# En kontroll med vilken användaren kan spela in ljud.

Beskrivning

## Om du lägger till den här kontrollen kan användaren uppdatera en datakälla med ett eller flera ljud oavsett var programmet körs.

Nyckelegenskaper

##

Mic – På enheter som har mer än en mikrofon anges här mikrofonens numeriska ID.

OnStop – Hur appen reagerar när användaren slutar spela in med en mikrofonkontroll.

Ytterligare egenskaper

##

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Color – Textens färg i en kontroll.

Disbled – Avgör om användaren kan interagera med kontrollen.

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap Disabled är inställd på True.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på True.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på true.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Image – Namnet på bilden som visas i en bild-, ljud- eller mikrofonkontroll.

ImagePosition – Positionen (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) för en bild på en skärm eller en kontroll om det inte är samma storlek som bilden.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OnStart – Hur appen reagerar när användaren börjar spela in med en mikrofonkontroll.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

##

Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

Exempel

##

Lägga till ljud till en anpassad gallerikontroll

### 1. Lägg till en mikrofon, ge den namnet MyMic och ge dess egenskap OnStop följande formel:
Collect(MySounds, MyMic.Audio)

Vet du inte hur du [lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll](../add-configure-controls.md)?

Vill du ha mer information om funktionen **[Collect](../functions/function-clear-collect-clearcollect.md)** eller [andra funktioner](../formula-reference.md)?
  1. Lägg till en anpassad gallerikontroll, placera den under MyMic och ge den anpassade gallerikontrollens egenskap Items värdet MySounds.

  2. Lägg till en ljudkontroll i den anpassade gallerikontrollens mall och ge dess egenskap Media värdet ThisItem.Url.

  3. Tryck på F5, börja spela in genom att klicka eller tryck på MyMic, och stoppa sedan inspelningen genom att klicka eller trycka på kontrollen igen.

  4. Spela upp din inspelning genom att klicka eller trycka på uppspelningsknappen i ljudkontrollen i den anpassade gallerikontrollen.

  5. Lägg till så många inspelningar du vill och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.

  6. (valfritt) Lägg till en knappkontroll i mallen för den anpassade gallerikontrollen, ställ in dess egenskap OnSelectRemove(MySounds, ThisItem), tryck på F5 och ta sedan bort en inspelning genom att klicka eller trycka på motsvarande knappkontroll.

Spara inspelningarna lokalt med funktionen SaveData eller uppdatera en datakälla med funktionen Patch.