Cennik usługi Power Apps

Zapoznaj się ze standardowymi planami, kosztami i dostępnością, aby rozpocząć pracę z aplikacjami biznesowymi.

Plany subskrypcji

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują przewidywalnego licencjonowania opartego na użytkowniku — z elastycznością umożliwiającą licencjonowanie użytkowników w celu uruchamiania jednej aplikacji równocześnie albo nieograniczonej liczby użytkowników.

Plan na aplikację

Plan na użytkownika

4,20 €

na użytkownika/aplikację/miesiąc

Uruchamiaj jedną aplikację lub portal na użytkownika, gromadząc licencje w celu uzyskiwania dostępu do każdego dodatkowego elementu wraz ze zmianą potrzeb.

Plan na użytkownika

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Uruchamiaj nieograniczoną liczbę aplikacji i portali na użytkownika, aby płacić jedną stałą stawkę miesięczną.

  • Obejmuje 500 środków na usługę AI Builder na miesiąc.1
  • Dostępne do kupienia teraz przy użyciu karty kredytowej.
  • 40% zniżki dla kwalifikujących się klientów, którzy posiadają co najmniej 2000 licencji.3 Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują elastyczności pozwalającej na płacenie tylko wtedy, gdy użytkownik uruchomi aplikację w okresie miesięcznym.

Plan na aplikację

8,43 €

na aktywnego użytkownika/aplikację/miesiąc2

Użyj subskrypcji platformy Azure, aby płacić za użytkownika na podstawie liczby unikatowych aplikacji lub portali, które użytkownik uruchamia w każdym miesiącu.

Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.

1 Otrzymuj 250 środków na usługę AI Builder na miesiąc dla każdej licencji planu usługi Power Apps na aplikację oraz 500 środków na usługę AI Builder na miesiąc dla każdej licencji planu usługi Power Apps na użytkownika, łącznie do 1 mln środków na usługi. Dodatkowe środki na usługę AI Builder można zakupić na 500 USD na jednostkę/miesiąc. Zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu pojemnością usługi AI Builder i alokacji środków na usługi.

2 Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla każdej aplikacji usługi Power Apps obejmuje uwierzytelnionych użytkowników aplikacji i portali wewnętrznych. Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące obliczania wielkości działań w danym miesiącu.

3 Zniżka 40% na licencje na użytkownika obejmujące co najmniej 2000 jednostek Power Apps jest dostępna dla klientów komercyjnych i klientów z sektora publicznego za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP).

Rozpocznij korzystanie z usługi Power Apps za darmo

Zapoznaj się z planami usługi Power Apps

Cennik usługi Power Apps
Plany subskrypcji Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
Plan na aplikację
$5 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$20 na użytkownika/miesiąc
Plan na aplikację
$10 na aktywnego użytkownika/aplikację/miesiąc
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe4 1 aplikacja lub 1 portal Nieograniczone 1 aplikacja lub 1 portal5
Zawartość
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Połącz się z danymi, używając lokalnych łączników i lokalnej bramy Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 50 MB pojemności bazy danych6 250 MB pojemności bazy danych6 1 GB pojemności bazy danych7
(na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
400 MB pojemności plików6 2 GB pojemności plików6 1 GB pojemności plików7
(na środowisko z włączoną z obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Wykonuj przepływy pracy Prawa do używania usługi Power Automate (w tym konektorów wysokiej jakości)8
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym
Cennik usługi Power Apps
Plany subskrypcji Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
Plan na aplikację
$5 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$20 na użytkownika/miesiąc
Plan na aplikację
$10 na aktywnego użytkownika/aplikację/miesiąc
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe4
1 aplikacja lub 1 portal Nieograniczone 1 aplikacja lub 1 portal5
Zawartość
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używanie aplikacji Common Data Service
50 MB pojemności bazy danych6 250 MB pojemności bazy danych6 1 GB pojemności bazy danych7
(na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
400 MB pojemności plików6 2 GB pojemności plików6 1 GB pojemności plików7
(na środowisko z włączoną z obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Wykonuj przepływy pracy
Prawa do używania usługi Power Automate (w tym konektorów wysokiej jakości)8
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym

4 W ramach limitów usługi. Dowiedz się więcej o żądaniach platformy Power Platform i innych limitach.

5 Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla każdej aplikacji usługi Power Apps obejmuje uwierzytelnionych użytkowników aplikacji i portali wewnętrznych. Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące obliczania wielkości działań w danym miesiącu.

