Returnerar längden på en sträng.

Beskrivning

Om du anger en sträng som argument, är returvärdet längden som ett tal. Om du anger en tabell med en enda kolumn som innehåller strängar, är returvärdet är en tabell med en kolumn som innehåller längden på varje sträng. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.

Om du anger en tom sträng, returnerar Len 0.

Syntax

Len( String )

  • String – Krävs. Strängen som ska mätas.

Len( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – obligatoriskt. En tabell med en kolumn med strängar som ska mätas.

Exempel

En enkel sträng

I exemplen i det här avsnittet är datakälla en kontroll av indata-text som heter Author och som innehåller strängen "E. E. Cummings".

Formel Beskrivning Resultat
Len( Author.Text ) Mäter längden på strängen i kontrollen Author. 14
Len( "" ) Mäter längden på en tom sträng. 0

Tabell med en kolumn

För det första exemplet i det här avsnittet har datakällan döpts till People och innehåller dessa data:

Formel Beskrivning Resultat
Len( ShowColumns( People, "Address" ) ) I kolumnen Address för tabellen People:
  • Mäter längden på varje sträng.
  • Returnerar en tabell med en kolumn som innehåller längden på varje sträng.
Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] ) I kolumnen Value i inlinetabellen:
  • Mäter längden på varje sträng.
  • Returnerar en tabell med en kolumn som innehåller längden på varje sträng.