Återställer en kontroll till dess standardvärde, och ignorerar alla ändringar som gjorts av användaren.

Beskrivning

Funktionen Reset återställer en kontroll till dess egenskapsvärde Default. Användarändringar tas bort.

Du kan inte återställa kontroller som finns i en Gallery- eller Edit form-kontroll utifrån dessa kontroller. Du kan återställa kontroller från formler på kontroller i samma galleri eller formulär. Du kan också återställa alla kontroller i ett formulär med funktionen ResetForm.

Att använda funktionen Reset är ett alternativ till att växla egenskapen Reset för indatakontroller, och är ofta det alternativ som föredras. Egenskapen Reset kan vara ett bättre val om det är flera kontroller som måste återställas tillsammans från flera formler. Du kan växla egenskapen Reset från en Button-kontroll med formeln Reset = Button.Pressed eller från en variabel med Reset = MyVar och växla MyVar med formeln Button.OnSelect = Set( MyVar, true ); Set( MyVar, false ).

Indatakontroller återställs även när deras egenskap Default ändras.

Reset har inget returvärde och du kan endast använda den i beteendeformler.

Syntax

Reset( Control )

  • Control – krävs. Den kontroll som ska återställas.

Exempel

  1. Infoga en textinmatningskontroll på en skärm. Som standard blir namnet TextInput1 och dess egenskap Default ges värdet ”textinmatning”.
  2. Ange ett nytt värde i textrutan.
  3. Infoga en Button-kontroll på skärmen.
  4. Ställ in knappens egenskap OnSelectReset( TextInput1 ).
  5. Välj knappen. Detta kan du göra även när du redigerar genom att välja mot slutet av kontrollen.
  6. Textrutans innehåll returneras till värdet för egenskapen Default.