En grupp människor som diskuterar

Förbättra BPM med lågkodsverktyg

Om du implementerar ett lågkodsverktyg med din affärsprocesshantering (BPM) kan du hjälpa organisationen att hantera tidskrävande ansvarsområden.

Så underlättar lågkodsverktyg BPM

Det kan verka besvärligt att skapa appar, processer och webbplatser, särskilt för de som inte är tekniker, designers eller utvecklare. Verktyg för lågkodsutveckling hjälper icke-utvecklare utan tidigare kodningserfarenhet att skapa komplexa affärslösningar. Med lågkodsverktyg blir det enklare att skapa det du behöver snabbt.

När du bygger ditt företag kan implementering av BPM hjälpa till att förenkla de uppgifter som du behöver göra varje dag, varje vecka, varje månad och varje år. Genom att optimera, övervaka och analysera dina affärsarbetsflöden i kombination med lågkodsutvecklingsplattformar kan du förbättra produktiviteten, ge insyn och samla insikter för alla berörda parter.

Vad är lågkodsutveckling?

Lågkodsutveckling är en visuell metod inom programvaruutveckling där du använder minimalt med kodning för att skapa webbplatser, appar och processer. I stället för att skriva långa rader med invecklad och komplex kod som i traditionell programmering använder denna utvecklingslösning sig av visuella dra-och-släpp-modeller samt peka-och-klicka-gränssnitt till att snabbt skapa färdiga lågkodsappar.

Genom förenkling och automatisering kan lågkodsutveckling minska eller eliminera återkommande uppgifter. Eftersom lågkodsutveckling underlättar för mindre tekniskt kunniga medarbetare att arbeta med digitala projekt, kan det också ge erfarna programmerare flexibilitet i mer komplicerat arbete. Du kan korta ned utvecklingslivscykeln och uppnå mer på kortare tid.

Fördelarna med att använda lågkodsutveckling

Lågkodsutveckling omdefinierar hur företag använder teknik, särskilt de med begränsad kunskap om utveckling av mobilappar och webbplatser. Det är en banbrytande förändring. Några av fördelarna med att använda lågkodsutveckling är:

 • Användarvänligt: Eftersom vem som helst kan använda lågkodsverktyg kan alla medarbetare enkelt hoppa in och skapa lösningar.
 • Minskade företagskostnader: Genom att automatisera manuella uppgifter och eliminera överflödiga sådana erbjuder apputveckling med lågkod ett sätt att skapa digitala lösningar utan dyra IT-omkostnader och ytterligare tredjepartsresurser.
 • Mindre underhåll: Standardiserade komponenter leder till att du får färre buggar, integreringsproblem och komplikationer i din produkt.
 • Produkter och lösningar lanseras snabbare: Lösningarna utvecklas, testas, utvärderas och justeras utan att någon traditionell kodningserfarenhet behövs, så att affärspartner kan skapa produkter och lösningar snabbt.
 • Ökade anslutningsmöjligheter: Genom att anpassa ditt IT-behov efter dina affärsmål kan alla från skickliga utvecklare till de som helt saknar erfarenhet arbeta tillsammans för att smidigt utveckla webbplatser och appar, eliminera kunskapsluckor och behovet av ytterligare utvecklarpersonal.
 • Bättre styrning: IT-team och erfarna utvecklare kan underhålla alla appar som skapas med fullständiga möjligheter till styrning och regelefterlevnad.

Vad är affärsprocesshantering?

Allt eftersom ett företag växer blir dess processer mer komplexa och svårare att hantera. För att hantera arbetsflödena använder sig många företag av BPM. Affärsprocesshantering eller BPM är metoden för att analysera, optimera och accelerera dina affärsprocesser eller arbetsflöden. En affärsprocess är en sekvens av återkommande uppgifter som utförs för att uppnå ett mål. Varje affärsprocess kan ta från ett par minuter till flera veckor och delas upp i tre processkategorier: drift, hantering och support.

BPM fokuserar på hela processen i stället för några få uppgifter, vilket leder till färre fel, lägre kostnader och bättre resultat. Genom att kombinera prestanda, strategi, mappning, teknik och analys möjliggör BPM en överblick av organisationens mål och optimering av verksamheten under alla steg.

BPM handlar inte bara om att hantera en process för att hjälpa ett enda arbetsflöde att köras smidigt. Målet med BPM är att samordna optimeringen av ett företags arbetsflöden och göra nytta för alla genom att få alla funktioner eller delar att arbeta tillsammans.

