Formatuje liczbę lub wartość daty/godziny na potrzeby wyświetlania w postaci ciągu tekstowego.

Opis

Funkcja Text formatuje liczbę lub wartość daty/godziny na podstawie argumentu jednego z następujących typów:

 • Wstępnie zdefiniowany format daty/godziny, który można określić za pomocą wyliczenia DateTimeFormat. To podejście jest preferowane w przypadku dat i godzin, ponieważ automatycznie dostosowuje się do języka i lokalizacji każdego użytkownika.
 • Niestandardowy format — ciąg tekstowy, który zawiera symbole zastępcze opisujące sposób formatowania liczby lub wartości daty/czasu. Symbole zastępcze definiują liczbę wyświetlanych cyfr, użycie separatorów grupowania i sposób wyświetlania nazwy miesiąca. Usługa PowerApps obsługuje podzbiór symboli zastępczych dostępnych w programie Microsoft Excel.

Zobacz artykuł dotyczący pracy z datami i godzinami, aby uzyskać więcej informacji.

Wstępnie zdefiniowane formaty daty/godziny

Wstępnie zdefiniowany format Opis
DateTimeFormat.LongDate Pełny rok, miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia. Nazwy miesiąca i dnia tygodnia nie są skrócone.
DateTimeFormat.LongDateTime Pełny rok, miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia oraz godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM. Nazwy miesiąca i dnia tygodnia nie są skrócone.
DateTimeFormat.LongDateTime24 Pełny rok, miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia oraz godzina (zegar 24-godzinny), minuty i sekundy. Nazwy miesiąca i dnia tygodnia nie są skrócone.
DateTimeFormat.LongTime Godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM. Tak samo jak ShortTime.
DateTimeFormat.LongTime24 Godzina (zegar 24-godzinny), minuty, sekundy. Tak samo jak ShortTime24.
DateTimeFormat.ShortDate Czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc i dzień miesiąca.
DateTimeFormat.ShortDateTime Czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc i dzień miesiąca oraz godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM.
DateTimeFormat.ShortDateTime24 Czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc i dzień miesiąca oraz godzina (zegar 24-godzinny), minuty i sekundy.
DateTimeFormat.ShortTime Godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM. Tak samo jak LongTime.
DateTimeFormat.ShortTime24 Godzina (zegar 24-godzinny), minuty i sekundy. Tak samo jak LongTime24.
DateTimeFormat.UTC Wartość daty/godziny jest konwertowana na czas UTC zgodnie z bieżącą strefą czasową użytkownika i formatowana zgodnie ze standardem ISO 8601.

Symbole zastępcze liczb

Symbol zastępczy Opis
0 (zero) Wyświetla nieznaczące zera, jeśli liczba ma mniej cyfr niż jest zer w formacie. Na przykład użyj formatu #.00, jeśli chcesz wyświetlić liczbę 8.9 jako 8.90.
# Te same reguły co w przypadku symbolu zastępczego 0 (zero). Jednak funkcja Text nie zwraca dodatkowych zer, jeśli liczba ma mniej cyfr po dowolnej stronie przecinka dziesiętnego, niż jest symboli # w formacie. Na przykład jest wyświetlana liczba 8.9, jeśli niestandardowy format to #.##, a liczba do sformatowania to 8.9.
. (kropka) Wyświetla przecinek dziesiętny w liczbie. Zależy od języka niestandardowego formatu, zobacz aplikacje globalne, aby poznać więcej szczegółów.
, (przecinek) Wyświetla w liczbie separator grupowania zwykle używany do rozdzielania tysięcy. Funkcja Text rozdziela grupy przecinkami, jeśli format zawiera przecinek otoczony znakami cyfry (#) lub zerami. Zależy od języka niestandardowego formatu, zobacz aplikacje globalne, aby poznać więcej szczegółów.

Jeśli liczba ma więcej cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego niż symboli zastępczych w formacie, to liczba zostanie zaokrąglona do tylu miejsc dziesiętnych, ile jest symboli zastępczych. Jeśli liczba ma więcej cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego niż jest symboli zastępczych, to dodatkowe cyfry są wyświetlane. Jeśli format zawiera tylko znaki cyfry (#) po lewej stronie przecinka dziesiętnego, liczby mniejsze od 1 będą zaczynać się przecinkiem dziesiętnym (na przykład .47).

