Skip to main content

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT
MICROSOFT POWERAPPS

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Mają one zastosowanie do wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług i aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak usługom lub aktualizacjom tym towarzyszą nowe lub dodatkowe postanowienia, to te inne postanowienia stosuje się prospektywnie i nie zmieniają one praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lub usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE DO APPLE INC. („APPLE”) W CELU EWENTUALNEGO UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencjobiorca może dokonać instalacji i używać jednej kopii tego oprogramowania na urządzeniu z systemem operacyjnym iOS zgodnie z regulaminem sklepu z aplikacjami Apple.
  1. Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję na mocy niniejszej umowy albo na mocy oddzielnych postanowień. Ewentualne postanowienia licencyjne, powiadomienia i potwierdzenia dotyczące aplikacji osób trzecich są dostępne online na stronie http://aka.ms/thirdpartynotices lub w dołączonym pliku z powiadomieniami. Nawet jeśli takie aplikacje podlegają innym umowom, to — w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe — zastosowanie mają również klauzula odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki i wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.
  2. Umowa dotycząca usług Microsoft. Niektóre funkcje oprogramowania zapewniają dostęp do usług online lub korzystają z usług online. Korzystanie z tych usług (ale nie z oprogramowania) jest regulowane odrębnymi postanowieniami i zasadami ochrony prywatności zawartymi w umowie dotyczącej usług Microsoft dostępnej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Licencjobiorca powinien zapoznać się z tymi postanowieniami. W niektórych regionach usługi mogą być niedostępne.
 2. ZBIERANIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o Licencjobiorcy i sposobie, w jaki używa on oprogramowania, a także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia produktów i usług Microsoft. Ewentualne prawa do rezygnacji przysługujące Licencjobiorcy są opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, którzy uzyskują dostęp do oprogramowania lub go używają. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji do umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach, to musi przestrzegać prawa właściwego, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasad ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, jak Licencjobiorca zbiera, wykorzystuje i udostępnia ich dane. Więcej informacji o zbieraniu i wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu i w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności.
 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. O ile na mocy prawa właściwego i pomimo niniejszego ograniczenia nie przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, nie może on:
  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że oprogramowania można używać wyłącznie w określony sposób;
  2. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;
  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft;
  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody, chyba że Licencjobiorca ma prawa do użytku komercyjnego na podstawie odrębnej umowy;
  5. używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub do tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; ani
  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania, dostarczać go w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania go przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.
 4. PRZENIESIENIE OPROGRAMOWANIA NA INNE URZĄDZENIE. Licencjobiorca może odinstalować oprogramowanie i zainstalować je do własnego użytku na innym urządzeniu. Licencjobiorca nie może współdzielić niniejszej licencji między wieloma urządzeniami.
 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie http://aka.ms/exporting.
 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Na mocy niniejszej umowy Microsoft nie musi świadczyć usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Ewentualna pomoc jest dostarczana w stanie „takim, w jakim jest”, „ze wszystkimi wadami” i bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji.
 7. AKTUALIZACJE. Oprogramowanie może sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania i instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł, a Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu do takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje te mogą nie zawierać lub nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.
 8. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia, które Microsoft może udostępnić w odniesieniu do uzupełnień, aktualizacji lub aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.
 9. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy, rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji i czynów niedozwolonych) jest prawo stanu albo prowincji, w których znajduje się miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (albo, jeśli Licencjobiorca jest przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności), bez względu na przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. Jeśli ma zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych, Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd sądem właściwym rzeczowo i miejscowo był sąd federalny w King County w stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd sądem właściwym rzeczowo i miejscowo był Sąd Najwyższy King County w stanie Waszyngton.
 10. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM TRZECIM. Licencjobiorca zgadza się, że Apple oraz podmioty zależne Apple są osobami trzecimi, którym przysługują z tytułu niniejszej umowy określone uprawnienia, oraz że Apple ma prawo wykonać postanowienia tej umowy.
 11. PRAWA KONSUMENTA — RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych uprawnień, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie zezwalają na takie zmiany. Na przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się do poniższych postanowień:
  1. Australia. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje i żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma na celu ograniczenia tych uprawnień.
  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie i nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji, odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku po ponownym podłączeniu urządzenia do Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie i instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.
  3. Niemcy i Austria.
   1. Rękojmia i Gwarancja. Oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji i zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.
   2. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

   Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, a co do wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 12. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. LICENCJOBIORCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ W APPLE O ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZOBOWIĄZAŃ. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA NIE WPŁYWA NA DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA I USTAWOWE GWARANCJE, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ LICENCJOBIORCY NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KRAJOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 13. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI LICENCJOBIORCA MA PODSTAWĘ PRAWNĄ DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD APPLE, MICROSOFT LUB DOSTAWCÓW MICROSOFT, MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH I DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

  Ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji, zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe). Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy spółki Microsoft lub Apple wiedziały lub powinny były wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.