I och med integreringen av Power Query kan affärsapputvecklare skapa nya entiteter i Common Data Service (CDS) från en mängd olika datakällor.

Med Common Data Service kan användarna lagra och hantera data säkert i en uppsättning standardentiteter och anpassade entiteter. En entitet är en uppsättning fält som används för att lagra data på samma sätt som en tabell i en databas. När data lagras i Common Data Service kan du använda Microsoft PowerApps till att bygga rika program som använder lagrade data.

Med Power Query-integration kan utvecklare av företagsappar använda PowerApps för att skapa nya entiteter i Common Data Service baserade på data från externa datakällor, som t.ex. lokala datakällor som relationsdatabaser (SQL Server, IBM DB2 osv), Excel-, Access- och textfiler och onlinetjänster som Salesforce, Azure SQL Database och Data Warehouse, webb-API:er, OData-feeds och många andra källor. Förutom en mängd olika datakällor till vilka du kan ansluta, så kan du med hjälp av Power Query även filtrera, transformera och kombinera data innan du läser in dem i Common Data Service.

Ny entitet från data

Aktivera nya CDS-entiteter från Power Query-funktionen

Den här funktionen är tillgänglig i PowerApps-klienten, men den aktiveras inte som standard. Du kan aktivera den på web.powerapps.com.

Obs! Du kan bara skapa nya anpassade enheter i databaser som du har skapat.

Aktivera den här funktionen genom att vidta följande steg på PowerApps-portalen:

  1. Bläddra till fliken Common Data Service > Entiteter i det vänstra navigeringsfönstret.
  2. Välj listrutan Ny entitet i listan Entiteter.
  3. Välj Ny entitet från data (teknisk förhandsversion) i den lista som visas på menyn så som visas på följande bild.

    Ny entitet från data

  4. När du har valt Ny entitet från data (teknisk förhandsversion) på menyn, så visas en dialogruta med en lista över tillgängliga anslutningar i den här tekniska förhandsversionen, så som visas på följande bild.

    Tillgängliga anslutningar

  5. När du har valt den anslutning som du vill använda kan du fortsätta till nästa steg och ange information autentiseringsuppgifter för datakällsanslutningen, marker de tabeller som ska importeras osv. Du kan eventuellt även ha åtkomst till frågeredigeraren (genom att använda knappen Redigera i navigeringsvyn) och där använda olika filtrerings- och datatransformeringssteg innan du importerar data till CDS.

Anpassa inläsningsinställningar och andra beteenden

När du har slutfört stegen i föregående avsnitt och har en datakälla som du kan använda för att skapa nya entiteter i CDS med hjälp av Power Query kan du justera ytterligare inläsningsinställningar, för t.ex. uppdateringsbeteende och entiteter (som visningnamn, primärnycklar och annat).

När du har slutfört dessa steg och valt Läs in så har du skapat nya anpassade entiteter i CDS. Du kan också redigera frågor efter den initiala inläsningen genom att gå till menyn Entitet för en specifik enhet.

Vi är mycket glada över den här funktionen och vill gärna höra dina synpunkter. Skicka oss dina förslag och synpunkter om den här funktionen!