Konverterar bokstäver i en textsträng till enbart gemener, versaler eller till rätt skiftläge.

Beskrivning

Funktionerna Lower, Upper och Proper konverterar skiftläget för bokstäver i strängar.

 • Lower konverterar alla versaler till gemener.
 • Upper konverterar alla gemener till versaler.
 • Proper konverterar den första bokstaven i varje ord till versal om den är gemen och konverterar alla andra versaler till gemener.

Alla tre funktionerna ignorerar tecken som inte är bokstäver.

Om du överför en enkel sträng är returvärdet den konverterade versionen av strängen. Om du överför en tabell med en enda kolumn som innehåller strängar, är det returnerade värdet en tabell med en kolumn med konverterade strängar. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.

Syntax

Lower( String )
Upper( String )
Proper( String )

 • String – Krävs. Sträng som ska konverteras.

Lower( SingleColumnTable )
Upper( SingleColumnTable )
Proper( SingleColumnTable )

 • SingleColumnTable – obligatoriskt. En tabell med en kolumn med strängar som ska konverteras.

Exempel

En enkel sträng

Exemplen i det här avsnittet använder en etikett med namnet Author som datakälla. Kontrollen innehåller strängen "E. E. CummINGS".

Formel Beskrivning Resultat
Lower( Author.Text ) Konverterar alla versaler i strängen till gemener. "e. e. cummings"
Upper( Author.Text ) Konverterar alla gemener i strängen till versaler. "E. E. CUMMINGS"
Proper( Author.Text ) Konverterar den första bokstaven i varje ord till versal om den är gemen och konverterar alla andra versaler till gemener. "E. E. Cummings"

Tabell med en kolumn

Exemplen i det här avsnittet konverterar strängar från kolumnen Address i datakällan People, som innehåller följande data:

Varje formel returnerar en tabell med en kolumn som innehåller de konverterade strängarna.

Formel Beskrivning Resultat
Lower( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konverterar alla bokstäver som är gemener till versaler.
Upper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konverterar alla bokstäver som är gemener till versaler.
Proper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konverterar den första bokstaven i ett ord som är gemen till versal och konverterar alla andra bokstäver som är versaler till gemener.

Detaljerat exempel

 1. Lägg till en textinmatningskontroll och ge den namnet Källa.

 2. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande funktion:
  Proper(Source.Text)

 3. Tryck på F5 och skriv sedan WE ARE THE BEST! i rutan Source.
  Etiketten visar We Are The Best!