En ruta där användaren kan skriva text, siffror och andra data.

Beskrivning

Användaren kan ange data genom att skriva i en textinmatningskontroll. Beroende på hur du konfigurerar appen kan data läggas till i en datakälla, användas för att beräkna ett tillfälligt värde eller integreras på något annat sätt.

Nyckelegenskaper

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.

Ytterligare egenskaper

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

Clear – Huruvida en textinmatningskontroll ska visa ett X som användaren kan trycka eller klicka på för att radera kontrollens innehåll.

Color – Textens färg i en kontroll.

DelayOutput – När värdet är true, registreras användarindata med en halv sekunds fördröjning. Användbart om man vill senarelägga kostsamma åtgärder till dess att användaren är klar med sin textinmatning (t.ex. för filtrering när indata används i andra formler).

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Format – Anger om indata från användaren är begränsat till enbart siffror eller även kan vara text.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HintText – Ljusgrå text som visas i en textinmatningskontroll om den är tom.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

LineHeight – Avståndet mellan t.ex. textrader eller objekt i en lista.

MaxLength – Det antal tecken som användaren kan ange i en textinmatningskontroll.

Läge – Kontrollen kan vara i SingleLine-, MultiLine- eller Password-läge.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

DateTimeValue(sträng)

Exempel

Samla in data

 1. Lägg till två textinmatningskontroller och ge dem namnen inputFirst och inputLast.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Lägg till en knapp och ställ in dess egenskap TextAdd och ställ in dess egenskap OnSelect för följande formel:
  Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?

 3. Lägg till ett textgalleri med stående/lodrät orientering genom att ange dess egenskap Items värdet Names, och ställa in egenskapen Text för Subtitle1ThisItem.FirstName.

 4. (valfritt) Ta bort etiketten med namnet Body1 längst ned i mallgalleriet och ge galleriets egenskap TemplateSize värdet 80.

 5. Tryck på F5, skriv en textsträng i inputFirst och inputLast och klicka eller tryck sedan på knappen Lägg till.

 6. (valfritt) Lägg till fler namn i samlingen och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.

Fråga efter lösenord

 1. Lägg till en textinmatningskontroll, ge den namnet inputPassword och ställ in dess egenskap ModePassword.

 2. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande formel:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Åtkomst beviljas", "Åtkomst nekad")

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?

 3. Tryck på F5 och skriv sedan P@ssw0rd i inputPassword.

  När du har skrivit klart lösenordet upphör etiketten att visa Åtkomst nekad och visar istället Åtkomst beviljas.

 4. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.

 5. (valfritt) Lägg till en kontroll, t.ex. en pil, konfigurera den så att den navigerar till en annan skärm, och visa den bara efter det att användaren har angett lösenordet.

 6. (valfritt) Lägg till en knapp, konfigurera dess egenskap Text så att Logga in visas, lägg till en timer och inaktivera inmatningskontrollen under en viss tidsperiod om användaren skriver fel lösenord och sedan klickar eller trycker på knappen Logga in.