I PowerApps administrationscenter hanterar du de miljöer som du har skapat och de där du har fått rollen Miljöadministratör. Från administrationscentret kan du utföra dessa administrativa åtgärder:

 • Skapa miljöer.
 • Byta namn på miljöer.
 • Lägga till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller Miljöskapare.
 • Förse miljön med en Common Data Service-databas.
 • Ange principer för dataförlustskydd.
 • Ange principer för databassäkerhet (öppna eller begränsade av databasroller).
 • Medlemmar i den globala administratörsrollen för Azure AD-klienten (däribland globala Office 365-administratörer) kan också hantera alla miljöer som har skapats i deras klienter och konfigurera klienttäckande principer.

Åtkomst till PowerApps administrationscenter

Få åtkomst till PowerApps administrationscenter:

Du måste ha någon av dessa roller för att hantera en miljö i PowerApps administrationscentret:

 • miljöadministratörsrollen för miljön, eller
 • den globala administratörsrollen för din Azure AD- eller Office 365-klient.

Du behöver också PowerApps, abonnemang 2 eller Flow, abonnemang 2 för att få åtkomst till administrationscentret. Mer information finns i Prissättningssida för PowerApps.

Viktigt: Alla ändringar du gör i PowerApps administrationscenter påverkar Flow administrationscenter och vice versa.

Skapa en miljö

Klicka först på + Ny miljö för att öppna en dialogruta och skapa en miljö.

Ange därefter följande information:

Egenskap Beskrivning
Miljöns namn Ange namnet på din miljö.
Region Välj platsen som ska vara värd för din miljö. Vi rekommenderar att du använder den plats som ligger närmast dina användare. Om dina appanvändare till exempel finns i London väljer du en plats i Europa. Om dina appanvändare finns i New York väljer du USA. Se regioner som stöds för en lista över miljöregioner som stöds.
Skapa en databas för den här miljön Markera den här kryssrutan för att skapa en Common Data Service-databas för den här miljön. En databas kan konfigureras för att antingen vara öppen för alla användare i miljön eller vara begränsad till databasroller. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.

Välj slutligen Skapa en miljö.

Den nya miljön visas i miljötabellen.

Note:

När du skapar en miljö läggs du automatiskt till i miljöadministratörsrollen för denna miljö.

Visa dina miljöer

När du öppnar administrationscentret visas miljöfliken som standard och listar alla de miljöer där du är miljöadministratör (se nedan):

Om du är medlem i den globala administratörsrollen i din Azure AD- eller Office 365-klient visas alla miljöer som har skapats av användare i din klient, eftersom du automatiskt är miljöadministratör för alla dessa.

Byt namn på din miljö

 1. Öppna PowerApps administrationscenter, hitta den miljö som ska byta namn i listan och klicka på eller tryck på den.

 2. Klicka eller tryck på Information.

 3. I textrutan Namn anger du det nya namnet och klickar sedan på Spara.

Ta bort din miljö

 1. I PowerApps administrationscenter klickar eller trycker du på den miljö som du vill ta bort.

 2. Klicka eller tryck på Information.

 3. Klicka på eller tryck på Ta bort miljö för att ta bort din miljö.

Skapa en Common Data Service-databas för en miljö

Om en miljö inte redan har en databas så kan en miljöadministratör skapa en i PowerApps administrationscenter genom att följa dessa steg. Endast användare med en licens för PowerApps, abonnemang 2 kan skapa en Common Data Service-databas.

 1. Välj en miljö i miljötabellen.

 2. Välj fliken Databas.

 3. Välj Skapa en databas.

  När databasen har etablerats visas detta bekräftelsemeddelande:

Välj en säkerhetsmodell efter att du har skapat en databas. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.

