Kobieta pracująca na laptopie

Nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi: co musisz wiedzieć

Dowiedz się, na czym polega nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi i dlaczego jest on niezbędny w Twojej organizacji.

Co to jest nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi?

Nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi to pojęcie odnoszące się do sposobu, w jaki organizacja kieruje swoimi profesjonalnymi deweloperami oraz deweloperami obywatelskimi — pracownikami innych działów, którzy wykorzystują technologie, by tworzyć rozwiązania, które sprostają konkretnym potrzebom biznesowym — tworzącymi niestandardowe aplikacje przy użyciu platformy developmentu niskokodowego.

Platformy te ułatwiają pracownikom — niezależnie od tego, czy mają oni doświadczenie w programowaniu — tworzyć aplikacje przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Platformy wykorzystują funkcje takie jak szablony oraz mechanizm przeciągania i upuszczania, aby umożliwiać szybkie tworzenie aplikacji, które automatyzują procesy biznesowe. Wymagana jest naprawdę minimalna ilość kodu — wyjątek stanowi dodawanie niestandardowych elementów do aplikacji za pomocą kaskadowych arkuszy stylów.

W cyklu życia developmentu oprogramowania nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi pomaga zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami oraz maksymalizować wartość platformy developmentu niskokodowego.

Dlaczego nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi to konieczność?

Nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi jest konieczny w celu zagwarantowania, że profesjonalni deweloperzy oraz deweloperzy obywatelscy przestrzegają zasad, procedur bezpieczeństwa oraz standardów organizacyjnych. Na przykład struktura nadzoru nad platformą może określać, co można tworzyć na platformie, kto jest odpowiedzialny za przeglądy i zatwierdzanie aplikacji, a także jak stosować najlepsze rozwiązania działu IT w zakresie developmentu niskokodowego.

Kto korzysta z narzędzi niskokodowych?

Profesjonalni deweloperzy i deweloperzy obywatelscy używają narzędzi takich jak platformy developmentu niskokodowego, aby szybko tworzyć i dostarczać aplikacje biznesowe, które nie wymagają ręcznego programowania. Profesjonalni deweloperzy posiadają umiejętność pisania kodu, jednak ręczne kodowanie jest czasochłonne i wymaga przeglądów i konserwacji kodu. Choć programowanie nie należy do obowiązków deweloperów obywatelskich, ci chętnie przejmują inicjatywę i wynajdują szybsze i łatwiejsze sposoby wykonywania konkretnych zadań. Widzą możliwości ulepszania procesów swojego zespołu przy użyciu zatwierdzonych przez dział IT narzędzi i korzystają z nich.

Development obywatelski może łatwo zboczyć z właściwego kursu i nieść ze sobą ryzyko wykorzystywania niezatwierdzonych zasobów IT — sprzętu lub oprogramowania używanych bez wiedzy lub zgody zespołu IT lub zespołu ds. zabezpieczeń — co może zagrozić bezpieczeństwu. Odpowiedni nadzór nad deweloperami obywatelskimi pozwala zredukować ryzyko związane z potencjalnymi wyciekami danych i naruszeniami zasad zgodności. Strategia nadzoru obejmuje następujące elementy:

 • Definiowanie reguł dla deweloperów obywatelskich.
 • Tworzenie ścisłych wymagań dotyczących zabezpieczeń.
 • Określanie, kto jest uprawniony do uczestnictwa w programie developmentu niskokodowego.
 • Szkolenie deweloperów obywatelskich w obszarach takich jak bezpieczeństwo danych i stały rozwój.
 • Przydzielanie działowi IT zadań w zakresie zatwierdzania i nadzorowania wykorzystywanych zasobów.

Pomyślne wdrożenie platformy developmentu niskokodowego wymaga jasno zdefiniowanych zasad i strategii, natomiast nadzór nad deweloperami obywatelskimi pomaga definiować role i obowiązki oraz minimalizuje zagrożenia dotyczące zabezpieczeń.

Cechy skutecznego nadzoru nad rozwiązaniami niskokodowymi

Nadzór wpływa na sposób, w jaki są ustanawiane i osiągane cele organizacji, jak jest monitorowane ryzyko i jakie kroki są w związku z nim podejmowane, a także jak jest optymalizowana wydajność. Nadzór obejmuje procesy kierowania organizacją i kontrolowania jej oraz narzuca na organizację pewną odpowiedzialność. Zastosowanie tych czynników do nadzoru nad rozwiązaniami niskokodowymi pomaga w budowaniu zaufania interesariuszy, kładzie podwaliny pod wysoką wydajność oraz umożliwia organizacji szybkie reagowanie na zmiany, które występują przez cały czas stosowania narzędzi niskokodowych.

