Skip to main content

Common Data Service

Następny temat

Informacje o obiektach

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Dane to serce procesów i aplikacji biznesowych — dane z programu Excel, z lokalnych źródeł takich jak SQL Server czy ze źródeł w chmurze takich jak Salesforce i SharePoint Online. Dane mogą dotyczyć klientów, sprzedaży, pracowników i wielu innych rzeczy, ale w każdym przypadku są one niezbędne Twojej firmie i odgrywają kluczową rolę w aplikacjach tworzonych w usłudze PowerApps. W ramach tego kursu przedstawiliśmy już różne typy źródeł danych i pracowaliśmy z nimi. Wprowadziliśmy już także usługę Microsoft Common Data Service. W tej sekcji spędzimy trochę czasu nad szczegółami. Wyjaśnimy korzyści i zaprezentujemy sposób korzystania z usługi.

Opis usługi

Spójrzmy na kilka diagramów, aby poznać podstawy. Ten pierwszy diagram możesz już znać — pokazano na nim składniki platformy aplikacji biznesowych firmy Microsoft. Na tym etapie oczywiście znasz już usługę PowerApps, a być może także usługę Microsoft Flow, usługę Power BI lub inne składniki. Jak widać, usługa Common Data Service oraz łączniki i bramy mają zastosowanie we wszystkich tych składnikach. Obecnie usługa Common Data Service jest używana głównie z usługami PowerApps i Microsoft Flow, ale w przyszłości zostanie udostępniona dla innych składników.

Diagram platformy biznesowej

Skoro znasz już miejsce usługi Common Data Service, przyjrzyjmy się jej częściom. Pomyśl o usłudze Common Data Service jak o hierarchii. Na najniższym poziomie usługa przechowuje dane w sposób skalowalny i niezawodny oraz udostępnia je w taki sposób, aby wiele aplikacji mogło ich używać. Następny poziom to wspólny model danych obejmujący wiele jednostek używanych w aplikacjach i procesach biznesowych, jednostek takich jak Account, Contact, Product i Sales Order. Jednostki standardowe można rozszerzyć i utworzyć jednostki niestandardowe, aby spełnić swoje potrzeby biznesowe.

Diagram architektury usługi Common Data Service

Jednostka jest po prostu kombinacją opisujących ją metadanych (nazw pól, typów danych itd.) oraz przechowywanych w niej danych. Jeśli znasz program Access lub inną bazę danych, jednostka jest bardzo podobna do tabeli. Jednostkami szczegółowo zajmiemy się w następnym temacie, a na razie weź pod uwagę zalety pracy z danymi jednostek w usłudze Common Data Service:

  • Łatwe zarządzanie: zarówno metadane, jak i dane są przechowywane w chmurze. Nie musisz przejmować się szczegółami dotyczącymi sposobu ich przechowywania.
  • Łatwe udostępnianie: możesz w prosty sposób udostępniać dane współpracownikom, ponieważ usługa PowerApps zarządza uprawnieniami.
  • Łatwe zabezpieczanie: dane są bezpiecznie przechowywane, aby użytkownicy mogli je zobaczyć tylko wtedy, gdy przyznasz im do nich dostęp. Zabezpieczenia oparte na rolach pozwalają na kontrolowanie dostępu do jednostek dla różnych użytkowników w organizacji.
  • Rozbudowane metadane: relacje i typy danych są używane bezpośrednio w usłudze PowerApps. Na przykład zdefiniowanie pola typu Adres URL spowoduje przedstawienie danych w aplikacji jako hiperlink.
  • Narzędzia zwiększające produktywność: jednostki są dostępne w dodatkach dla programu Microsoft Excel i Outlook, aby zwiększyć produktywność i zapewnić dostępność danych.
  • Listy wyboru: dodawaj listy wyboru z bogatego zestawu standardowych list wyboru, aby szybko tworzyć listy rozwijane w ramach jednostek i aplikacji.

Tworzenie bazy danych Common Data Service

Baza danych Common Data Service jest tworzona w środowisku. Informacje o środowiskach były przedstawiane we wcześniejszej części kursu, więc tylko krótkie przypomnienie: środowisko to kontener dla aplikacji i innych zasobów, takich jak usługa Common Data Service. Z każdym środowiskiem może być skojarzone jedno wystąpienie usługi. Jeśli jesteś administratorem środowiska i chcesz dodać usługę do środowiska, wykonaj następujące kroki.

Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Utwórz bazę danych.

Tworzenie bazy danych Common Data Service

Określ, czy chcesz ograniczyć dostęp do bazy danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz moją bazę danych.

Określanie dostępu w usłudze Common Data Service

Po zakończeniu procesu zostaną wyświetlone wszystkie jednostki standardowe znajdujące się we wspólnym modelu danych. Poniżej przedstawiono niektóre z nich.

Jednostki standardowe usługi Common Data Service

Niektóre fragmenty tego tematu mogły być nowością, jeśli nie masz doświadczenia w pracy z bazami danych. Jednak ogólna koncepcja jest dość prosta: usługa Common Data Service umożliwia bezpieczne i niezawodne przechowywanie danych oraz traktowanie tych danych jako typowych jednostek, np. Account, Contact, Product i Sales Order. W następnym temacie dokładniej poznamy jednostki.