Push-meddelanden används i mobilappar för både konsumenter och företag, främst för att engagera appanvändarna och hjälpa dem att prioritera viktiga uppgifter. I PowerApps kan du skicka meddelanden med PowerApps-anslutningsappen för meddelanden. Du kan skicka systemspecifika push-meddelanden till alla appar som du skapar i PowerApps. Vi planerar att lägga till flera meddelandetyper i framtiden.

Exempel på hur ett push-meddelande kan se ut

Lägg till ett push-meddelande i din app om:

 • Dina användare behöver information direkt.
 • Användarna måste slutföra viktiga uppgifter med hjälp av din app i ett förinläst sammanhang.
 • Du vill engagera dina användare i ett specifikt intervall, eller om användarna behöver använda appen i ett särskilt sammanhang.

Obs! För att kunna ta emot push-meddelanden måste varje användare ha öppnat appen i PowerApps Mobile en gång eller hämtat appen från AppSource i Dynamics 365.

Innan du börjar

Lägg till en meddelandeanslutning för PowerApps i en app där du har behörigheten Deltagare. Om du inte har någon app kan du snabbt skapa en från en mall. Du får då den behörighet som krävs som standard. Självstudien och dessa anvisningar använder en app som är baserad på ärendehanteringsmallen.

Skicka ett push-meddelande från ett flöde

Obs! Om du utlöser ett push-meddelande från ett flöde, kan du för närvarande bara skicka meddelandet till en användare eller säkerhetsgrupp åt gången.

 1. I Microsoft Flow skapar du en utlösare som anger när push-meddelandet ska skickas.

  Du kanske exempelvis vill skicka ett meddelande när en post läggs till i entiteten Ärende i Common Data Service.

  Skärmbild av ett flöde som skapas med en Common Data Service-utlösare

 2. Skapa en åtgärd för flödet med hjälp av anslutningsappen för PowerApps-meddelanden och ange App-ID för den app som du vill skicka meddelanden till.

  Du kan också byta namn på anslutningen så att den återspeglar ditt scenario.

  Skärmbild av hur du skapar en anslutning till de PowerApps som ska ta emot dessa push-meddelanden

 3. (valfritt) Skicka parametrar till appen när den öppnas (när användaren har tryckt på push-meddelandet).

  I det här exemplet skickar vi fälten Ärende-ID och Ursprunglig ägare för den valda kontakten.

  Skärmbild av valfria parametrar som skickas i push-meddelandet

Skicka ett meddelande från en app

Du kan skicka ett push-meddelande från en app till en annan, eller till samma app.

 1. I PowerApps går du till appen som du vill skicka push-meddelanden till.

 2. På fliken Information kopierar du App-ID för appen.

  Hämta app-ID

 3. På fliken Anslutningar skapar du en anslutning till anslutningsappen för PowerApps-meddelanden och klistrar in app-ID:t från föregående steg.

  Skapa anslutning

 4. Lägg till anslutningen till utlösarappen.

  I vårt exempel använder vi samma app som utlösarapp. Den användare som gör en ny tilldelning av ärendet utlöser även ett push-meddelande till den nya ärendeägaren.

  Lägg till anslutning

 5. Från anslutningen för push-meddelandet anropar du SendPushNotification-metoden.

  I vårt exempel utlöser vi det här meddelandet med hjälp av egenskapen OnSuccess i ett formulär.

  PowerApps-formel

Läsa in en viss sida och sammanhang när användaren trycker på meddelandet

Skicka parametrar

Push-meddelandet kan skicka specifika parametrar till appen. För att exempelvis läsa värdet CaseID använder du Param("CaseID"). För att snabbt identifiera den här parametern kan du lägga till en etikettkontroll i din app. Ange egenskapen Text för kontrollen som Param("CaseID"). Om användaren öppnar appen från listan Alla appar är värdet tomt. Om användaren öppnar appen från en annan plats på enheten, fylls CaseID i för värdet.

Ange startsida

Du kan ange att din app exempelvis öppnar sidan Ärendeinformation när appen öppnas:

 1. Lägg till kontrollen Timer och ange dess OnTimerEnd-egenskap till följande formel:
  Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)

 2. (valfritt) Dölj kontrollen Timer genom att ange egenskapen Visible till false.

 3. Ange egenskapen OnVisible på skärmen till Timer.Start().

Tips: Det kan vara bra att skapa en unik förstasida i appen för meddelandet:

 1. Skapa en tom sida som appen inte redan öppnar. Lägg till kontrollen Textinmatning och ange dess timer.Duration-värde.
 2. När du skapar appen ställer du in timern på ett värde som inte är noll. När du är redo att publicera appen anger du värdet till 0 för att omedelbart utlösa timern.

Syntax

Namn Beskrivning
SendPushNotification Skicka ett push-meddelande till den app som har angetts i anslutningsinställningarna för meddelandet.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
mottagare Strängmatris, krävs En lista med:
 • E-postadresser för användare eller säkerhetsgrupper
 • Objekt-ID:n för användare eller säkerhetsgrupper i Azure Active Directory
meddelande Sträng, krävs Push-meddelandets text.
openApp Boolesk, valfritt Om appen ska öppnas eller inte när användaren klickar på push-meddelandet.
parametrar Parametrar, valfritt Nyckelvärdesparametrar som skickas med meddelandet. Dessa kan bearbetas ytterligare i appen för att öppna en viss sida och läsa in ett visst tillstånd.

Exempel på formler

Skicka ett grundläggande meddelande.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients: [""f60ccf6f-7579-4f92-967c-2920473c966b", 72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47],
 message: "A new case was assigned to you."
 }
)

Skicka ett meddelande som öppnar en app och skickar med specifika parametrar. PowerAppsNotification.SendPushNotification( { recipients:["email1@contoso.com", "email2@contoso.com"], message:"message in the notif toast", params:Table({key:"notificationKey", value:"The value for notificationKey"}), openApp:true } )

Kända begränsningar

 • Meddelanden visas för närvarande inte i PowerApps Mobile för Windows Phone.
 • För närvarande kan vi inte tillhandahålla push-meddelanden för användare som endast kör appar i en webbläsare.
 • Meddelanden visar den allmänna PowerApps-ikonen i stället för en specifik appikon.
 • När du använder Microsoft Flow kan du endast skicka ett push-meddelande till en mottagare åt gången.

Mer information finns i Referens för PowerApps-meddelanden.