En lista i vilken användaren kan välja ett eller flera objekt.

Beskrivning

En listrutekontroll visar alltid alla tillgängliga alternativ (till skillnad från en kontroll med nedrullningsbar listruta) och här kan användaren välja fler än ett objekt i taget (till skillnad från med en alternativkontroll).

Nyckelegenskaper

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.

Items Den datakälla som visas i en kontroll som ett galleri, en lista eller ett diagram.

När du lägger till ett galleri, en lista eller ett diagram visar egenskapslistan Items som standard så att du enkelt kan ange de data som den nya kontrollen ska visas. Du kan till exempel ställa in Items-egenskapen för ett galleri till Account-tabellen i Salesforce, en tabell med namnet Inventering som att du har skapat i Excel och laddat upp till molnet eller en SharePoint-lista med namnet ConferenceSpeakers.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

Color – Textens färg i en kontroll.

Disbled – Avgör om användaren kan interagera med kontrollen.

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap Disabled är inställd på True.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på True.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på true.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

ItemPaddingLeft – Avståndet mellan texten i en listruta och dess vänstra kant.

LineHeight – Avståndet mellan t.ex. textrader eller objekt i en lista.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

SelectionColor – Textfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller färgen för val av verktyget i en pennkontroll.

SelectionFill – Bakgrundsfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller ett markerat område för en pennkontroll.

SelectMultiple – En användare kan välja flera objekt i en listruta.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och skärmens vänstra kant.

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och skärmens övre kant.

Relaterade funktioner

Distinct( DataSource, ColumnName )

Exempel

 1. Lägg till en listrutekontroll, döp den till CategoryList och ställ in dess Items-egenskap enligt följande formel:
  ["Carpet","Hardwood","Tile"]

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

  Golvbeläggningskategorier i listruta

 2. Lägg till tre kontroller med nedrullningsbar listruta, flytta dem under CategoryList och ge dem namnen CarpetList, HardwoodList och TileList.

 3. Ställ in Items-egenskapen för varje kontroll med nedrullningsbar listruta till ett av följande värden:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]
  • HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]
  • TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

  Golvbeläggningsnamn i nedrullningsbara listor

 4. Ställ in Visible-egenskapen för varje kontroll med nedrullningsbar listruta till ett av följande värden:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?

 5. Tryck på F5 och välja sedan ett eller flera objekt i CategoryList.

  Lämplig eller lämpliga kontroller med nedrullningsbar listruta visas baserat på ditt eller dina val.

  Golvbeläggningsnamn i nedrullningsbara listor

 6. (Valfritt) Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.