En kontroll som användaren kan ange datum med genom att klicka eller trycka.

Beskrivning

Om du lägger till en kontroll för datumväljare istället för en kontroll för textinmatning gör du det enklare för användaren att ange ett datum i rätt format.

Nyckelegenskaper

DefaultDate – Ursprungsvärdet för en datumkontroll innan det ändras av användaren.

SelectedDate – Det datum som har markerats i en kontroll.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

Color – Textens färg i en kontroll.

Disbled – Avgör om användaren kan interagera med kontrollen.

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap Disabled är inställd på True.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på True.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på true.

EndYear – Det sista år som användaren kan ange som värde för en datumväljarkontroll.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

StartYear – Det första år som användaren kan ange som värde för en datumväljarkontroll.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

År(DateTimeValue)

Exempel

 1. Lägg till en datumväljarkontroll och ge den ett namn i Deadline.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Lägg till kontrollen etikett och ange egenskapen Text till följande formel:
  DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " dagar kvar!"

  Vill du ha mer information om funktionen DateDiff eller andra funktioner?

 3. Tryck på F5, välja ett datum i Deadline och klicka eller tryck sedan på OK.

  I etikettkontrollen visas antalet dagar från idag till det datum som du har valt.

 4. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.