Hantera säkerhet för dina miljöer

Miljöbehörigheter

I en miljö är alla användare i Azure AD-klienten användare av denna miljö. Men om de ska ha mer privilegierade roller måste de läggas till i en specifik miljöroll. Miljöer har två inbyggda roller som ger åtkomst till behörigheter i en miljö:

 • Miljöadministratörsrollen kan utföra alla administrativa åtgärder för en miljö, bl.a. följande:

  o Lägg till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller Miljöskapare.

  o Förse miljön med en Common Data Service-databas.

  o Visa och hantera alla resurser som skapats i en miljö.

  o Ange principer för dataförlustskydd. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.

 • Miljöskaparrollen kan skapa resurser i en miljö, t.ex. appar, anslutningar, anpassade anslutningsappar, gatewayar och flöden med hjälp av Microsoft Flow. Miljöskapare kan även distribuera appar som de skapar i en miljö till andra användare i din organisation. De kan dela appen med enskilda användare, säkerhetsgrupper eller alla användare i organisationen. Mer information finns i Dela en app i PowerApps.

För att tilldela en användare eller en säkerhetsgrupp en miljöroll kan en miljöadministratör utföra dessa steg i PowerApps Administrationscenter:

 1. Välj miljön i miljötabellen.

 2. Välj Miljöroller på fliken Säkerhet.

 3. Välj antingen rollen Miljöadministratör eller Miljöskapare.

 4. Ange namnen på en eller flera användare eller säkerhetsgrupper i Azure Active Directory, eller specificera att du vill lägga till hela organisationen.

 5. Välj Spara för att uppdatera tilldelningarna till miljörollen.

Om du vill ta bort alla behörigheter för en användare eller en grupp klickar eller trycker du på ikonen x för användaren eller gruppen.

Note:

Användare eller grupper som tilldelats dessa miljöroller ges inte automatiskt åtkomst till miljöns datatabas (om en sådan finns) utan måste ges åtkomst separat av databasens ägare. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.

Databassäkerhet

Möjligheten att skapa och modifiera ett databasschema och att ansluta till den data som lagras i en databas som har etablerats i din miljö kontrolleras av databasens användarroller och behörighetsuppsättningar. Du kan hantera användarroller och behörighetsuppsättningar för databasen i din miljö via avsnitten Användarroller och Behörighetsuppsättningar i fliken Säkerhet. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.

Note:

Miljöadministratörer har inte behörighet att skapa och hantera användarroller och behörighetsuppsättningar för databasen i en miljö. Denna behörighet begränsas till medlemmar i användarrollen Databasägare.

Dataprinciper

Organisationens data måste skyddas så att den inte delas med grupper som inte ska ha åtkomst. För att skydda dessa data kan du skapa och använda principer som definierar vilka användartjänster och affärsdata för specifika anslutningsappar kan delas med. Principer som definierar hur data kan delas kallas principer för dataförlustskydd (data loss prevention, DLP). Du kan hantera DLP-principer för dina miljöer från avsnittet Dataprinciper i PowerApps administrationscenter. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.

Vanliga frågor och svar

Hur många miljöer kan jag skapa?

Varje användare kan skapa upp till två miljöer.

Hur många databaser kan jag etablera?

Varje användare kan etablera upp till två databaser.

Kan jag byta namn på en miljö?

Ja, den här funktionen är tillgänglig från PowerApps administrationscenter. Mer information finns i Miljöadministration.

Kan jag ta bort en miljö?

Ja, den här funktionen är tillgänglig från PowerApps administrationscenter. Mer information finns i Miljöadministration.

Kan jag som miljöadministratör se och hantera alla resurser (appar, flöden, API:er osv.) för en miljö?

Ja, möjlighet att visa appar och flöden för en miljö är tillgängliga från PowerApps administrationscenter. Se Visa appar för mer information.

Vilken licens inkluderar Common Data Service?

PowerApps, abonnemang 2. Se Prissättningssida för PowerApps för information om alla abonnemang som inkluderar denna licens.

Kan Common Data Service användas utanför en miljö?

Nej. Common Data Service kräver en miljö.