Skip to main content

Środowiska usługi PowerApps

Następny temat

Common Data Service

Kontynuuj

Obejrzyj ponownie

Jeśli wykonujesz kroki kursu po kolei, część zadań odbywała się w witrynie web.powerapps.com. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale cały ten czas praca była wykonywana w konkretnym środowisku. Środowisko to po prostu grupa aplikacji i innych zasobów (więcej informacji na ten temat za chwilę). W prawym górnym rogu ekranu witryny web.powerapps.com znajduje się menu rozwijane, które pokazuje bieżące środowisko.

Selektor środowiska

Jeśli korzystasz z usługi PowerApps od niedawna, może istnieć tylko środowisko domyślne. Kliknij lub naciśnij menu, aby sprawdzić, czy są dostępne inne środowiska.

Po co używać środowisk?

Środowisko to kontener aplikacji i innych zasobów, np. połączeń danych i przepływów z usługi Microsoft Flow. Jest to sposób grupowania elementów na podstawie wymagań biznesowych. Istnieje kilka powodów, dla których warto tworzyć dodatkowe środowiska poza domyślnym:

  • Rozdzielenie tworzenia aplikacji przez poszczególne działy: w dużej organizacji każdy dział może pracować w oddzielnym środowisku.
  • Obsługa zarządzania cyklem życia aplikacji: mogą istnieć oddzielne środowiska dla tworzonych aplikacji i aplikacji, które już zakończono i udostępniono.
  • Zarządzanie dostępem do danych: każde środowisko może mieć własną bazę danych Common Data Service, a pozostałe połączenia danych są specyficzne dla środowiska (tj. nie są współdzielone między środowiskami).

Warto pamiętać o tym, że środowiska są istotne jedynie dla twórców aplikacji i administratorów usługi PowerApps. Po udostępnieniu aplikacji dla użytkownika ten użytkownik po prostu uruchamia aplikację, jeśli ma odpowiednie uprawnienia. Nie musi się martwić o to, z którego środowiska dana aplikacja pochodzi.

Tworzenie środowiska

Do tej pory podczas tego kursu koncentrowaliśmy się na twórcach aplikacji, ale środowiska są tworzone i konserwowane przez administratorów. Jeśli nie jesteś administratorem, te informacje mogą być mimo wszystko pomocne podczas rozmawiania z administratorem na temat konfigurowania środowisk. W centrum administracyjnym usługi PowerApps kliknij lub naciśnij pozycję Środowiska, a następnie Nowe środowisko. Na ekranie Nowe środowisko wprowadź nazwę środowiska, wybierz region, wybierz, czy utworzyć bazę danych Common Data Service dla środowiska i kliknij lub naciśnij przycisk Utwórz środowisko.

Tworzenie środowiska

To wszystko. Teraz masz nowe środowisko, w którym możesz pracować. Po powrocie do witryny web.powerapps.com będzie ono widoczne w menu rozwijanym środowisk.

Zarządzanie dostępem do środowiska

Masz dostęp do środowiska, gdy masz następujące role:

  • Administrator środowiska: masz pełne uprawnienia w środowisku.
  • Twórca środowiska: możesz wyświetlać wszystkie aplikacje, tworzyć aplikacje i pracować z usługą Common Data Service (mają zastosowanie inne uprawnienia).

Jako administrator możesz przyznać dostęp do środowiska z poziomu karty Środowiska. Najpierw kliknij lub naciśnij środowisko. Aby dodać osobę (w tym przykładzie twórcę środowiska), kliknij lub naciśnij pozycję Role środowiska, a następnie Twórca środowiska. Teraz dodaj użytkowników lub grupy do roli i kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie dostępem do środowiska

Teraz rozumiesz korzyści ze stosowania środowisk oraz wiesz, jak je tworzyć i jak przyznawać do nich dostęp. Te informacje są przydatne nawet wtedy, gdy nie masz roli administratora. To już koniec sekcji Zarządzanie aplikacjami, a Ty masz wystarczająco dużo wiedzy, aby przejść do następnej sekcji, Zarządzanie danymi, która koncentruje się na usłudze Common Data Service.