Fördelarna med BPM

När du standardiserar processer kan du få hjälp i skapandet av BPM. De fem största fördelarna med att implementera BPM är:

 1. Ökad produktivitet. BPM hjälper hela organisationen att skapa ett ramverk för varje process. Alla processer dokumenteras, övervakas och optimeras, och genom att samla in data och skapa rekommendationer för dessa processer identifieras och elimineras uppgifter som saknar värde, vilket ökar den övergripande produktiviteten.
 2. Ökad flexibilitet. När du bygger dina processappar med BPM kan du dokumentera och standardisera processer automatiskt, vilket innebär att du kan svara på förändringar snabbare och mer effektivt.
 3. Regelefterlevnad. BPM förenklar processer och implementerar ett ramverk som följer alla interna och externa policyer. Din BPM har en implicit förståelse för de många bransch- och avdelningspolicyer som den behöver följa och agerar därefter.
 4. Mindre översyn. När BPM hanterar de mer komplexa och tidsödande uppgifterna behöver chefer inte detaljstyra. Du kan dokumentera standardprocedurer i varje fas så att alla kan kontrollera var de befinner sig i processen.
 5. Färre fel. Kalkylblad och e-postmeddelanden är känsliga för den mänskliga faktorn. Det är också omöjligt att spåra när och av vem felen görs när de sker i kalkylblad. Med BPM minskas risken för fel rejält, och när de inträffar kan de spåras tillbaka till källan.

Allt eftersom din verksamhet anpassar sig efter nya digitala verktyg och metoder är din anpassningsbarhet en viktig punkt i digitaliseringen. Det är viktigt att använda BPM-metoder utan kod eller med lågkod som en del i den digitala omvandlingen när du skapar mot dina framtida organisationsmål. Även om det finns många fördelar kan det ändå finnas några få utmaningar med att implementera BPM i dina arbetsflöden.

Utmaningarna med BPM

Oavsett hur stor din verksamhet är måste du vara förberedd på att anpassa dig och svara på alla utmaningar du möter. Även små företag behöver BPM. Här följer några av dessa utmaningar:

 • För många lösningar. När organisationer använder många lösningar för att fylla i luckorna och lösa problem kan detta leda till ett osammanhängande resultat, vilket i sin tur leder till bortkastad tid när medarbetarna försöker organisera och koppla samman de data de har hittat.
 • Isolerade team. Nya tillägg, produkter och uppdateringar fördröjs när medarbetarna oavsiktligt undanhåller information eftersom de arbetar i team som är isolerade från varandra. Detta orsakar avbrott i kommunikation, kunskaper, produktivitet och samarbete.
 • För mycket synlighet. Eftersom processer inom BPM-programvara kan ge insyn i realtid i dataoperationerna kan det bli för mycket i ett för tidigt skede. Många kan behöva hjälp med att förstå sig på alla data de har fått och kan tveka eller ta hastiga felaktiga organisationsbeslut med fel information. Genom att bestämma vem som kan se vilka data blir det enklare för alla intressenter att fokusera på det de behöver.
 • Inkonsekvent analys. När de är osammanhängande är det också svårt att mäta, spåra och upprepa dina processer. Om du inte kan få en fullständig analys medan dessa processer arbetar, kan du inte förbättra dessa processer nu och inför framtiden.
 • Låg acceptans. När alla vill göra mer med mindre kan det verka som att en lösning som BPM kan att lösa alla problem. Först och främst måste företagsledare övertygas om att implementering av en BPM inte är den enklickslösning som de kanske ser det som. BPM-chefer och konsulter behöver också arbeta som ambassadörer för BPM gentemot sina slutanvändare för att säkerställa att deras behov uppfylls.

Alla dessa utmaningar kan medföra att kundnöjdheten sjunker samtidigt som försäljningen och intäkterna minskar. Detta drabbar i sin tur både dina ansträngningar med BPM och organisationen.