Symbole zastępcze daty i godziny

Symbol zastępczy Opis
m Wyświetla miesiąc jako liczbę bez wiodącego zera.
mm Wyświetla miesiąc jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.
mmm Wyświetla miesiąc jako skrót (sty do gru).
mmmm Wyświetla pełną nazwę miesiąca (styczeń do grudzień).
d Wyświetla dzień jako liczbę bez wiodącego zera.
dd Wyświetla dzień jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.
ddd Wyświetla dzień jako skrót (nie do sob).
dddd Wyświetla pełną nazwę dnia (niedziela do sobota).
yy Wyświetla rok jako liczbę dwucyfrową.
yyyy Wyświetla rok jako liczbę czterocyfrową.
h Wyświetla godzinę jako liczbę bez wiodącego zera.
hh Wyświetla godzinę jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne. Jeśli format zawiera oznaczenie AM lub PM, godzina jest wyświetlana w formacie 12-godzinnym. W przeciwnym przypadku godzina jest wyświetlana za pomocą zegara 24-godzinnego.
m Wyświetla minuty jako liczbę bez wiodącego zera. Uwaga: Kod m lub mm musi występować bezpośrednio po kodzie h lub hh lub bezpośrednio przed kodem ss. W przeciwnym razie funkcja Text zwróci miesiąc zamiast minut.
mm Wyświetla minuty jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne. Uwaga: Symbol zastępczy m lub mm musi występować bezpośrednio po symbolu zastępczym h lub hh lub bezpośrednio przed symbolem zastępczym ss. W przeciwnym razie funkcja Text zwróci miesiąc zamiast minut.
s Wyświetla sekundy jako liczbę bez wiodącego zera.
ss Wyświetla sekundy jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.
f Wyświetla ułamki sekundy.
AM/PM, am/pm, A/P, a/p Wyświetla godzinę na podstawie zegara 12-godzinnego. Funkcja Text zwraca ciąg „AM”, „am”, „A” lub „a” dla godzin między północą a południem oraz „PM”, „pm”, „P” lub „p” dla godzin między południem a północą

Symbole zastępcze literałów

Możesz umieścić dowolny z tych znaków w ciągu formatu. Zostaną one umieszczone w wyniku funkcji Text bez zmian. Dodatkowe znaki są zastrzeżone dla przyszłych symboli zastępczych, więc nie należy ich używać.

Znak Opis
Dowolny symbol waluty Znak dolara, centów, euro itp.
+ Znak plus
( Lewy nawias okrągły
: Dwukropek
^ Akcent cyrkumfleksowy (daszek)
' Apostrof
{ Lewy nawias klamrowy
< Znak mniejszości
= Znak równości
- Znak minus
/ Ukośnik
) Prawy nawias okrągły
& Handlowe „i”
~ Tylda
} Prawy nawias klamrowy
> Znak większości
  Znak spacji

Aplikacje globalne

Funkcja Text obsługuje globalizację. W przypadku dużej liczby języków „wie”, jak poprawnie zapisać daty, godziny, waluty i liczby. Aby to zrobić, potrzebuje dwóch informacji:

 • Języka niestandardowego formatu: jak, w przypadku twórców, należy interpretować niestandardowy format? Znaki separatora (. i ,) mają różne znaczenie w różnych językach. Jest to obsługiwane za pomocą specjalnego symbolu zastępczego zawierającego tag języka. Aby ułatwić korzystanie ze wstępnie zdefiniowanych formatów daty/godziny, są one niezależne od języka.

 • Język wyniku: który język powinien być używany w wyniku funkcji w przypadku użytkowników? Nazwy miesięcy i dni tygodnia muszą być w języku odpowiednim dla użytkownika aplikacji. Jest to obsługiwane za pomocą trzeciego, opcjonalnego argumentu funkcji Text.

W obu przypadkach język jest określany za pomocą tagu języka. Aby wyświetlić listę obsługiwanych języków, wpisz Text( 1234, "", ) na pasku formuły lub w widoku zaawansowanym i przewiń listę ustawień regionalnych sugerowanych dla trzeciego argumentu.

Symbol zastępczy języka dla niestandardowego formatu

Aby określić język niestandardowego formatu, użyj następujących symboli:

Symbol zastępczy Opis
[$-TagJęzyka] TagJęzyka to tag języka w postaci zwracanej przez funkcję Language. Może mieć postać określającą tylko język, np. [$-en] dla języka angielskiego, lub może także zawierać region, np. [$-en-GB], aby bardziej szczegółowo określić Wielką Brytanię.

Symbol zastępczy języka może występować w dowolnym miejscu niestandardowego formatu, lecz tylko raz.

Jeśli symbol zastępczy języka nie zostanie określony w formule, a ciąg formatu będzie niejednoznaczny z punktu widzenia globalizacji, narzędzie do tworzenia treści automatycznie wstawi tag bieżącego języka.

Jeśli ten symbol zastępczy nie jest obecny podczas uruchamiania aplikacji, zostanie użyty język [$-en-US].

UWAGA: W przyszłej wersji składnia symbolu zastępczego może ulec zmianie, aby uniknąć mylenia go z podobnym, lecz innym symbolem zastępczym obsługiwanym przez program Excel.

Tag języka wyniku

W wyniku funkcji Text znajdują się przetłumaczone ciągi miesiąca, dnia tygodnia i oznaczenia AM/PM, a także odpowiednie separatory grup i miejsca dziesiętnego.

