Miljöer är ett nytt begrepp i PowerApps. Enkelt uttryckt är en miljö ett utrymme där du kan lagra, hantera och dela din organisations företagsdata, appar och flöden. En miljö fungerar också som behållare för att separera appar som kan ha olika roller, säkerhetskrav eller målgrupper. Hur du väljer att använda miljöer beror på din organisation och vilka appar som du försöker skapa. Exempel:

 1. Du kan välja att skapa dina appar enbart i en enda miljö.
 2. Du kan skapa separata miljöer som grupperar test- och produktionsversionerna av dina appar.
 3. Du kan skapa separata miljöer som motsvarar specifika team eller avdelningar i ditt företag, som var och en innehåller relevanta data och appar för respektive målgrupp.
 4. Du kan också skapa separata miljöer för olika globala grenar av ditt företag.

Miljöområde

Varje miljö skapas under en Azure AD-klient, och dess resurser kan bara användas av användare inom den klienten. En miljö också är bunden till en geografisk plats, t.ex. USA. När du skapar en app i en miljö dirigeras appen enbart till datacentra som finns på den geografiska platsen. Alla objekt som du skapar i den miljön (anslutningar, gatewayar, flöden som använder Microsoft Flow och andra) är också bundna till sina miljöers platser.

Varje miljö kan ha en eller ingen Common Data Service-databas, som tillhandahåller lagring för dina appar. Möjligheten att skapa en databas för din miljö beror på vilken licens du köper för PowerApps och vilken behörighet du har i miljön. Mer information finns i Prisinformation.

När du skapar en app i en miljö får den appen bara ansluta till de datakällor som också distribueras i samma miljö, t.ex. anslutningar, gatewayar, flöden och Common Data Service-databaser. Tänk dig t.ex. ett scenario där du har skapat två miljöer med namnen Test och Utv och en Common Data Service-databas i var och en av miljöerna. Om du skapar en app i Test-miljön får den bara ansluta till Test-databasen. Den kan inte ansluta till Utv-databasen.

Det finns också en process för att flytta resurser mellan miljöer. Mer information finns i Migrera resurser.

Miljöbehörigheter

Miljöer har två inbyggda roller som ger åtkomst till behörigheter i en miljö:

 • Miljöadministratörsrollen kan utföra alla administrativa åtgärder för en miljö, bl.a. följande:

  o Lägg till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller Miljöskapare

  o Förse miljön med en Common Data Service-databas

  o Visa och hantera alla resurser som skapats i en miljö

  o Ange principer för dataförlustskydd. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.

 • Miljöskaparrollen kan skapa resurser i en miljö, t.ex. appar, anslutningar, anpassade anslutningsappar, gatewayar och flöden med hjälp av Microsoft Flow.

Miljöskapare kan även distribuera de appar de skapar i en miljö till andra användare i din organisation genom att dela appen med enskilda användare, säkerhetsgrupper, eller till alla användare i organisationen. Mer information finns i Dela en app i PowerApps.

Användare eller grupper som tilldelats dessa miljöroller ges inte automatiskt åtkomst till miljöns datatabas (om en sådan finns) utan måste ges åtkomst separat av databasens ägare. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.

Användare eller säkerhetsgrupper kan tilldelas någon av dessa två roller av en miljöadministratör från PowerApps Administrationscenter. Mer information finns i Miljöadministration.

Standardmiljön

En enda standardmiljö skapas automatiskt av PowerApps för varje klient och delas av alla användare i klienten. När en ny användare registrerar sig för PowerApps får användaren automatiskt skaparrollen för standardmiljön. Standardmiljön skapas i den region som ligger närmast AAD-klientens standardregion.

Note:

Inga användare läggs automatiskt till miljöadministratörsrollen. Mer information finns i Miljöadministration.

Standardmiljön namnges enligt följande: “{Azure AD tenant name} (standard)”

Välja en miljö

I och med introduktionen av miljöer bjuds du nu på en ny upplevelse när du besöker https://web.powerapps.com. Appar, anslutningar och andra objekt som visas på webbplatsen filtreras nu utifrån den miljö som har valts. Din aktuella miljö anges i miljöväljaren uppe till höger. Om du vill välja en annan miljö klickar eller trycker du på väljaren, varvid en lista över tillgängliga miljöer visas. Klicka eller tryck på önskad miljö.

En miljö visas i väljaren om du uppfyller något av följande villkor:

 1. Du är medlem i miljöns miljöadministratörsroll.
 2. Du är medlem i miljöns miljöskaparroll.
 3. Om du varken är miljöadministratör eller miljöskapare, men har givits deltagaråtkomst till minst en app i miljön. Mer information finns i Dela en app. OBS! I det här fallet kan du inte skapa appar i den här miljön. Du kan bara ändra de befintliga appar som har delats med dig.

Skapa en miljö

Vem som kan skapa miljöer?

Din licens avgör om du kan skapa miljöer.

