Om entiteter

Nästa ämne

Skapa anpassade entiteter

Fortsätt

Se igen

I den första delen av det här avsnittet introducerade vi dig till Common Data Service, som innehåller en gemensam datamodell (Common Data Model). Modellen innehåller i sin tur entiteter. Entiteter är samlingar med delade data som man kan ändra, lagra, hämta och interagera med. Här kommer du att lära du dig mer om entiteter, fält och datatyper.

Standardentiteter

Den gemensamma datamodellen har en uppsättning standardentiteter som täcker en stor mängd vanliga affärsbehov. Vissa av standardentiteterna visas här nedan.

Common Data Service, standardentiteter

Entiteterna är grupperade i kategorier så det är enkelt att se vilka som vanligtvis arbetar tillsammans i en lösning.

Funktionell grupp Beskrivning
Kundtjänst Kundtjänstentiteter hanterar problem från dina kunder, inklusive spårning, eskalering och dokumentation.
Grund Grundentiteter innehåller information som är relevant för nästan alla andra entitetsgrupper. Den här gruppen innehåller entiteter som adress och valuta.
Personer, organisationer och grupper Dessa entiteter omfattar en omfattande uppsättning personer och organisationer som du kan interagera med, inklusive anställda och leverantörer, bidragsgivare, frivilliga, fans, studenter och familjer.
Inköp Med inköpsentiteter kan du skapa inköpslösningar.
Försäljning Med försäljningsenheter kan du skapa slutpunkt till slutpunkt-försäljningslösningar för att spåra leads och affärsmöjligheter, följa upp med kontakter, acceptera och leverera beställningar och skicka fakturor.

Fält och datatyper

Varje entitet innehåller en uppsättning standardfält som du inte kan ändra eller ta bort. Vissa av fälten, som Kontakt-ID, är specifika för en entitet. Andra, som Skapad datum och tid, är gemensamma för alla entiteter. Du kan utöka standardentiteter genom att lägga till fält. Klicka eller tryck bara på Lägg till fält och specificera det nya fältets egenskaper.

Kontaktentitetens fält och datatyper

Om du behöver en entitet som är helt annorlunda, (d.v.s. att utökning av en standardentitet inte räcker), skapar du en anpassad entitet. Vi tar upp detta i nästa avsnitt.

Varje fält i en entitet har en datatyp, som Tal. Att ha olika datatyper, snarare än en enda allmän datatyp, är användbart eftersom det låter dina appar gör alla möjliga sorters smarta saker. Om du till exempel har ett fält av typen Tal kan dina appar använda ett skjutreglage när en användare redigerar detta fält. Du kan välja bland mer än ett dussin olika datatyper – följande lista visar några representativa typer:

 • Grundläggande typer, som Text och Tal
 • Mer komplexa typer, som E-post och Telefon
 • Specialtyper, som Uppslag (för att skapa relationer) och Listruta (för en fast uppsättning värden för ett fält)

Arbeta med entiteter

När du öppnar en entitet ser du mycket information och många åtgärder som du kan utföra. Vi ska helt kort titta på flikarna som är tillgängliga och de åtgärder som du kan vidta för att hantera entitetsdata.

Entitetsflikar

 • Fält: se fält och datatyper och lägga till fält, enligt vad som beskrivits här ovan.
 • Nyckel: det fält som identifierar varje rad i en entitet, som Kontakt-ID för Kontaktentiteten.
 • Relationer: anslutningar mellan relaterade entiteter som Produkt och Produktkategori. Vi kommer att se ett exempel i nästa avsnitt.
 • Fältgrupper: används för att kontrollera olika beteenden, som vilka fält som automatiskt ska visas när du skapar en appskärm i PowerApps.
 • Data: sök exempeldata och egna data efter att de har importerats.

Entitetsåtgärder

 • Öppna i Excel: om du har PowerApps-tillägget installerat kan du använda det här alternativet för att utforska och redigera dina data i Excel.
 • Importera data: importera data från Excel- och CSV-filer.
 • Exportera data: exportera data till en Excel-fil.
 • Exportera mall: exportera en entitets struktur till en Excel-fil så att du kan fylla i filen och importera den tillbaka till entiteten.
 • Inställningar och Ta bort: inte tillgängligt för standardenheter.

Ansluta till en standardentitet i PowerApps Studio

Nu när du vet vad entiteter är ska vi titta på hur du ansluter till Kontaktentiteten i PowerApps Studio. Klicka på Ny och klicka sedan på Telefonlayout under Common Data Service. Du ser tillgängliga dataanslutningar till vänster och listan över entiteter till höger. Prova med att ansluta på egen hand och skapa en app från entiteten.

Ansluta till entitet i PowerApps Studio

I nästa avsnitt visar vi hur du skapar anpassade entiteter, liksom relationer mellan entiteter.