Domyślnie funkcja Text używa języka użytkownika uruchamiającego aplikację. Funkcja Language zwraca tag języka dla bieżącego użytkownika. Możesz zastąpić tę wartość domyślną, podając tag języka w opcjonalnym trzecim argumencie funkcji Text.

Składnia

Text( Liczba, WyliczenieDateTimeFormat [, TagJęzykaWynikowego ] )

 • Liczba — wymagane. Liczba lub wartość daty/godziny do sformatowania.
 • DateTimeFormat — wymagany. Element członkowski wyliczenia DateTimeFormat.
 • TagJęzykaWynikowego — opcjonalny. Tag języka używany dla tekstu wynikowego. Domyślnie jest używany język bieżącego użytkownika.

Text( Liczba, NiestandardowyFormat [, TagJęzykaWynikowego ] )

 • Liczba — wymagane. Liczba lub wartość daty/godziny do sformatowania.
 • NiestandardowyFormat — wymagany. Co najmniej jeden symbol zastępczy w cudzysłowie.
 • TagJęzykaWynikowego — opcjonalny. Tag języka używany dla tekstu wynikowego. Domyślnie jest używany język bieżącego użytkownika.

Przykłady

Użytkownik uruchamiający formuły znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych i wybrał jako język angielski. Funkcja Language zwraca ciąg „en-US”.

Liczba

Formuła Opis Wynik
Text( 1234.59, "####.#" ) Formatuje liczbę, stosując jedno miejsce dziesiętne. "1234.6"
Text( 8.9, "#.000" ) Dopełnia część dziesiętną liczby końcowymi zerami, jeśli to konieczne. "8.900"
Text( 0.631, "0.#" ) Dopełnia część całkowitą liczby wiodącymi zerami, jeśli to konieczne. "0.6"
Text( 12, "#.0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )
Dopełnia część dziesiętną liczby zerami do jednego miejsca dziesiętnego i dołącza drugie miejsce dziesiętne, jeśli jest podane. "12.0"
"1234.57"
Text( 12000, "$ #,###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )
Umieszcza separator tysięcy co trzy cyfry i dołącza symbol waluty. "$ 12,000"
"$ 1,200,000"

Data/godzina

 • Godzina 14:37:47 w poniedziałek, 23 listopada 2015
 • Strefa czasowa czasu pacyficznego USA (UTC-8)
Formuła Opis Wynik
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) Formatuje jako długi ciąg daty w języku i za pomocą ustawień regionalnych bieżącego użytkownika. "Monday, November 23, 2015"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) Formatuje jako długi ciąg daty i godziny (zegar 12-godzinny) w języku i za pomocą ustawień regionalnych bieżącego użytkownika. "Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) Formatuje jako długi ciąg godziny (zegar 24-godzinny). "14:37:47"
Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) Formatuje jako krótki ciąg daty w języku i za pomocą ustawień regionalnych bieżącego użytkownika. "11/23/2015"
Text( Now(), "d-mmm-yy" ) Formatuje przy użyciu symboli zastępczych:
 • d — jednocyfrowy lub dwucyfrowy dzień miesiąca
 • - — znak kopiowany bez zmian do wyniku
 • mmm — trzyliterowy skrót miesiąca
 • - — kolejny znak kopiowany bez zmian do wyniku
 • rr — dwucyfrowy skrót roku
"23-Nov-15"

Aplikacje globalne

Formuła Opis Wynik
Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) Interpretuje znak , jako separator grupowania umieszczany co trzy znaki, a znak $ jako symbol waluty. Ponieważ żadne miejsca dziesiętne nie mają być wyświetlane, wartość jest zaokrąglana do najbliższej większej liczby całkowitej. Tag [$-En US] jest opcjonalny w tym przypadku, ponieważ jest przyjmowany domyślnie. "$ 1,234,568"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) Interpretuje znak , jako separator dziesiętny i znak jako symbol waluty. Ponieważ tag [$-fr-FR] określa tylko sposób interpretacji ciągu formatu, wynik będzie używać znaków z domyślnego tagu języka „en-US”: . (kropka) jako separatora dziesiętnego i $ jako symbolu waluty. "$ 1234567.89"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) Interpretuje znak , jako separator dziesiętny. Tag języka wynikowego został ustawiony na „fr-FR”, co spowoduje, że , (przecinek) będzie używany jako separator dziesiętny, a znak jako symbol waluty. "€ 1234567,89"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Zwraca dzień tygodnia, miesiąc i dzień miesiąca w języku bieżącego użytkownika. Ponieważ żaden z symboli zastępczych nie zależy od języka, nie ma potrzeby stosowanie tagu języka w ciągu formatu. "Saturday January 31"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) Zwraca dzień tygodnia, miesiąc i dzień miesiąca w języku „es-ES”. "domingo enero 31"