Beräknar absoluta värden, naturliga logaritmer, kvadratrötter och resultaten av att upphöja e eller något annat tal till angivna potenser.

Beskrivning

Funktionen Abs returnerar dess arguments icke-negativa värde. Om ett tal är negativt returnerar Abs motsvarande positiva tal.

Funktionen Exp returnerar e upphöjt till dess arguments potens. Det transcendentala talet e börjar med 2,7182818...

Funktionen Ln returnerar dess arguments naturliga logaritm (basen e).

Power-funktionen returnerar ett tal upphöjt till en potens. Detta motsvarar användningen av ^-operatorn.

Sqrt-funktionen returnerar det tal som multiplicerat med sig självt är lika med sitt argument.

Om du skickar ett enskilt tal är returvärdet ett enskilt resultat som baseras på den anropade funktionen. Om du skickar en tabell med en kolumn som innehåller tal, så blir returvärdet en resultattabell med en kolumn, med ett resultat för varje post i argumentets tabell. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.

Om ett argument resulterar i ett odefinierat värde blir resultatet tomt. Detta kan t.ex. inträffa med kvadratrötter och logaritmer av negativa tal.

Syntax

Abs(Number)
Exp(Number)
Ln(Number)
Sqrt(Number)

  • Number – obligatoriskt. Tal att arbeta med.

Power(Base, Exponent)

  • Base – obligatoriskt. Bastal som ska upphöjas.
  • Exponent – obligatoriskt. Den exponent till vilken bastalet ska upphöjas.

Abs(SingleColumnTable)
Exp(SingleColumnTable)
Ln(SingleColumnTable)
Sqrt(SingleColumnTable)

  • SingleColumnTable – obligatoriskt. En tabell med en kolumn med tal som ska behandlas.

Exempel

Enskilt tal

Formel Beskrivning Resultat
Abs( -55 ) Returnerar talet utan ett minustecken. 55
Exp(2) Returnerar e upphöjt till potensen 2, eller e * e. 7,389056...
Ln(100) Returnerar den naturliga logaritmen (basen e) för talet 100. 4,605170...
Power(5, 3) Returnerar 5 upphöjt till potensen 3, eller 5 * 5 * 5. 125
Sqrt(9) Returnerar det tal som när det multipliceras med sig självt ger resultatet 9. 3

Tabell med en kolumn

I exemplen i det här avsnittet används en datakälla som heter ValueTable och som innehåller följande data:

Formel Beskrivning Resultat
Abs( ValueTable ) Returnerar det absoluta värdet för varje tal i tabellen.
Exp( ValueTable ) Returnerar e upphöjt till potensen för varje tal i tabellen.
Ln( ValueTable ) Returnerar den naturliga logaritmen för varje tal i tabellen.
Sqrt( ValueTable ) Returnerar kvadratroten för varje tal i tabellen

Detaljerat exempel

  1. Lägg till en textinmatningskontroll och ge den namnet Källa.

  2. Lägg till kontrollen Etikett och ange egenskapen Text till följande formel:
    Sqrt(Value(Source.Text))

  3. Skriv ett tal i Källa och bekräfta att etiketten visar kvadratroten för det tal som du skrev.