Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę znanych problemów dotyczących usługi Microsoft Common Data Service.

Ostatnio dodane/zmienione

 1. Uaktualnianie usługi PowerApps w systemie Windows 8.1

  Jeśli instalujesz usługę PowerApps na komputerze z systemem Windows 8 lub Windows 8.1, utrzymuj aplikację ze Sklepu Windows otwartą i aktywną, sprawdź dostępność aktualizacji za pomocą panelu Ustawienia, a następnie zainstaluj je.

 2. Niestandardowe interfejsy API i usługa Common Data Service

  Jeśli aplikacja utworzona za pomocą usługi PowerApps (kompilacja 2.0.540 lub starsza) korzysta z bazy danych w usłudze Common Data Service i co najmniej jednego niestandardowego interfejsu API w innym środowisku, musisz wdrożyć interfejs API w tym samym środowisku, w którym znajduje się baza danych, i zaktualizować aplikację tak, aby korzystała z nowego interfejsu API. W przeciwnym razie użytkownikom aplikacji będzie wyświetlane okno dialogowe z informacją, że nie można odnaleźć interfejsu API. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie środowisk.

 3. Uruchamianie aplikacji w systemie Windows 8.1

  W przypadku zainstalowania tej aktualizacji systemu Windows 8.1 nie można uruchamiać aplikacji otwieranych w programie PowerApps Studio w tym systemie operacyjnym. Można jednak uruchamiać aplikacje otwierane w witrynie powerapps.com lub przy użyciu aplikacji PowerApps Mobile.

Starsze

 1. Zmiana przepływu w aplikacji udostępnionej

  Jeśli dodasz przepływ do aplikacji, udostępnisz ją, a następnie dodasz usługę lub zmienisz połączenie w przepływie, musisz usunąć przepływ z udostępnionej aplikacji, ponownie dodać przepływ i ponownie udostępnić aplikację. W przeciwnym razie użytkownicy, którzy uruchomią przepływ, zobaczą komunikat o niepowodzeniu uwierzytelniania.

 2. Używanie wersji zlokalizowanej.

  W przypadku używania systemu Windows 8.1 w wersji 2.0.531 wpisywanie tekstu w kontrolce Wprowadzanie tekstu nie jest możliwe, jeśli na urządzeniu jest ustawiony język, który wymaga okna edytora IME.

 3. Kontrolka aparatu w systemie Windows Phone

  Aplikacja, która zawiera kontrolkę aparatu, może ulec awarii w przypadku otwarciu aplikacji w systemie Windows Phone (kompilacja 10.0.10586.107). Aby uniknąć tego problemu, uaktualnij system do najnowszej kompilacji (na przykład, uruchamiając program Doradca uaktualnienia).

 4. Otwieranie aplikacji utworzonej na podstawie szablonu.

  Jeśli korzystasz z wersji 2.0.500 lub starszej, podczas próby utworzenia aplikacji z szablonu jest wyświetlany komunikat o błędzie. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy dokonać uaktualnienia.

  Jeśli korzystasz z wersji 2.0.510 lub nowszej, podczas próby utworzenia aplikacji z szablonu może zostać wyświetlone ostrzeżenie. Można jednak zamknąć ten komunikat i utworzyć aplikację.

 5. Skanowanie kodu kreskowego

  Aby uzyskać informacje o ograniczeniach i najlepszych rozwiązaniach podczas używania kontrolki Kod kreskowy, zobacz Skanowanie kodu kreskowego.

 6. Tworzenie i modyfikowanie aplikacji w przeglądarce

  Aplikacja PowerApps Studio dla sieci Web oferuje podobną funkcjonalność co program PowerApps Studio dla systemu Windows. Jednak nie można na przykład utworzyć aplikacji z szablonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji w przeglądarce.

 7. Zmienianie pola tytułu w jednostce

  Jeśli zmienisz pole tytułu dla jednostki, do której odnoszą się inne jednostki za pośrednictwem co najmniej jednego odnośnika, podczas próby zapisania zmiany zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby obejść ten problem, usuń wszystkie odnośniki do jednostki, dla której chcesz zmienić pole tytułu, wprowadź zmianę, a następnie ponownie utwórz odnośniki. Aby uzyskać więcej informacji na temat odnośników, zobacz Tworzenie relacji między jednostkami.

