Kodar och avkodar strängar.

Beskrivning

Funktionen EncodeUrl kodar en URL-sträng och ersätter icke-alfanumeriska tecken med % och ett hexadecimalt tal.

Funktionen PlainText tar bort HTML- och XML-taggar och konverterar taggar som dessa till en lämplig symbol:

  •  
  • "

Returvärdet från dessa funktioner är den kodade eller avkodade strängen.

Syntax

EncodeUrl( String )

  • String – Krävs. URL som ska kodas.

PlainText( String )

  • String – Krävs. Sträng från vilken HTML- och XML-taggar kommer att tas bort.

Exempel

Om du visar ett RSS-flöde i ett textgalleri och sedan anger Textegenskap för en etikett i detta galleri till ThisItem.description så kan etiketten visa rådata HTML- eller XML-kod som i följande exempel:

<p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.<p>

Om du anger Textegenskap för en etikett till PlainText(ThisItem.description) så kan texten visas som i följande exempel:

We have done an unusually "deep" globalization and localization.