Podstawowe cechy skutecznego nadzoru nad rozwiązaniami niskokodowymi:

 • Poprawa wydajności zarządzania. Skuteczny nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi ułatwia kierownictwu organizacji podejmować decyzje, które są zgodne z celami organizacji. Pomaga on także przypisywać obowiązki specjalistom z działu IT oraz deweloperom korzystającym z rozwiązań niskokodowych, konfigurować program developmentu niskokodowego pod kątem przyszłych sukcesów oraz przyspieszać wprowadzanie rozwiązań na rynek.
 • Wykorzystywanie technologii do generowania wartości biznesowej. Automatyzowanie procesów i zmniejszanie liczby błędów pomaga w uzyskaniu większego zwrotu z inwestycji na platformie developmentu niskokodowego. Fundamentem dla tworzenia efektywnych aplikacji jest określenie narzędzi, jakich organizacja będzie używać na potrzeby developmentu niskokodowego oraz zapewnienie systemu pomocy technicznej dla pracowników, którzy będą z tych narzędzi korzystać.
 • Ograniczanie ryzyka związanego z technologią. Skuteczny nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi zakłada stosowanie najlepszych rozwiązań, uwzględnia różnorodne kwestie dotyczące zabezpieczeń i pomaga spełnić wymagania dotyczące przepisów odnoszących się do narzędzi niskokodowych wykorzystywanych w organizacji. Aby usprawnić zarządzanie ryzykiem i jego minimalizowanie, organizacje często korzystają z usług podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w danym obszarze rozwiązań technologicznych.

Wdrażanie skutecznego nadzoru nad rozwiązaniami niskokodowymi

To, w jaki sposób zarządzasz platformą developmentu niskokodowego swojej organizacji, ma bezpośredni wpływ na jej sukces. Czas i wysiłek włożony w opracowanie czytelnej i jednoznacznej struktury nadzoru nad rozwiązaniami niskokodowymi umożliwi poprawę wydajności aplikacji i maksymalizację zwrotu z inwestycji.

W celu wdrożenia skutecznego nadzoru nad rozwiązaniami niskokodowymi wymagane jest przeprowadzenie w organizacji działań wymienionych poniżej.

Zdefiniuj swój program developmentu niskokodowego. Wyjaśnij role i obowiązki programistów korzystających z rozwiązań niskokodowych. Zapewnij programistom dostęp do pomocy technicznej i zasobów pomocnych przy tworzeniu użytecznych aplikacji, co pomoże zminimalizować ryzyko wystąpienia problemu niezatwierdzonych zasobów IT.

Zaplanuj nadzór nad programem. Liderzy IT z Twojej organizacji powinni posiadać wiedzę i zdolności niezbędne do opracowania strategii skutecznej realizacji programu developmentu niskokodowego oraz minimalizowania związanych z nim zagrożeń. Powinni mieć aktywny udział w wyborze najwłaściwszej platformy developmentu niskokodowego oraz dostarczaniu wytycznych i pomocy programistom korzystającym z rozwiązań niskokodowych.

Sporządź plan szkoleń. Przed rozpoczęciem szkolenia ważne jest zidentyfikowanie pracowników, którzy wykazali się zainteresowaniem developmentem niskokodowym, a przy tym posiadają podstawową wiedzę techniczną i rozumieją dane. Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Użyj wybranej platformy.
 • Wdrażaj najlepsze rozwiązania.
 • Planuj pod kątem aplikacji, która ma powstać.
 • Poznaj zasady i rozwiązania dotyczące zabezpieczeń, zgodności z przepisami, dostępu i uprawnień oraz zarządzania.

Zidentyfikuj wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczeń i zgodności z przepisami. Upewnij się, że są w użyciu zasady zarządzania danymi, które pozwolą organizacji spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń i zgodności z przepisami. Zasady te określają ramy korzystania z danych, ich udostępniania, a także ich przechowywania. Mogą one na przykład mówić, że deweloperzy korzystający z rozwiązań niskokodowych nie mogą tworzyć baz danych — pozwoli to uniknąć duplikowania danych i potencjalnego ich ujawnienia.

Ograniczanie zagrożeń biznesowych

Nadzór pełni ważną rolę w ograniczania ryzyka podczas korzystania z platformy developmentu niskokodowego. Ustanawianie wytycznych i wyjaśnianie oczekiwań między zespołami w organizacji oraz interesariuszami jest kluczem do opracowania efektywnych zasad nadzoru obejmującego swoim zasięgiem rozwiązania niskokodowe.

Na początek należy zadać sobie pytania:

 • Kto może tworzyć aplikacje niskokodowe na platformie?
 • Jakie umiejętności muszą posiadać deweloperzy?
 • Co mogą tworzyć? (Na przykład tylko aplikacje, które automatyzują proces biznesowy)
 • W jaki sposób te aplikacje będą używane przez inne osoby w organizacji?
 • Kto odpowiada za dokonywanie przeglądów, zatwierdzanie i zapewnianie wsparcia dla aplikacji niskokodowych?

