już rozumiesz, czym są jednostki, przyjrzymy się sposobom nawiązywania połączenia z jednostką Contact w programie PowerApps Studio. Kliknij przycisk Nowy, a następnie w części Common Data Service kliknij opcję Układ telefonu. Zobaczysz dostępne połączenia danych z lewej strony oraz listę jednostek z prawej strony. Spróbuj nawiązać połączenia własnoręcznie i wygenerować aplikację z jednostki.

Nawiązywanie połączenia z jednostką w programie PowerApps Studio

W następnym temacie pokażemy, jak tworzyć jednostki niestandardowe oraz relacje między jednostkami.