Så arbetar BPM och lågkodsverktyg tillsammans

Lågkodsutveckling och BPM är inte samma sak. Det ena är en samling verktyg som hjälper till att automatisera processer och den andra är en filosofi som underlättar skapande av appar och webbplatser. Genom att använda lågkodsverktyg för att automatisera omständliga uppgifter och manuellt arbete stöder du dina BPM-mål med att koordinera företag, personer, system och saker som ger framgång inom dina affärsstrategier. Nedan beskrivs de fem stegen av BPM och hur det går att förbättra dem genom att lägga till fler lågkodsverktyg:

 1. Identifiering. Om du vill förbättra och effektivisera dina processer måste du först förstå hur arbetet flödar från en åtgärd till en annan. Detta omfattar att samla in data från flera verktyg, följa varje steg i processen och intervjua olika intressenter. Med lågkod blir identifieringsprocessen mer hanterbar – med hjälp av datavetenskap och maskininlärning som analyserar system och tar reda på vad som händer i processen så att du vet hur du ska optimera den.
 2. Design. När du har undersökt den aktuella processen kommer du att hitta områden att förbättra. Med lågkodsplattformar kan du planera din strategi och använda visuella modellverktyg för att rita upp arbetsflödet, som ett flödesschema. Det gör det också lättare att se till att varje uppgift automatiskt lägger till alla organisations-, bransch-, federala och lokala regler och föreskrifter som du måste följa och se till att de efterlevs.
 3. Utförande. När du har utformat arbetsflödena måste du implementera dem. Med dina förbyggda modeller och komponenter blir det enklare att replikera den här processen med dina arbetsflöden och produkten kommer snabbare ut på marknaden. Eftersom du kommer att kunna använda ditt lågkodsverktyg på valfri enhet eller operativsystem utan extra arbete så kan du arbeta funktionellt på flera plattformar.
 4. Mätning och analys. Du måste se till att det nya arbetsflödet arbetar effektivt. De processutvinningsverktyg som du använde i identifieringsfasen är viktiga, men de är inte de enda verktyg du behöver för att mäta och analysera prestanda. Med lågkodsverktyg kan du också skapa automatiska verktyg som visualiserar processen, tilldelar om uppgifter och ser till att du utför uppgifterna på ett optimalt sätt.
 5. Optimering. Det finns alltid utrymme för förbättring. Allt eftersom branscher ändras, utvecklas tekniken och affärsvillkor inträffar, måste du kunna anpassa dig snabbt efter var och en. Traditionell kodning kräver månader för att hantera dessa ändringar, men en lågkodsplattform kan samla data för att avslöja förbättringsmöjligheter och skapa smarta självoptimerande processer.

Framtiden för lågkodsutveckling och BPM

Genom att para ihop lågkodsutveckling med BPM kan du hjälpa ditt företag att arbeta snabbare och fortsätta med digitaliseringen. Om du använder BPM med lågkod kan du automatisera affärsprocesser snabbt men med en positiv effekt på resultat, kostnader och produktivitet.

Affärsvärlden rör sig snabbt och marknaden måste hänga med. Genom att kombinera en lågkodslösning med din BPM-disciplin ger du dina icke-utvecklare möjligheter att identifiera och lösa mångsidiga affärsutmaningar så att lösningen kan hantera fler processer snabbare och utan komplexitet.

BPM kan på egen hand transformera organisationens verksamhet, men det kan ha problem med ineffektiviteten hos isolerade system och manuellt arbete som är känsligt för den mänskliga faktorn. Genom att implementera lågkodslösningar med BPM kan du automatisera, effektivisera och optimera dina processer, vilket säkerställer att du lyckas med dina flexibla och motståndskraftiga strategier.

Vanliga frågor och svar

Hur använder företag lågkodsplattformar?

Företag använder lågkodsplattformar för att fylla ut utvecklarluckor och tillgodose företagets behov av att skapa mobilappar, webbplatser och arbetsflöden snabbare.

Vilka problem löser lågkodsverktyg?

Lågkodsverktyg löser problem som utvecklarbrist, organisationsefterlevnad och användarvänlighet för medarbetare på alla nivåer.

Vilka är de fem fördelarna med att implementera affärsprocesshantering?

De fem fördelarna med att implementera BPM omfattar ökad produktivitet, ökad flexibilitet, säkerställd regelefterlevnad, mindre översyn och färre fel.

Vad är lågkods-BPM?

Lågkods-BPM är den metod där du använder en lågkodsplattform för att optimera din affärsprocesshantering.

Hur formar lågkodsutveckling framtiden för företag?

Lågkodsutveckling formar framtiden för företag, eftersom den gör det enklare för medarbetare på alla nivåer att skapa produkter eller lösningar som kan distribueras enklare, snabbare, till lägre kostnad och utan krångel.

Vad är några viktiga fördelar med lågkodsutveckling?

Några av fördelarna med lågkodsutveckling är lättanvända verktyg, minskade kostnader, mindre underhåll, snabbare distribution, bättre styrning och ökade anslutningsmöjligheter.