Power BI

Power BI är en uppsättning verktyg för företagsanalys för att analysera och dela information. Övervaka din verksamhet och få snabba svar med omfattande instrumentpaneler, tillgängliga på alla typer av enheter. I din app kan du kontrollera status för de data-aviseringar som du har ställt in i Power BI-tjänsten. Mer information om data-aviseringar i Power BI finns i dokumentationssidan.

Det här avsnittet beskriver hur du använder Power BI-anslutningen i en app och visar en lista över tillgängliga funktioner.

Det här behöver du för att komma igång

Använd Power BI-anslutningen i din app

Visa en lista över de aviseringar som du har konfigurerat i Power BI-tjänsten

 1. Välj GalleriInfoga-menyn och lägg till någon av textgallerierna.
 2. För att visa aviseringar för den aktuella användaren ange du dess objekt-egenskap i galleriet enligt följande formel:

  PowerBI.GetAlerts()

Galleriet uppdateras med listan över aviseringar. För varje avisering får du aviseringsnamn, aviseringens ID-nummer och ID för den grupps arbetsyta där aviseringen har konfigurerats. Du behöver aviserings-ID för att få mer information om aviseringen.

Visa status för en avisering

För att visa status för aviseringen anropar du funktionen CheckAlertStatus med det aviserings-ID du fick vid ovanstående steg.

Aviserings-ID kan skickas antingen som en teckensträng (t.ex. "1234") eller som en referens till ett galleriavsnitt som fyllts via GetAlerts()-anropet (t.ex. Gallery1.Selected.alertId)

För att fortsätta lägg till en etikett och ange därefter dess textegenskap enligt en av dessa formler:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Etiketten uppdateras med aktuell status för aviseringen.

Visa tillgängliga funktioner

Den här anslutningen innehåller följande funktioner:

Funktionsnamn Beskrivning
GetAlerts Visa en lista över de aviseringar som du har konfigurerat i Power BI-tjänsten
CheckAlertStatus Kontrollera status för en viss avisering

GetAlerts

Visa en lista över de aviseringar som du har konfigurerat i Power BI-tjänsten.

Indataegenskaper

Inga.

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
värde matris Nej En matris över de data-aviseringar som du har konfigurerat i Power BI-tjänsten. Varje element i matrisen innehåller:
 • alertTitle: aviseringens titel
 • alertId: aviseringens ID
 • groupId: ID för den grupp som aviseringen skapades i

CheckAlertStatus

Kontrollera status för en avisering.

Obs: begäranden till den här slutpunkten kommer att begränsas på basis av per avisering om den anropas för ofta.

Indataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
alertId heltal Ja Aviseringens ID, som det returneras av GetAlerts

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
tileValue nummer Nej Ikonens värde då aviseringen utlöstes
tileUrl sträng Nej URL för den ikon som har aviseringen
alertTitle sträng Nej Aviseringens namn
isAlertTriggered booleskt Nej Anger om en avisering är utlöst för närvarande
alertThreshold nummer Nej Det tröskelvärde där larmet utlöses

Användbara länkar

Se alla tillgängliga anslutningar.
Lär dig hur du lägger till anslutningar i dina appar.