Środowiska to nowe pojęcie w usłudze PowerApps. Najprościej mówiąc, środowisko to przestrzeń służąca do magazynowania i udostępniania firmowych danych biznesowych, aplikacji i przepływów oraz do zarządzania nimi. Środowiska pełnią także funkcję kontenerów pozwalających rozdzielić aplikacje mające różne role, wymagania dotyczące zabezpieczeń czy innych docelowych odbiorców. Wybrany sposób użycia środowisk zależy od danej firmy i opracowywanych aplikacji. Na przykład:

 1. Opracowywanie aplikacji w jednym środowisku.
 2. Utworzenie oddzielnego środowiska grupującego testowe i produkcyjne wersje aplikacji.
 3. Utworzenie osobnych środowisk odpowiadających konkretnym zespołom lub działom w firmie, zawierających odpowiednie dane i aplikacje dla poszczególnych grup odbiorców.
 4. Dodatkowo można utworzyć oddzielne środowiska dla różnych oddziałów firmy na świecie.

Zakres środowiska

Każde środowisko jest tworzone w ramach dzierżawy usługi Azure AD, a jego zasoby są dostępne tylko dla użytkowników tej dzierżawy. Środowisko jest także powiązane z lokalizacją geograficzną, taką jak Stany Zjednoczone. Aplikacja utworzona w środowisku jest kierowana tylko do centrów danych w tej lokalizacji geograficznej. Wszelkie elementy utworzone w środowisku (w tym połączenia, bramy, przepływy opracowane za pomocą usługi Microsoft Flow i inne) również są kierowane do lokalizacji środowiska.

Każde środowisko może mieć jedną bazę danych Common Data Service, która zapewnia przestrzeń do przechowywania aplikacji, lub nie mieć żadnej. Możliwość utworzenia bazy danych dla środowiska zależy od zakupionej licencji usługi PowerApps i uprawnień posiadanych w tym środowisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o cenach.

Aplikacja utworzona w środowisku może się łączyć jednie ze źródłami danych, które są wdrożone w tym samym środowisku — dotyczy to połączeń, bram, przepływów i baz danych Common Data Service. Rozważmy na przykład sytuację, w której utworzono dwa środowiska o nazwach „testowe” i „deweloperskie” oraz bazę danych Common Data Service w każdym z nich. Aplikacja utworzona w środowisku „testowe” będzie mogła łączyć się tylko z bazą danych środowiska „testowe”, natomiast nie będzie mogła łączyć się z bazą środowiska „deweloperskie”.

Istnieje również proces przenoszenia zasobów między środowiskami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migrate resources (Migrowanie zasobów).

Uprawnienia w środowisku

W środowiskach istnieją dwie wbudowane role, które zapewniają dostęp do uprawnień w danym środowisku:

 • Rola administratora środowiska umożliwia wykonywanie wszystkich działań administracyjnych w środowisku, w tym następujące:

  o Dodawanie lub usuwanie użytkownika bądź grupy z roli administratora środowiska lub twórcy środowiska

  o Aprowizowanie bazy danych Common Data Service dla środowiska

  o Wyświetlanie wszystkich zasobów utworzonych w środowisku i zarządzanie nimi

  o Ustawianie zasad ochrony przed utratą danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Data loss prevention policies (Zasady ochrony przed utratą danych).

 • Rola twórcy środowiska umożliwia tworzenie w środowisku zasobów, w tym aplikacji, połączeń, niestandardowych interfejsów API, bram i przepływów przy użyciu usługi Microsoft Flow.

Twórcy środowiska mogą również rozpowszechniać opracowywane w środowisku aplikacje wśród innych użytkowników w firmie, udostępniając aplikację pojedynczym użytkownikom, grupom zabezpieczeń lub wszystkim użytkownikom w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie aplikacji w usłudze PowerApps.

Użytkownicy lub grupy przypisane do tych ról w środowisku nie mają automatycznie dostępu do bazy danych środowiska (jeśli taka istnieje) — dostęp musi im zostać przyznany oddzielnie przez właściciela bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych.

Użytkownicy lub grupy zabezpieczeń mogą zostać przypisani do jednej z tych dwóch ról przez administratora środowiska z poziomu centrum administracyjnego usługi PowerApps. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Environment Administration (Administrowanie środowiskiem).

