Returnerar en tabells första eller sista uppsättning med poster.

Beskrivning

Funktionen First returnerar den första posten i en tabell.

Funktionen FirstN returnerar den första uppsättningen poster i en tabell. Det andra argumentet anger antalet poster som ska returneras.

Funktionen Last returnerar den sista posten i en tabell.

Funktionen LastN returnerar den sista uppsättningen poster i en tabell. Det andra argumentet anger antalet poster som ska returneras.

First och Last returnerar en enda post. FirstN och LastN returnerar en tabell, även om du endast anger en enda post.

Dessa funktioner kan inte delegeras när de används med en datakälla. Det är endast den första delen av datakällan som hämtas. Därefter tillämpas funktionen. Resultatet kanske inte är helt representativt. En blå punkt visas vid redigeringen för att påminna dig om den här begränsningen och föreslå att du växlar till alternativ som kan delegeras där det är möjligt. Mer information finns i Översikt över delegering.

Syntax

First( Table )
Last( Table )

  • Table – Krävs. Tabell som ska användas.

FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )
LastN( Table [, NumberOfRecords ] )

  • Table – obligatoriskt. Tabell som ska användas.
  • NumberOfRecords – Valfritt. Antal poster som ska returneras. Om du inte anger det här argumentet returnerar funktionen en post.

Exempel

Den här formeln returnerar den första posten från en tabell med namnet Employees:
First(Employees)

Den här formeln returnerar de sista 15 posterna i en tabell med namnet Employees:
LastN(Employees, 15)