Konverterar ett datum, en tid eller bägge i en sträng till ett datum-/tidvärde.

Beskrivning

Funktionen DateValue konverterar en datumsträng (till exempel "10/01/2014") till ett datum-/tidvärde.

Funktionen TimeValue konverterar en tidsträng (till exempel "12:15 PM") till ett datum-/tidvärde.

Funktionerna DateTimeValue konverterar en datum- och tidsträng (till exempel "10 januari 2013, 24:13") till ett datum-/tidvärde.

Funktionen DateValue ignorerar eventuell tidsinformation i datumsträngen, och funktionen TimeValue ignorerar eventuell datuminformation i tidsträngen.

Som standard är det språk som används det som den aktuella användaren använder, men du kan åsidosätta detta för att säkerställa att strängar tolkas korrekt. Till exempel så tolkas "10/1/1920" som 1 oktober i "en" och 10 januari i "fr".

Datum måste vara i något av följande format:

 • MM/DD/ÅÅÅÅ
 • DD/MM/ÅÅÅÅ
 • DD månad ÅÅÅÅ
 • Månad DD ÅÅÅÅ

Se funktionerna Date och Time för att konvertera från datum, månad, år och timme, minut och sekund i numeriska komponenter.

Mer information finns även i Arbeta med datum och tid.

Om du vill konvertera siffror finns i värdet funktion.

Syntax

DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( String [, Language ])

 • String – Krävs. En textsträng som innehåller ett datum, en tid eller et kombinerat datum- och tidvärde.
 • Language – valfritt. En språksträng, som den returneras via de första två tecknen från funktionen Language. Om detta inte används så används den aktuella användarens språk.

Exempel

DateValue

Om du har skrivit10/11/2014 i en textinmatningskontroll kallad Startdate och sedan anger egenskapen Text för en etikett till den här funktionen:

 • Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  Etiketten ska då visa Saturday, October 11, 2014 om din dator har ställts in på språket en.

  Obs: Du kan använda fler alternativ än LongDateTime med parametern DateTimeFormat. Om du vill visa en lista över dessa alternativ anger du parametern, följt av ett utropstecken, i funktionsrutan.

 • Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  Etiketten ska visa Monday, November 10, 2014.

Om du gjorde samma sak 20 oktober 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())

  Om din dator har ställts in på språket en ska etiketten visa 9, vilket anger antalet dagar mellan 11 oktober och 20 oktober. Funktionen DateDiff kan också visa skillnaden i månader, kvartal eller år.

DateTimeValue

Om du har skrivit10/11/2014 1:50:24.765 PM i en textinmatningskontroll kallad Start och sedan anger egenskapen Text för en etikett till den här funktionen:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Etiketten ska då visa Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM om din dator har ställts in på språket ”en”.

  Obs: Du kan använda fler alternativ än LongDateTime med parametern DateTimeFormat. Om du vill visa en lista över dessa alternativ anger du parametern, följt av ett utropstecken, i funktionsrutan.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Etiketten ska visa Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Etiketten ska då visa Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM om din dator har ställts in på språket en.

  Alternativt kan du ange hh:mm:ss.f eller hh:mm:ss.ff för att avrunda tiden till närmaste tiondel eller hundradel av en sekund.

TimeValue

Namnge en textinmatningskontroll FinishedAt och ange egenskapenText för en etikett till den här funktionen:

If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "Du hann!", "För sent!")

 • Om du skriver 4:59:59.999 PM i kontrollen FinishedAt visas etiketten "Du hann!"

 • Om du skriver 5:00:00.000 PM i kontrollen FinishedAt visas etiketten "För sent!"