Środowisko domyślne

Usługa PowerApps automatycznie tworzy pojedyncze środowisko domyślne dla każdej dzierżawy i udostępnia je wszystkim użytkownikom tej dzierżawy. Nowo zarejestrowany użytkownik w usłudze PowerApps zostaje automatycznie dodany do roli twórcy środowiska domyślnego. Środowisko domyślne jest tworzone w regionie najbliższym domyślnego regionu dzierżawy usługi AAD.

Note:

W przypadku środowiska domyślnego użytkownicy nie są automatycznie dodawani do roli administratora środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Environment Administration (Administrowanie środowiskiem).

Nazwa środowiska domyślnego wygląda następująco: „{nazwa dzierżawy usługi Azure AD} (domyślne)”

Wybieranie środowiska

Wraz z wprowadzeniem środowisk zmieni się sposób funkcjonowania witryny https://web.powerapps.com. Aplikacje, połączenia i inne wyświetlane w niej elementy będą teraz filtrowane zależnie od wybranego środowiska. Bieżące środowisko jest określone w selektorze środowiska po prawej stronie nagłówka. Aby wybrać inne środowisko, kliknij lub naciśnij selektor, a zostanie wyświetlona lista dostępnych środowisk. Kliknij lub naciśnij to, do którego chcesz przejść.

Środowisko zostanie wyświetlone w selektorze, jeśli spełniasz jeden z następujących warunków:

 1. Jesteś członkiem roli administratora danego środowiska.
 2. Jesteś członkiem roli twórcy danego środowiska.
 3. Nie jesteś administratorem ani twórcą środowiska, ale przyznano Ci dostęp współautora do co najmniej jednej aplikacji w środowisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie aplikacji. Uwaga: W tym przypadku nie możesz tworzyć aplikacji w danym środowisku. Możesz tylko modyfikować istniejące aplikacje, które zostały Ci udostępnione.

Tworzenie środowiska

Kto może tworzyć środowiska?

Możliwość tworzenia środowisk określa licencja.

Licencja Tworzenie środowisk jest dozwolone
PowerApps P2
PowerApps P2 — wersja próbna
PowerApps P1 x
PowerApps P1 — wersja próbna x
Plany usługi Dynamics 365 x
Plany usługi Office 365 x
Plany usługi Dynamics 365 dla aplikacji i zespołów x

Każdy użytkownik może utworzyć maksymalnie pięć środowisk.

Obecnie nie można usunąć środowiska.

Gdzie można tworzyć środowiska?

Nowe środowiska będzie można tworzyć z poziomu witryny PowerApps.com i centrum administracyjnego usługi PowerApps. Użytkownik, który utworzył środowisko, zostaje automatycznie dodany do roli administratora danego środowiska. Nie ma ograniczenia co do liczby środowisk, w których można uczestniczyć w roli administratora lub twórcy środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Environment Administration (Administrowanie środowiskiem).

Co się zmieni dla użytkowników usługi PowerApps w wersji zapoznawczej?

Użytkownicy, którzy korzystali z wersji zapoznawczej usługi PowerApps, wraz z wprowadzeniem środowisk zobaczą pewne zmiany w jej funkcjonowaniu. W poniższej tabeli wymieniono, czego mogą się spodziewać użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów:

