En kontroll som användaren kan välja eller rensa för att ange värdet true eller false.

Beskrivning

Användaren kan ange ett booleskt värde med hjälp av den här bekanta kontrollen som har använts i grafiska användargränssnitt i många år.

Nyckelegenskaper

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.

Value – Värdet för en indatakontroll.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

CheckboxBackgroundFill – Bakgrundsfärgen på rutan som omger markeringen i en kryssrutekontroll.

CheckboxBorderColor – Färgen på kantlinjen runt markeringen i en kryssrutekontroll.

CheckboxSize – Bredden och höjden på rutan som omger markeringen i en kryssrutekontroll.

CheckmarkFill – Färgen på markeringen i en kryssrutekontroll.

Color – Textens färg i en kontroll.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

OnCheck – Hur en app svarar när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till true.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OnUncheck – Hur en app svarar när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till false.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.

VerticalAlign – Placeringen av text i förhållande till kontrollens vertikala centrum.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

If(Condition, Result)

Exempel

 1. Lägg till en kryssrutekontroll, ge den namnet chkReserve och ställ in dess Text -egenskap för att visa Reservera nu.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Lägg till en datumväljarkontroll och ställ in dess Visible-egenskap enligt följande formel:
  If(chkReserve.Value = true, true)

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?

 3. Tryck på F5, klicka eller tryck på chkReserve för att ställa in dess Value-egenskap till true och klicka sedan eller tryck på chkReserve igen för att ställa in dess Value-egenskap till false.

  Datumväljarkontrollen visas när Value-egenskapen för chkReserve är true men inte när den är false.

 4. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.