Kontrolki do eksportowania danych do pliku lokalnego, a następnie do importowania tych danych do innej aplikacji w usłudze PowerApps.

Opis

Jeśli chcesz utworzyć kilka aplikacji korzystających z tych samych danych, ale nie chcesz udostępniać tych danych poza te aplikacje, możesz je wyeksportować i zaimportować za pomocą kontrolek Eksport i Import. Gdy eksportujesz dane, tworzysz skompresowany plik, który możesz skopiować na inną maszynę, ale którego nie możesz odczytać w żadnym programie innym niż PowerApps.

Ostrzeżenie

Włączenie tej funkcji w aplikacji może wystawić na ryzyko jej bezpieczeństwo i doprowadzić do wycieku danych. Zaleca się poinstruowanie użytkowników, aby importowali wyłącznie rozpoznane i zaufane pliki oraz eksportowali wyłącznie dane, które nie są poufne ani wrażliwe.

Kluczowe właściwości

Data — nazwa kolekcji, którą chcesz wyeksportować do pliku lokalnego.

 • Właściwość Data jest dostępna dla kontrolki Eksport, ale nie dla kontrolki Import.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.

Dodatkowe właściwości

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.

Color — kolor tekstu w kontrolce.

Disabled — czy użytkownik może wchodzić w interakcje z kontrolką.

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość Disabled kontrolki jest ustawiona na wartość true.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli właściwość Disabled jest ustawiona na wartość true.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość Disabled jest ustawiona na wartość true.

Fill — kolor tła kontrolki.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.

Padding — odległość między tekstem na przycisku importowania lub eksportowania a krawędziami tego przycisku.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

RadiusBottomLeft — stopień zaokrąglenia lewego dolnego rogu kontrolki.

RadiusBottomRight — stopień zaokrąglenia prawego dolnego rogu kontrolki.

RadiusTopLeft — stopień zaokrąglenia lewego górnego rogu kontrolki.

RadiusTopRight — stopień zaokrąglenia prawego górnego rogu kontrolki.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.

VerticalAlign — lokalizacja tekstu na kontrolce względem środka kontrolki w pionie.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią ekranu.

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią ekranu.

Przykład

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?

  Potrzebujesz informacji na temat funkcji ClearCollect lub innych funkcji?

 2. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk i naciśnij klawisz Esc.

 3. Dodaj kontrolkę Eksport i ustaw jej właściwość Data na wartość Products.

 4. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę Eksport, a następnie określ nazwę pliku, do którego chcesz wyeksportować dane.

 5. Kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby wrócić do domyślnego obszaru roboczego.

 6. W nowej lub istniejącej aplikacji dodaj kontrolkę Import, nazwij ją MyData i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)

 7. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę MyData, kliknij lub naciśnij wyeksportowany plik, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz.

 8. Naciśnij klawisz Esc, kliknij lub naciśnij pozycję Kolekcje w menu Plik i potwierdź, że w bieżącej aplikacji znajdują się wyeksportowane dane.