Licens Att skapa en miljö som är tillåtet
PowerApps P2
PowerApps P2 utvärderingsversion
PowerApps P1 x
PowerApps P1 utvärderingsversion x
Dynamics 365-planer x
Office 365-planer x
Dynamics 365-appar och teamplaner x

Varje användare kan skapa upp till två miljöer.

Var går det att skapa miljöer?

Du kan skapa nya miljöer från PowerApps.com och från PowerApps Administrationscenter. Om du skapar en miljö tilldelas du automatiskt miljöadministratörsrollen för den miljön. Det finns inte någon gräns för i hur många miljöer där du kan delta i rollen som miljöadministratör eller miljöskapare. Mer information finns i Miljöadministration.

Vilka förändringar innebär detta för användare av förhandsversionen av PowerApps?

Alla användare som har använt förhandsversionen av PowerApps kommer att märka av förändringar i och med införandet av miljöer. I följande tabell visas vad amerikanska respektive icke-amerikanska användare kan förvänta dig:

Användare Vad som händer
Förhandsgranskningsanvändare som har skapat en Common Data Service-databas En miljö som kallas “{Ditt namn}s miljö” visas. Den innehåller förhandsversionen av din Common Data Service-databas och eventuella appar som du har skapat för den. Du tilldelas miljöns miljöskaparroll och miljöadministratörsroll och blir databasägare för databasen. När PowerApps blir allmänt tillgängligt uppgraderar vi metadata för Common Data Service. Effekten av den här ändringen innebär att du fortfarande kan använda de enheter och appar som du redan har skapat för förhandsversionen av Common Data Service-databasen. Du kan dock inte skapa fält eller enheter i databasen. Vi kommer snart att publicera anvisningar om hur du kan skapa en miljö med en databas som innehåller uppgraderade metadata och om hur du kan migrera dina appar till den miljön.
OBS! Om några av dina appar som har skapats för förhandsversionen av Common Data Service-databasen även utnyttjar en anpassad anslutning som datakälla, så bryts de tillfälligt i den här miljön eftersom alla anpassade anslutningsappar kommer att migreras till standardmiljön. Du måste återskapa den anpassade anslutningsappen i den här miljön så att du kan reparera eventuella berörda appar.
Förhandsgranskningsanvändare i USA Följande resurser som du skapade under PowerApps-förhandsgranskningen kommer att vara tillgängliga i din klients standardmiljö:
- Alla appar som du skapat (med undantag för sådana som är anslutna till en förhandsversion av en Common Data Service-databas)
- Alla anslutningar och anpassade anslutningsappar som du har skapat
- Alla lokala datagatewayar som du har installerat
Förhandsgranskningsanvändare ej i USA Förutom standardmiljön visas även en miljö som kallas "{Azure AD-klient} (från förhandsgranskning)" och som innehåller följande resurser som du skapade under PowerApps-förhandsgranskningen:
- Alla appar som du skapat (med undantag för sådana som är anslutna till en förhandsversion av en Common Data Service-databas)
- Alla anslutningar och anpassade anslutningsappar som du har skapat
- Alla lokala datagatewayar som du har installerat.
Du läggs till i rollen som miljöskapare för den här miljön.

En förhandsgranskningsanvändare är någon som har använt Microsoft PowerApps innan det blev allmänt tillgängligt.

Två veckor efter det att PowerApps blivit allmänt tillgängligt markeras de miljöer som innehåller förhandsgranskningsinnehåll som skrivskyddade (med undantag för standardmiljön). Alla befintliga appar och flöden fortsätter att fungera i dessa miljöer, men du kan inte skapa appar eller flöden. Vi rekommenderar starkt att användare av dessa miljöer migrerar sitt innehåll till standardmiljön eller en annan anpassad miljö. Se följande blogg (som publiceras den här veckan) om du vill ha mer information om migreringsprocessen: Informationsbloggen om Common Data Service-funktioner.

Exempelmiljöer för en förhandsgranskningsanvändare i USA

Exempelmiljöer för en förhandsgranskningsanvändare ej i USA

Hantera miljöer för din organisation

I samband med introduktionen av miljöer lanserar vi även PowerApps Administrationscenter, där du kan hantera alla de miljöer som du har skapat eller där du har lagts till i rollen som miljöadministratör. Från Administrationscenter kan du genomföra alla administrativa åtgärder för en miljö, bl.a. följande:

 • Lägga till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller Miljöskapare. Mer information finns i Miljöadministration.
 • Förse miljön med en Common Data Service-databas. Mer information finns i Skapa en Common Data Service-databas.
 • Ange principer för dataförlustskydd. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.
 • Ange principer för databassäkerhet (öppna eller begränsade av databasroller). Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.
 • Medlemmar i den globala administratörsrollen för Azure AD-klienten (däribland globala Office 365-administratörer) kan också hantera alla miljöer som har skapats i deras klienter och konfigurera klienttäckande principer från PowerApps Administrationscenter.