En kontroll som användaren använda för att interagera med appen genom att klicka eller trycka på den.

Beskrivning

Konfigurera egenskapen OnSelect för knappen för att köra en eller flera formler när användaren klickar eller trycker på kontrollen.

Nyckelegenskaper

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.

Ytterligare egenskaper

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.

AutoDisableOnSelect – Inaktiverar kontrollen automatiskt när beteendet OnSelect körs.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje när den markeras med tangentbordet.

Color – Textens färg i en kontroll.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

Nedtrycksant medan en kontroll är nedtryckt, annars falskt.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.

VerticalAlign – Placeringen av text i förhållande till kontrollens vertikala centrum.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Navigate( ScreenName, ScreenTransitionValue )

Exempel

Lägga till en grundläggande formel till en knapp

 1. Lägg till en textinmatningskontroll och ge den namnet Källa.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Lägg till kontrollen Knapp och ange egenskapen Text som ”Lägg till” samt ange egenskapen OnSelect enligt följande formel:
  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)})

  Om du vill ha mer information om UpdateContext-funktionen eller andra funktioner?

 3. Lägg till kontrollen Etikett och ange egenskapen Text som Total och tryck sedan på F5.

 4. Rensa standardtexten från Källa, skriv en siffra i den och klicka eller tryck på Lägg till.

  Etiketten visar siffran som du angav.

 5. Rensa siffran från Källa, skriv en annan siffra i den och klicka eller tryck på Lägg till.

  Kontrollen Etikett visar summan av de två siffror som du har angett.

 6. (Valfritt) Upprepa föregående steg en eller flera gånger.

 7. Om du vill återgå till standardarbetsytan trycker du på Esc (eller klickar eller trycker på ikonen för att stänga i det övre högra hörnet).

Konfigurera en knapp med flera formler

Lägg till en formel som rensar kontrollen Textinmatning mellan poster.

 1. Ange egenskapen HintText för Källa som "Ange ett tal".

 2. Ange egenskapen OnSelect för Lägg till som denna formel:

  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)});
  UpdateContext({ClearInput: ""})

  Obs! Avgränsa flera formler med semikolon ”;”.

 3. Ange egenskapen Standard för Källa som ClearInput.

 4. Tryck på F5 och testa sedan appen genom att lägga till flera siffror tillsammans.

Lägg till en annan knapp för att återställa summan

Lägg till ytterligare en knapp för att rensa summan mellan beräkningar.

 1. Lägg till ytterligare en Knapp, ställ in egenskapen Text som ”Rensa” och ange egenskapen OnSelect som följande formel:

  UpdateContext({Total:0})

 2. Tryck på F5, lägg till flera siffror tillsammans och klicka eller tryck sedan på Rensa för att återställa summan.

Ändra en knapps utseende

Ändra en knapps form

Som standard skapar PowerApps en rektangulär Knapp-kontroll med avrundade hörn. Du kan göra enkla ändringar av formen på en Knapp-kontroll genom att ange dess egenskaper för Höjd, Bredd och Radie.

Obs! Ikoner och former** ger flera olika utseenden och kan utföra några av de grundläggande funktioner som Knapp-kontroller gör. **Ikoner och former har dock inte egenskapen Text.

 1. Lägg till en Knapp-kontroll och ange dess egenskaper för Höjd och Bredd som 300 för att skapa en stor kvadratisk knapp.

 2. Ändra egenskaperna RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft och RadiusBottomRight för att justera rundningen på varje hörn. Följande är några exempel på olika former, var och en utgår från en kvadratisk knapp med måtten 300 x 300:

Ändra knappens färg när man hovrar över den

Fyllningsfärgen för en Knapp-kontroll dämpas som standard med 20 % när man hovrar med musen över den. Du kan anpassa det här beteendet genom att ändra egenskapen HoverFill, som använder funktionen ColorFade. Om du ställer in formeln ColorFade på ett positivt procenttal blir färgen ljusare när du hovrar över en knapp, medan ett negativt procenttal gör färgen mörkare.

 • Ändra procenttalet för ColorFade i egenskapen HoverFill för en av knapparna som du har skapat och se vad effekten blir.

Du kan också ange färgen på en Knapp-kontroll genom att ange dess egenskap HoverFill som en formel som innehåller funktionen ColorValue i stället för funktionen ColorFade, som i ColorValue("Red").

Obs! Färgvärdet kan vara valfri CSS-färgdefinition, antingen ett namn eller ett hexadecimalt värde. - Ersätt funktionen ColorFade med funktionen ColorValue för en av knapparna som du har skapat och se vad effekten blir.