User Co się stanie
Użytkownik wersji zapoznawczej, który utworzył bazę danych Common Data Service Będzie widoczne środowisko o nazwie „Środowisko użytkownika {Twoja nazwa}”, zawierające Twoją bazę danych Common Data Service i wszelkie aplikacje utworzone przy jej użyciu. Zostaną Ci przypisane role twórcy i administratora tego środowiska oraz rola właściciela tej bazy danych. Gdy usługa PowerApps zostanie ogólnie udostępniona, uaktualnimy metadane usługi Common Data Service. Zmiana ta oznacza, że nadal będzie można korzystać z jednostek i aplikacji opracowanych przy użyciu bazy danych Common Data Service w wersji zapoznawczej, jednak nie będzie możliwe tworzenie pól ani jednostek w tej bazie danych. Wkrótce opublikujemy wskazówki dotyczące tworzenia środowiska z bazą danych, która zawiera uaktualnione metadane, oraz migrowania aplikacji do tego środowiska.
Uwaga: wszelkie aplikacje opracowane przy użyciu bazy danych Common Data Service w wersji zapoznawczej, które jako źródła danych używają niestandardowego interfejsu API, będą w tym środowisku tymczasowo uszkodzone, ponieważ wszystkie niestandardowe interfejsy API zostaną zmigrowane do środowiska domyślnego. W celu naprawy uszkodzonych aplikacji będzie konieczne ponowne utworzenie niestandardowych interfejsów API w tym środowisku.
Użytkownik wersji zapoznawczej w Stanach Zjednoczonych Poniższe zasoby utworzone w okresie zapoznawczym usługi PowerApps będą dostępne w domyślnym środowisku dzierżawy:
— Wszystkie utworzone aplikacje (z wyjątkiem tych, które były połączone z bazą danych Common Data Service w wersji zapoznawczej)
— Wszystkie utworzone połączenia i niestandardowe interfejsy API
— Wszystkie zainstalowane lokalne bramy danych
Użytkownik wersji zapoznawczej spoza Stanów Zjednoczonych Oprócz środowiska domyślnego będzie również widoczne środowisko o nazwie „{dzierżawa usługi Azure AD} (z wersji zapoznawczej)”, zawierające następujące zasoby utworzone podczas okresu zapoznawczego usługi PowerApps:
— Wszystkie utworzone aplikacje (z wyjątkiem tych, które były połączone z bazą danych Common Data Service w wersji zapoznawczej)
— Wszystkie utworzone połączenia i niestandardowe interfejsy API
— Wszystkie zainstalowane lokalne bramy danych.
Zostanie Ci przyznana rola twórcy tego środowiska.

Użytkownik wersji zapoznawczej to osoba, która korzystała z usługi Microsoft PowerApps przed jej wydaniem w wersji ogólnodostępnej.

Dwa tygodnie po ogólnym udostępnieniu usługi PowerApps środowiska zawierające zawartość z wersji zapoznawczej zostaną oznaczone jako tylko do odczytu (z wyjątkiem środowiska domyślnego). Wszystkie istniejące aplikacje i przepływy będą nadal działać w tych środowiskach, jednak nie będzie można tworzyć nowych aplikacji ani przepływów. Użytkownikom tych środowisk zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie migracji zawartości do środowiska domyślnego lub innego środowiska niestandardowego. Dodatkowe informacje na temat procesu migracji (które zostaną opublikowane w tym tygodniu) można znaleźć na blogu z ogłoszeniami o funkcjach usługi Common Data Service.

Przykładowe środowiska dla użytkownika wersji zapoznawczej w Stanach Zjednoczonych

Przykładowe środowiska dla użytkownika wersji zapoznawczej spoza Stanów Zjednoczonych

Zarządzanie środowiskami organizacji

Wraz z wprowadzeniem środowisk udostępniamy również centrum administracyjne usługi PowerApps, gdzie możesz zarządzać wszystkimi środowiskami, które zostały przez Ciebie utworzone lub w których dodano Cię do roli administratora środowiska. Z poziomu centrum administracyjnego możesz wykonywać wszystkie działania administracyjne w odniesieniu do środowiska, w tym następujące:

 • Dodawanie lub usuwanie użytkownika bądź grupy z roli administratora środowiska lub twórcy środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Environment Administration (Administrowanie środowiskiem).
 • Aprowizowanie bazy danych Common Data Service dla środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create a Common Data Service database (Tworzenie bazy danych Common Data Service).
 • Ustawianie zasad ochrony przed utratą danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Data loss prevention policies (Zasady ochrony przed utratą danych).
 • Ustawianie zasad zabezpieczeń bazy danych (nierestrykcyjnych lub ograniczonych przez role bazy danych). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych.
 • Członkowie roli administratora globalnego dzierżawy usługi Azure AD (w tym administratorzy globalni usługi Office 365) mogą również zarządzać wszystkimi środowiskami, które zostały utworzone w ramach ich dzierżawy, i ustawiać obowiązujące w dzierżawie zasady z poziomu centrum administracyjnego usługi PowerApps.