6 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse dla planów subskrypcji są umieszczane w puli na poziomie klienta.

7 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są stosowane do każdego środowiska, w którym włączono funkcję rozliczeń płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, i nie są przyznawane każdemu aktywnemu użytkownikowi miesięcznie. Zużycie dodatkowej pojemności usługi Dataverse wykraczające poza miesięczne uprawnienie lub nadwyżka Żądanie platformy Power Platform w środowisku zostanie również rozliczone w ramach subskrypcji platformy Azure. Dowiedz się więcej.

8 Wyzwalaj przepływy w kontekście aplikacji.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Apps

Portale

Funkcje logowania (uwierzytelnieni użytkownicy)

Już od

168,70 €

na miesiąc za 100 sesji logowania9

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych.

Dodatki usługi Power Apps
Warstwy Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Cena/jednostkę/miesiąc Minimalne zapotrzebowanie na jednostki8
Warstwa 1 Ponad 100 logowań/miesiąc 168,70 €/jednostka/miesiąc 1 jednostka
Warstwa 2 Ponad 1000 logowań/miesiąc 84,30 €/jednostka/miesiąc 10 jednostek
Warstwa 3 Ponad 5000 logowań/miesiąc 59 €/jednostka/miesiąc 50 jednostek
Warstwa 4 (oferta ograniczona w czasie10) Ponad 25 000 logowań/miesiąc 27 €/jednostka/miesiąc 250 jednostek
Warstwa 5 (oferta ograniczona w czasie10) Ponad 100 000 logowań/miesiąc 10,10 €/jednostka/miesiąc 1000 jednostek
Dodatki usługi Power Apps

Warstwa 1

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 100 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 168,70 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki8 1 jednostka

Warstwa 2

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 1000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 84,30 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki8 10 jednostek

Warstwa 3

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 5000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 59 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki8 50 jednostek

Warstwa 4 (oferta ograniczona w czasie10)

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 25 000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 27 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki8 250 jednostek

Warstwa 5 (oferta ograniczona w czasie10)

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 100 000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 10,10 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki8 1000 jednostek

Portale

Funkcje wyświetleń stron (nieuwierzytelnieni użytkownicy)

84,30 €

miesięcznie za 100 000 wyświetleń stron

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych.

AI Builder

421,70 €

na jednostkę/miesiąc11

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji.

9 Logowanie zapewnia uwierzytelnionemu użytkownikowi zewnętrznemu dostęp do jednego portalu usługi Power Apps przez maksymalnie 24 godziny. W przypadku wielu logowań w ciągu 24 godzin są one uznawane za jedno płatne logowanie. Licencje dla użytkowników wewnętrznych mogą być przydzielane przez plan na użytkownika lub na aplikację usługi Power Apps albo kwalifikującą się subskrypcję usługi Dynamics 365. W przypadku umowy zbiorczej obowiązuje inny cennik. Przejdź na stronę często zadawane pytania dotyczące licencjonowania lub skontaktuj się z przedstawicielem Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

10 Przez ograniczony czas warstwa 4 i 5 są dostępne dla dodatku z funkcjami logowania do portali usługi Power Apps od 1 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2022 r. za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP). Klienci muszą zakupić minimalne liczby jednostek wymagane zgodnie z obowiązującą umową, aby skorzystać z cen oferowanych przez ograniczony czas. Skontaktuj się z przedstawicielem Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

11 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie klienta. Poznaj Kalkulator narzędzia AI Builder , aby oszacować koszty.

Więcej zasobów

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Poznaj Power Apps za darmo