Pozwolenie deweloperom korzystającym z rozwiązań niskokodowych na tworzenie aplikacji może nieść ze sobą pewnie zagrożenia dla bezpieczeństwa. Choć firmy, które oferują przestrzeń i usługi w chmurze, zapewniają środki kontroli dostępu i uprawnień, warto uważać także na inne zagrożenia biznesowe. Przykładem takich zagrożeń są niezatwierdzone przez dział IT zasoby IT, które powodują brak przejrzystości w obszarze rozwiązań opracowywanych przez deweloperów.

Inne kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę w kontekście ograniczania ryzyka:

 • Nadzór nad danymi jest niezbędny w obszarze developmentu niskokodowego, by umożliwiać ochronę danych o znaczeniu krytycznym. To dlatego deweloperzy muszą zgłaszać żądania dostępu do określonych typów danych i uzyskiwać odpowiednie zatwierdzenia przed otrzymaniem możliwości wykorzystania tych danych w swoich aplikacjach.
 • Firmy, które dostarczają platformy niskokodowe, muszą wykazywać się pomyślnymi wynikami audytów zabezpieczeń, certyfikatami zgodności oraz umowami dotyczącymi poziomu usług; taka przejrzystość pomaga organizacji w wyborze odpowiedniej platformy.
 • Problemy związane z logiką biznesową mogą rodzić ryzyko ujawnienia poufnych informacji oraz naruszenia zabezpieczeń organizacji; w odniesieniu do developmentu niskokodowego powinny mieć zastosowanie te same środki ochrony, które mają zastosowanie do procesów opracowywania oprogramowania.

W jaki sposób testowanie wspomaga skuteczny nadzór nad rozwiązaniami niskokodowymi

Platformy niskokodowe zazwyczaj mają wbudowane funkcje umożliwiające programistom korzystającym z rozwiązań niskokodowych testowanie funkcji ich aplikacji w toku procesu tworzenia aplikacji. Używane na platformie widgety wykorzystujące mechanizm przeciągania i upuszczania zwykle są już wstępnie przetestowane, dlatego dodatkowe testy mogą być konieczne tylko wtedy, gdy zostanie zastosowany niestandardowy kod. Testowanie interfejsu API ma przebieg stały. Interfejsy API mogą być aktualizowane przez ich twórców bez Twojej wiedzy.

Choć wbudowane funkcje testowania są przydatne, to przeglądy kodu pozostają ważnym elementem weryfikacji tego, czy aplikacje są zgodne z ramami nadzoru. Przeprowadzone przez profesjonalnych deweloperów przeglądy kodu potwierdzają, że aplikacje niskokodowe są wystarczające do wykonania zadania i spełniają wymagania dotyczące zabezpieczeń ustalone w celu zminimalizowania ryzyka. W ramach przeglądów kodu ma miejsce kontrola konkretnie pod kątem luk w zabezpieczeniach, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia poufnych danych lub naruszenia zabezpieczeń.

Znaczenie uprawnień aplikacji

Aby zapobiec zagrożeniom związanym z zabezpieczeniami i działaniami operacyjnymi, w przypadku korzystania z developmentu niskokodowego wymagane jest egzekwowanie uprawnień aplikacji. Wybrana platforma niskokodowa powinna wykorzystywać już środki kontroli dostępu i uprawnień, ale bez określonych wymagań dotyczących dostępu organizacje nie będą tak naprawdę w stanie powiedzieć, co dokładnie deweloperzy korzystający z rozwiązań niskokodowych robią z danymi. W zależności od innych czynników związanych z zabezpieczeniami w aplikacji, poufne dane mogą być udostępniane w domenie publicznej — należy wziąć pod uwagę ryzyko uzyskania dostępu do sieci przez cyberprzestępców.

Przydzielenie specjalistom z działu IT zadania przyznawania uprawnień aplikacji pozwoli zyskać pewność, że deweloperzy korzystający z rozwiązań niskokodowych nie będą podejmować decyzji wysokiego poziomu, które wykraczają poza zakres ich odpowiedzialności. Profesjonalni informatycy mają wiedzę i doświadczenie w zakresie przeglądów kodu praz określania, czy aplikacja łączy się z witryną, w przypadku której można mówić o niezadowalającym nadzorze lub nieco zbyt swobodnie określonych uprawnieniach.

Jak kod jest chroniony na platformie

Zabezpieczenia i nadzór powinny stanowić funkcje wbudowane w platformę developmentu niskokodowego używaną przez organizację, jednak to profesjonaliści z działu IT kontrolują dostęp do zasobów danych używanych przez deweloperów korzystających z rozwiązań niskokodowych. Dzięki zastosowaniu zabezpieczeń platformy dział IT może być powiadamiany o uprawnieniach, w przypadku których może być wymagana bardziej restrykcyjna kontrola w celu ochrony danych.

