Ändrar vilken skärm som visas.

Översikt

De flesta appar innehåller flera skärmar. Använd funktionen Back och Navigate för att ändra vilken skärm som visas. Du kan t.ex. ange egenskapen OnSelect för en knapp till en formel som innehåller funktionen Navigate, om du vill visa en annan skärm när en användare väljer den knappen. I den formeln kan du ange en visuell övergång som t.ex. Fade, för att styra hur den ena skärmen ändras till den andra.

Back och Navigate ändrar endast vilken skärm som visas. Skärmar som inte visas för tillfället fortsätter att fungera i bakgrunden. Du kan skapa formler som refererar till egenskaper för kontrollerna på en annan skärm. En användare kan till exempel ändra värdet för ett skjutreglage på en skärm, navigera till en annan skärm som använder detta värde i en formel och där se hur den påverkar vad som händer på den nya skärmen. Användaren kan sedan gå tillbaka till den ursprungliga skärmen och där se att skjutreglaget har behållit sitt värde.

Sammanhangsvariabler bevaras också när en användare navigerar mellan olika skärmar. Du kan använda Navigate för att ange en eller flera sammanhangsvariabler för skärmen som formeln visar, vilket är det enda sättet att ange en sammanhangsvariabel utanför skärmen. Du kan använda den här metoden för att skicka parametrar till en skärm. Om du har använt något annat programmeringsverktyg liknar metoden att skicka parametrar till procedurer.

Beskrivning

Back

Funktionen Back visar den skärm som visades senast. Du anger inte några argument för den här funktionen.

Navigate

I det första argumentet anger du namnet på den skärm som ska visas.

I det andra argumentet anger du hur den gamla skärmen ska ändras till den nya skärmen:

Övergångsargument Beskrivning
ScreenTransition.Cover Den nya skärmen glider in i bild och täcker den nuvarande skärmen.
ScreenTransition.Fade Den gamla skärmen tonas bort och den nya skärmen visas.
ScreenTransition.None Den gamla skärmen ersätts snabbt med den nya skärmen.
ScreenTransition.UnCover Den gamla skärmen glider ut ur bild och den nya skärmen visas.

Du kan använda Navigate för att skapa eller uppdatera sammanhangsvariabler för den nya skärmen. Ett valfritt tredje argument är att skicka en post som innehåller namnet på sammanhangsvariabeln som ett kolumnnamn och det nya värdet för sammanhangsvariabeln. Den här posten är samma som den post du använder med funktionen UpdateContext.

Ange egenskapen OnHidden för den gamla skärmen, egenskapen OnVisible för den nya skärmen, eller båda för att göra fler ändringar under övergången. Egenskapen App.ActiveScreen uppdateras till att återspegla ändringen.

Back returnerar vanligtvis true, men returnerar false om användaren är på den första skärm som visas och det inte finns någon föregående skärm. Navigate returnerar vanligtvis true, men returnerar false om det är problem med något av argumenten.

Du kan endast använda dessa funktioner i en beteendeformel.

Syntax

Back()

Navigate( Screen, Transition [, UpdateContextRecord ] )

 • Screen – Krävs. Skärmen som kommer att visas.
 • Transition – Krävs. Den visuella övergången som kommer användas mellan den nuvarande skärmen och nästa skärm. En lista över giltiga värden för det här argumentet finns i början av det här avsnittet.
 • UpdateContextRecord – Valfritt. En post som innehåller namnet på minst en kolumn och ett värde för varje kolumn. Posten uppdaterar sammanhangsvariablerna för den nya skärmen, som om de skickades till funktionen UpdateContext.

Exempel

Formel Beskrivning Resultat
Navigate( Details, ScreenTransition.None ) Visar skärmen Details utan någon övergång eller ändring av värdet för en sammanhangsvariabel. Skärmen Details visas snabbt.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade ) Visar skärmen Details med övergången Fade. Inget värde för en sammanhangsvariabel ändras. Den nuvarande skärmen tonas bort och skärmen Details visas.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } ) Visar skärmen Details med övergången Fade och uppdaterar värdet för ID-sammanhangsvariabeln till 12. Den nuvarande skärmen tonas bort och skärmen Details visas. Sammanhangsvariabelns ID på skärmen är inställt på 12.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } ) Visar skärmen Details med övergången Fade. Uppdaterar värdet för ID-sammanhangsvariabeln till 12 och uppdaterar värdet för sammanhangsvariabeln Shade till Color.Red. Den nuvarande skärmen tonas bort och skärmen Details visas. Sammanhangsvariabelns ID på skärmen Details är inställt på 12 och sammanhangsvariabeln Shade har angetts till Color.Red. Om du anger egenskapen Fill för en kontroll på skärmen Details till Shade, kommer den kontrollen visas i rött.

Steg-för-steg

 1. Ge standardskärmen namnet DefaultScreen, lägg till en etikett och ange egenskapen Text för etiketten så att den visar Default.

 2. Lägg till en skärm och ge den namnet AddlScreen.

 3. Lägg till en etikett till AddlScreen och ange egenskapen Text för etiketten så att den visar Addl.

 4. Lägg till en knapp till AddlScreen och ange egenskapen OnSelect till funktionen:
  Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)

 5. AddlScreen trycker du på F5 och väljer sedan knappen.
  DefaultScreen visas.

Ett annat exempel