 8. Aplikacje łączące się z lokalnym programem SharePoint

  Jeśli udostępnisz aplikację korzystającą z połączeń, które nie są automatycznie udostępniane (na przykład lokalne witryny programu SharePoint), użytkownicy otwierający aplikację w przeglądarce po kliknięciu lub naciśnięciu pozycji Zaloguj się zobaczą okno dialogowe bez tekstu. Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć lub nacisnąć ikonę zamknięcia (X) w prawym górnym rogu. Okno dialogowe nie jest wyświetlane, jeśli otworzysz aplikację w programie PowerApps Studio lub aplikacji PowerApps Mobile. Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń udostępnianych, zobacz Udostępnianie zasobów aplikacji.

 9. Gdy usługa PowerApps generuje aplikację na podstawie danych, pole używane do sortowania i wyszukiwania nie jest automatycznie konfigurowane.

  Aby skonfigurować to pole, edytuj formułę Elementy galerii, jak opisano w sekcjach dotyczących filtrowania i sortowania w temacie Dodawanie galerii.

 10. W przypadku aplikacji tworzonych na podstawie danych można uzyskać dostęp tylko do 500 pierwszych rekordów źródła danych.

  W większości przypadków usługa PowerApps współpracuje ze źródłem danych o dowolnym rozmiarze poprzez delegowanie operacji do źródła danych. W przypadku operacji, których nie można delegować, usługa PowerApps wyświetli ostrzeżenie w czasie tworzenia i będzie przetwarzać tylko pierwsze 500 rekordów źródła danych. Zobacz artykuł Funkcja filtrowania, aby uzyskać więcej informacji na temat delegowania.

 11. Dane programu Excel muszą być sformatowane jako tabela.

  Aby uzyskać informacje o ograniczeniach podczas korzystania z programu Excel jako źródła danych, zobacz Połączenia magazynu w chmurze.

 12. Niestandardowe listy programu SharePoint są obsługiwane, ale nie biblioteki, niektóre typy kolumn list bądź kolumny obsługujące wiele wartości lub zaznaczeń.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SharePoint Online.

 13. Współtworzenie nie jest obsługiwane. W danym momencie nad aplikacją powinna pracować tylko jedna osoba.

  Jeśli w tym samym czasie tę samą aplikację będzie modyfikować więcej niż jedna osoba, może dojść do nadpisania zmian i uszkodzenia aplikacji. Zamknij aplikację, zanim inna osoba zacznie ją edytować.

 14. Zanim będzie można używać nowo udostępnionej aplikacji, może upłynąć trochę czasu.

  W niektórych przypadkach nowo udostępniona aplikacja nie będzie od razu dostępna. Poczekaj chwilę, a powinna stać się dostępna.

 15. W obszarze Kontrolka formularza nie można zmienić danych przy użyciu karty niestandardowej.

  Karta niestandardowa zapasów nie ma właściwości Update, która jest wymagana do zapisywania zwrotnego zmian. Aby obejść ten problem, należy wykonać następujące czynności:

  • Zaznacz kontrolkę formularza i wstaw kartę za pomocą okienka po prawej stronie opartego na polu, które ta karta ma wyświetlać.
  • Odblokuj kartę zgodnie z opisem w temacie Informacje o kartach danych.
  • Usuń kontrolki na karcie lub zmień ich rozmieszczenie zgodnie z potrzebami, tak jak w przypadku karty niestandardowej.
 16. Aplikacja uruchomiona w systemie Android 5.0, na telefonie Nexus 6 z aplikacją Webview w wersji v48 lub v49 może ulegać awariom.

  Użytkownicy mogą rozwiązać ten problem, aktualizując aplikację Webview do niższej wersji (3x) lub aktualizując system Android do wersji 6.0.

 17. Korzystanie z aparatu może zostać tymczasowo wyłączone w przypadku braku pamięci.

  Jeśli w urządzeniu przenośnym brakuje pamięci, aparat jest tymczasowo wyłączany, aby uniknąć awarii urządzenia.

 18. Łącznik Wideo w usłudze Office 365 nie jest obsługiwany.

 19. Galeria kart jest przestarzała.

  Istniejące aplikacje korzystające z tej funkcji będą przez pewien czas nadal działać, ale nie będzie można dodać galerii kart. Zastąp galerie kart nowymi kontrolkami Formularz edycji i Formularz wyświetlania.