Jednym ze sposobów na zapewnianie przejrzystości w toku procesów developmentu niskokodowego jest wymaganie od programistów używania środowiska testowego platformy podczas tworzenia aplikacji. Takie działanie ogranicza dostęp do zasobów oraz możliwość wyświetlania, edytowania i udostępniania danych. Środki kontroli zabezpieczeń platformy pomagają zagwarantować, że dostęp do systemu będą mieli tylko ci użytkownicy, którzy mają odpowiednie uprawnienia.

Znajdź idealne rozwiązanie z zakresu nadzoru nad rozwiązaniami niskokodowymi

Wraz z nadejściem cyfrowej transformacji nadszedł także czas na optymalizację programu developmentu niskokodowego. Wybierz platformę developmentu niskokodowego wyposażoną we wbudowane funkcje nadzoru, widoczności i zabezpieczeń — usługa Microsoft Power Platform umożliwia programistom korzystającym z rozwiązań niskokodowych szybko i skutecznie tworzyć wysokiej jakości rozwiązania. Środowiska zarządzane zapewniają funkcje nadzoru, które upraszczają, automatyzują i usprawniają administrowanie platformą Microsoft Power Platform na dużą skalę.

Umożliwiaj pracownikom tworzenie aplikacji niskokodowych, które pozwolą zmodernizować procesy biznesowe i zwiększą zwinność Twojej organizacji. Dowiedz się więcej o platformie Microsoft Power Platform i rozwiązaniu Power Apps.

Często zadawane pytania

Czy rozwiązania niskokodowe to przyszłość tworzenia oprogramowania?

Development niskokodowy zdemokratyzował i ułatwił tworzenie oprogramowania. W ramach tej metody korzysta się z minimalnej ilości kodu, wstępnie wbudowanych funkcji oraz elementów wielokrotnego użytku — dzięki takim możliwościom ten rodzaj developmentu może okazać się przyszłością automatyzacji, opracowywania aplikacji i tworzenia oprogramowania. Aplikacje niskokodowe mogą jednak nie spełniać ścisłych wymagań dotyczących zabezpieczeń lub zgodności — istnieje na przykład niewielka szansa, że zostaną one zoptymalizowane pod kątem dużych obciążenia, a poza tym mogą nie spełniać wymagań dotyczących czytników ekranu i wprowadzania danych za pomocą głosu.

Dlaczego development niskokodowy jest ważny?

Development niskokodowy jest istotny dla firm, które chcą zwiększyć zwinność swojej organizacji oraz umożliwić sobie szybsze reagowanie na zmiany na rynku i w potrzebach klientów. Ten rodzaj developmentu daje programistom możliwość tworzenia w krótkim czasie rozwiązań określonych problemów i pozwala zmniejszyć popyt na oprogramowanie niestandardowe tworzone przez zespoły IT.

W jakich branżach są wykorzystywane platformy developmentu niskokodowego?

Platformy developmentu niskokodowego sprawdzą się w każdej branży, jako że pozwalają automatyzować procesy oraz oszczędzać czas i pieniądze. Na przykład w branży edukacji aplikacje niskokodowe pomagają śledzić obecność uczestników zajęć i monitorować naukę zdalną, natomiast w sektorze opieki zdrowotnej — pozwalają pacjentom uzyskać aplikacje do zgodnej z przepisami samooceny oraz do planowania wizyt lekarskich.

Czym są platformy developmentu niskokodowego?

Platformy developmentu niskokodowego ułatwiają osobom, które mają tylko niewielkie pojęcie na temat kodowanie lub nie mają go wcale, tworzyć aplikacje przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Platformy wykorzystują funkcje takie jak szablony oraz mechanizm przeciągania i upuszczania, aby umożliwiać szybkie tworzenie aplikacji, które automatyzują procesy biznesowe. Wymagana jest naprawdę minimalna ilość kodu — wyjątek stanowi dodawanie niestandardowych elementów do aplikacji za pomocą kaskadowych arkuszy stylów.

Jak wybrać platformę developmentu niskokodowego?

Wybierając platformę developmentu niskokodowego, warto dowiedzieć się, jak jej używać, na przykład do tworzenia aplikacji mobilnych lub na potrzeby narzędzi aplikacji internetowych. Rozważ możliwości platformy, w tym kwestie ładu, testowania aplikacji, wdrażania i zarządzania. Jeśli osoby korzystające z developmentu niskokodowego posiadają wiedzę w zakresie programowania, należy wybrać platformę, która oferuje większy stopień dostosowania; jeśli nie, lepiej wybrać platformę z narzędziami graficznymi, która lepiej sprawdzi się w przypadku osób z mniejszym przygotowaniem technicznym.