När du använder funktionen Nya entiteter från data (teknisk förhandsversion) kan du stöta på ett fel som liknar följande:

*Unable to create or retrieve a mashup for the current database*

Detta kan inträffa när du använder funktionen för att skapa anpassade entiteter i Common Data Service (CDS) baserade på data från externa datakällor med hjälp av Power Query. Felet utlöses när Power Query inte kan komma åt företagets data i PowerApps eller CDS. Det finns två scenarier när detta kan inträffa:

 • En innehavaradministratör för Azure Active Directory (AAD) tillåter inte att användarna samtycker till att appar får åtkomst till företagets data å deras vägnar.
 • Använda en ohanterad Active Directory-klient. En ohanterad klient är en katalog utan en global administratör som har skapats för att slutföra ett erbjudande om självbetjäningsregistrering. Om du vill åtgärda det här scenariot måste användarna först konvertera till en hanterad klient, och sedan följa en av de två följande lösningarna på problemet, så som beskrivs i följande avsnitt.

Hur du löser problemet

Det finns två sätt att åtgärda det problem som beskrivs ovan:

 • Låt AAD-administratören följa de steg som krävs för att användarna ska samtycka till att apparna får åtkomst till företagsdata
 • Låt AAD-administratören tillåta Power Query att få åtkomst till data

Vart och ett av de steg som krävs för dessa lösningar beskrivs nedan.

Låta användare godkänna att apparna får åtkomst till företagets data

Du kan kontakta AAD-klientadministratören och be honom eller henne genomföra följande steg, vilket gör det möjligt för användarna att godkänna att appar får åtkomst till företagets data:

 1. Gå till https://portal.azure.com
 2. Öppna Azure Active Directory-bladet.
 3. Välj Användarinställningar.
 4. Välj Ja intill Användare kan samtycka till att appar får åtkomst till företagsdata å deras vägnar, och välj sedan Spara.
 5. När väl denna process har slutförts, så är problemet löst.

Detta är kanske den enklaste metoden, men den ger bredare behörighet än nästa alternativ.

Låta Power Query få åtkomst till företagets data

En annan lösning är att låta klientadministratören ge medgivande till Power Query utan att ändra behörigheterna för klienten som helhet. Låta klientadministratören åstadkomma detta genom att vidta följande steg:

 1. Installera Azure PowerShell
 2. Kör följande PowerShell-kommandon:
  • Login-AzureRmAccount (och logga in som klientadministratör)
  • New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128

Fördelen med den här lösningen (till skillnad från en klienttäckande lösning) är att den är mer målinriktad. Det tillhandahåller endast Power Query-tjänstens huvudnamn, men inga andra behörighetsändringar görs för klienten.